4 października 2023

Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim

 

Wrocław, dnia 02 października 2023r.

KD.5843.33-P.2023.BN

 

Rady Pedagogiczne wszystkich typów szkół w województwie dolnośląskim,

Organy właściwych wojewódzkich struktur reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż z dniem 04 listopada 2023r. upływa kadencja Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim.

W związku z tym, że Wojewoda Dolnośląski jest zobowiązany powołać – w trybie i na zasadach określonych art. 77 i 78 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.-Dz.U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.) – Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli na nową czteroletnią kadencję, ponownie zwracam się do Państwa z prośbą o zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli w kadencji 2023-2027, spośród czynnych zawodowo nauczycieli z każdego typu szkół
i placówek wymienionych w art. 1 cytowanej ustawy, w szczególności nauczycieli zatrudnionych w:

 • przedszkolach,
 • szkołach podstawowych,
 • szkołach specjalnych,
 • szkołach branżowych,
 • liceach ogólnokształcących,
 • technikach,
 • szkołach artystycznych,
 • placówkach artystycznych,
 • młodzieżowych domach kultury,
 • poradniach psychologiczno – pedagogicznych,
 • schroniskach młodzieżowych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych,
 • bursach szkolnych,
 • placówkach doskonalenia nauczycieli,
 • bibliotekach pedagogicznych,
 • kolegiach pracowników służb społecznych.

Kandydatury proszę zgłaszać w formie pisemnej (wniosek zgłoszeniowy w załączeniu) w terminie do dnia 18 października 2023 r. na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław z dopiskiem na kopercie „Kandydat do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim”.

Wymogi, którym powinien odpowiadać kandydat, zostały określone w art. 78 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, który stanowi, iż członkiem komisji dyscyplinarnej może być nauczyciel:

 1. który posiada stopień nauczyciela mianowanego albo dyplomowanego;
 2. który posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, publicznej lub niepublicznej, lub innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa
  w art. 1 ust. 1;
 3. który ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 4. który nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. który nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną;
 6. wobec którego nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 7. który posiada nieposzlakowaną opinię.

Natomiast zgodnie z art. 78 ust. 3 pkt 1 cytowanej ustawy kandydata na członka komisji dyscyplinarnych mogą zgłaszać:

 1. rady pedagogiczne szkół objętych właściwością danej komisji dyscyplinarnej, spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole,
 2. organy sprawujące nadzór pedagogiczny, spośród pracowników zatrudnionych w tych organach,
 3. organy właściwych wojewódzkich struktur reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (tekst jedn.-Dz.U. z 2018 r. poz. 2232 z poźn. zm.).

Organ zgłaszający kandydata na członka komisji dyscyplinarnej przedstawia uzasadnienie rekomendujące daną osobę do pełnienia obowiązków członka komisji dyscyplinarnej.

Doświadczenie z ubiegłych kadencji oraz potrzeba zapewnienia ciągłości i prawidłowej pracy Komisji, skłaniają do zwrócenia się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości ponownego zgłoszenia (na nową kadencję) tych członków, którzy brali udział w pracach Komisji kończącej się kadencji i posiadają wymagane doświadczenie – z jednoczesnym zastrzeżeniem, że nie można pełnić obowiązków członka komisji dłużej niż przez trzy pełne następujące po sobie kadencje.

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim, działająca w trybie treści art. 77 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Karta Nauczyciela orzeka w I instancji w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli wszystkich szkół funkcjonujących na terenie województwa za uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 cytowanej ustawy.

Tryb powoływania członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli reguluje ww. ustawa, natomiast tryb postępowania dyscyplinarnego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 2016 poz. 741).

W przypadku pojawiających się wątpliwości można kontaktować się telefonicznie z Panią Agnieszką Kopańską, głównym specjalistą w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod numerem telefonu 71 340-63-45.

Treść niniejszego pisma wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty
we Wrocławiu w dziale Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim.

 

Dolnośląski Kurator Oświaty

Roman Kowalczyk

 

W załączeniu:

 1. Wniosek zgłoszeniowy kandydatury na członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim
 2. Oświadczenie kandydata na członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim
 3. Obowiązek informacyjny dotyczący Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim
Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.