Zgody na zatrudnienie

21 maja 2024

Informacja w sprawie wyrażania zgody na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami na rok szkolny 2024/25

Szanowni Państwo Dyrektorzy Dolnośląskich szkół i placówek,

informujemy, że wnioski na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami, których Państwo zamierzacie zatrudnić od 1 września 2024 r., będą rozpatrywane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty po 1 sierpnia 2024 r.

Ponadto przypominamy, że wnioski, o których mowa wyżej, przesłane do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty przed wskazanym terminem, pozostaną bez rozpatrzenia.

15 grudnia 2023

Informacja w sprawie sposobu składania wniosku o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa dolnośląskiego,

od 1 stycznia 2024 r. następuje zmiana w sposobie zgłaszania do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty wniosków na zatrudnienie w szkole lub placówce nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami. Wniosek taki dyrektor szkoły lub placówki powinien w pierwszej kolejności
wygenerować poprzez elektroniczny formularz dostępny, po zalogowaniu się, na stronie internetowej https://kowroc.pl. Poniżej zamieszczona jest instrukcja dotycząca przygotowania i złożenia wniosku w systemie kowroc.pl

UWAGA:
Wypełnienie wniosku w systemie kowroc.pl nie jest równoznaczne z jego złożeniem w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Przygotowany na platformie wniosek dyrektor szkoły powinien formalnie złożyć w Kuratorium, może to zrobić w formie tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznie. W przypadku formy
tradycyjnej wniosek powinien być wydrukowany, podpisany i złożony w Kuratorium (przesyłką pocztową lub bezpośrednio w kancelarii). W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną wygenerowany plik należy podpisać elektronicznie i przesłać np. poprzez platformę ePUAP lub mailem,
na adres poczty elektronicznej: poczta@kuratorium.wroclaw.pl.

Instrukcja dotyczącą przygotowania i złożenia wniosku w systemie kowroc.pl (PDF, 647 KB)

4 lipca 2023

Informacja w sprawie wyrażania zgody na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami na rok szkolny 2023/24

Szanowni Państwo Dyrektorzy Dolnośląskich szkół i placówek,

informujemy, że wnioski na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami, których Państwo zamierzacie zatrudnić od 1 września 2023 r., będą rozpatrywane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty po 1 sierpnia 2023 r.

Ponadto przypominamy, że wnioski, o których mowa wyżej, przesłane do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty przed wskazanym terminem, pozostaną bez rozpatrzenia.

Wzór wniosku na rok szkolny 2023-2024

30 maja 2022

Informacja w sprawie wyrażania zgody na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami na rok szkolny 2022/23

Szanowni Państwo Dyrektorzy Dolnośląskich szkół i placówek,

informujemy, że wnioski na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami, których Państwo zamierzacie zatrudnić od 1 września 2022 r., będą rozpatrywane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty po 1 sierpnia 2022 r.

Ponadto przypominamy, że wnioski, o których mowa wyżej, przesłane do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty przed wskazanym terminem, pozostaną bez rozpatrzenia.

wzór wniosku_sierpień 2022

1 lipca 2020

Informacja w sprawie wyrażania zgody na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Dolnośląskich szkół i placówek.

Informujemy, że wnioski na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami, których Państwo zamierzacie zatrudnić od 1 września 2020 r.,  będą rozpatrywane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty po 1 sierpnia 2020 r.

Ponadto przypominamy, że wnioski o których mowa wyżej, przesłane do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty  przed wskazanym terminem, pozostaną bez rozpatrzenia.

 

wzór wniosku_sierpień 2020

13 sierpnia 2019

Wzór wniosku o wyrażenie zgody przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji lub osoby niebędącej nauczycielem.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy dolnośląskich szkół i placówek!

Poniżej przedstawiamy wzór wniosku o wyrażenie zgody przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie nauczyciela  nieposiadającego wymaganych kwalifikacji lub osoby niebędącej nauczycielem.

 

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji lub osoby niebędącej nauczycielem.

13 maja 2019

Informacja w sprawie wyrażania zgody na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Dolnośląskich szkół i placówek.

Informujemy, że wnioski na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami, których Państwo zamierzacie zatrudnić od 1 września 2019 r.,  będą rozpatrywane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty po 15 sierpnia 2019 r.

Ponadto przypominamy, że wnioski o których mowa wyżej, przesłane do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty  przed wskazanym terminem, pozostaną bez rozpatrzenia.

21 stycznia 2019

Nowy wzór wniosku o wyrażenie zgody przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji lub osoby niebędącej nauczycielem.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy dolnośląskich szkół i placówek!

Poniżej przedstawiamy nowy wzór wniosku o wyrażenie zgody przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie nauczyciela  nieposiadającego wymaganych kwalifikacji lub osoby niebędącej nauczycielem.

W trosce o prawidłowy przebieg procesu kształcenia, w tym zachowania jego ciągłości, Dolnośląski Kurator Oświaty skrócił ścieżkę postępowania przy rozpatrywaniu wniosków dyrektorów szkół o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji lub osoby niebędącej nauczycielem i zrezygnował z obowiązku dołączania do ww.  wniosku poświadczenia z właściwego urzędu pracy, potwierdzającego brak zarejestrowanych nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje.

wzór wniosku o wyrażenie zgody na zatrudnienie n-la bez kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami

23 lipca 2018

Wzór wniosku o wyrażenie zgody przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie nauczyciela  nieposiadającego wymaganych kwalifikacji lub osoby niebędącej nauczycielem.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy dolnośląskich szkół i placówek!

Poniżej przedstawiamy wzór wniosku o wyrażenie zgody przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie nauczyciela  nieposiadającego wymaganych kwalifikacji lub osoby niebędącej nauczycielem.

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji lub osoby niebędącej nauczycielem.

13 czerwca 2018

Informacja w sprawie wyrażania zgody na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Dolnośląskich szkół i placówek.

Informujemy, że zgody na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami, których Państwo zamierzacie zatrudnić od 1 września 2018 r.,  będą rozpatrywane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dopiero po 15 sierpnia 2018 r.

W przypadku wniosków, które wpłyną przed tym terminem, informujemy, że pozostaną one bez rozpatrzenia.

 

 

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.