15 marca 2021

Deklaracja dostępności

 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty we  Wrocławiu.

Data publikacji strony internetowej: 2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-15.

Główna strona internetowa kuratorium jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Niektóre dokumenty zamieszczone na stronach nie są dostępne. Zostały one opublikowane przed 2021 r. i ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego.

Niezgodności:

– brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF

– nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym

– niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

Wyłączenia:

– multimedia nadawane na żywo

– multimedia opublikowane przed 2021 r.

– niektóre treści (np. filmy, dokumenty), które nie zostały wytworzone przez Kuratorium

– skany dokumentów w formacie PDF opublikowane przed 2021 r.

– niektóre dokumenty, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do których Kuratorium nie jest uprawnione

– mapy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Zbigniew Kuberski (Koordynator ds. dostępności) zkuberski@kowroc.pl, poczta@kuratorium.wroclaw.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 340 63 48.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynku we Wrocławiu

Budynek administracyjno–biurowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, w którym znajduje się Kuratorium Oświaty, jest w pełni wyposażony i dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

– przed budynkiem urzędu zostały wyznaczone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

– wjazd do budynku urzędu został wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, który umożliwia dojście i wjazd osób na wózkach do budynku,

– wewnątrz budynku znajdują się dwie platformy windowe dla osób przemieszczających się na wózkach,

– budynek wyposażony jest w dwa dźwigi windowe umożliwiające dojazd na wszystkie kondygnacje,

– w budynku nie ma pętli indukcyjnych,

– do budynku można wejść z psem asystującym,

– w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– w obiekcie na każdej kondygnacji zostały zamontowane wizualne informacje na temat rozkładu pomieszczeń na poszczególnych piętrach,

– budynek został wyposażony w system SAP (przeciwpożarowy), w razie wystąpienia pożaru m.in. windy zjeżdżają na poziom zero, celem umożliwienia ewakuacji osób z budynku oraz drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zapewnia dostęp do usług tłumacza PJM (Polskiego Języka Migowego). W celu skorzystania ze świadczenia należy zgłosić potrzebę na co najmniej 3 dni robocze wcześniej pod nr faksu 71 340 63 22 lub na adres e-mail poczta@kuratoriu.wroclaw.pl.

 

Dostępność architektoniczna budynku Delegatury Kuratorium w Jeleniej Górze

Budynek administracyjno–biurowy Delegatury przy ul. Piłsudskiego 12 w Jeleniej Górze jest częściowo wyposażony i dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

– przed budynkiem urzędu zostały wyznaczone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

– wjazd do budynku urzędu został wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, który umożliwia poprzez platformę dla niepełnosprawnych przemieszczających się na wózkach wjazd tylko do poziomu parteru budynku (siedziba kuratorium znajduje się na pierwszym piętrze),

– w budynku nie ma pętli indukcyjnych,

– do budynku można wejść z psem asystującym,

– w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– budynek został wyposażony w system oddymiania.

 

Dostępność architektoniczna budynku Delegatury Kuratorium w Wałbrzychu

Budynek administracyjno–biurowy Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu  przy Aleji Wyzwolenia 22-24, w którym znajduje się Delegatura Kuratorium Oświaty, jest częściowo wyposażony i dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

– przed budynkiem urzędu zostały wyznaczone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

– wjazd do budynku urzędu został wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, który umożliwia dojście i wjazd osób na wózkach do budynku, jednakże siedziba Delegatury znajduje się na 3 piętrze,

– w budynku nie ma pętli indukcyjnych,

– do budynku można wejść z psem asystującym,

– w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Dostępność architektoniczna budynku Delegatury Kuratorium w Legnicy

Budynek administracyjno–biurowy Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. F. Skarbka 3 w Legnicy, w którym znajduje się Delegatura Kuratorium Oświaty, jest częściowo wyposażony i dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

– przed budynkiem urzędu zostały wyznaczone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

– wjazd do budynku urzędu został wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, który umożliwia dojście i wjazd osób na wózkach do tylko na parter budynku, jednakże siedziba Delegatury znajduje się na pierwszym piętrze,

– w budynku nie ma pętli indukcyjnych,

– do budynku można wejść z psem asystującym,

– w budynku na parterze znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– budynek został wyposażony w system SAP (przeciwpożarowy).

 

Dostępność architektoniczna budynku Oddziału ds. obsługi archiwum w Legnicy

Budynek administracyjno–biurowy Delegatury Urzędu Celno-Skarbowego w Legnicy przy ul. Pątnowskiej 50, w którym znajduje się Oddział ds. obsługi archiwum, jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

– przed budynkiem urzędu zostały wyznaczone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

– siedziba Oddziału znajduje się na pierwszym piętrze i nie ma możliwości wjazdu osób na wózkach,

– w budynku nie ma pętli indukcyjnych,

– do budynku można wejść z psem asystującym,

– w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idź do góry