Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli

29 marca 2023

Zatarcie kary dyscyplinarnej oraz zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków służbowych

W związku z niedopełnianiem czynności w zakresie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli, Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim przypomina, że:

 1. Zgodnie z art. 85s ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.), na dyrektorze szkoły, a w stosunku do nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły – na organie prowadzącym, spoczywa obowiązek zawiadomienia ukaranego nauczyciela, lub nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, o zatarciu kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1-3, tj.:
 2. a) nagany z ostrzeżeniem;
  b) zwolnienia z pracy;
  c) zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania.

Odpis orzeczenia dyscyplinarnego o ukaraniu, dołączony do akt osobowych po zatarciu kary, o której mowa jest wyżej, ulega zniszczeniu przez dyrektora szkoły lub organ prowadzący. Dyrektor szkoły, a w stosunku do nauczyciela pełniącego funkcje dyrektora szkoły- organ prowadzący, zawiadamia ukaranego nauczyciela o zatarciu kary i zniszczeniu orzeczenia o ukaraniu, dołączonego do jego akt osobowych.

Kary dyscyplinarne, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, podlegają zatarciu po upływie 3 lat od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, a kara dyscyplinarna, o której mowa w pkt 3, po upływie 6 lat od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ukaraniu.

 1. Zgodnie z art. 85z ust. 1 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela w przypadku zawieszenia nauczyciela/dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków, Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim uprzejmie zwraca się o każdorazowe zawiadomienie Komisji o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków oraz
  o okresie zawieszenia (bez względu na fakt, czy nauczyciel złożył odwołanie
  od zawieszenia czy też nie).

Zawiadomienie zgodnie z art. 85w ust. 2 pkt 1 i 7 ustawy Karta Nauczyciela winno zawierać:

 1. a) dane identyfikujące nauczyciela – nazwisko, imię lub imiona, płeć, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, numer PESEL,
  a w przypadku braku tego numeru – nr i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  b) informację o zawieszeniu nauczyciela/dyrektora w pełnieniu obowiązków oraz o okresie zawieszenia (dzień, miesiąc, rok).

Zawiadomienia, o których mowa jest wyżej, Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim przesyła w postaci elektronicznej do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych – CROD, prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Dane osobowe nauczyciela  usuwa się z rejestru po otrzymaniu zawiadomienia
o zakończeniu okresu zawieszenia
 w pełnieniu obowiązków nauczyciela albo dyrektora szkoły, sporządzonego odpowiednio przez dyrektora szkoły albo organ prowadzący
i przesłanego do rejestru niezwłocznie po zakończeniu okresu zawieszenia, za pośrednictwem Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o każdorazowe zawiadamianie Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim
o zakończeniu okresu zawieszenia nauczyciela.

Ponadto informuję, że:

 • prawo do uzyskania informacji z rejestru przysługuje dyrektorowi szkoły – w stosunku do osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela oraz nauczycieli zatrudnionych w danej szkole,
 • informacji z rejestru udziela się na wniosek, który składa się na formularzu w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej,
 • wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1378),
 • wniosek w postaci papierowej przesyła się na adres Ministerstwa Edukacji i Nauki,
 • wnioski w postaci elektronicznej mogą złożyć osoby, które posiadają konto na
  e-PUAP i dysponują podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub Profilem zaufanym, czyli bezpłatnym odpowiednikiem podpisu elektronicznego, który można używać w kontaktach z administracją publiczną.

W  razie  pytań  i  wątpliwości  podaję  dane  kontaktowe  do  Komisji  Dyscyplinarnej  dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim:

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław.

tel. 71 340 60 70, 71 340 69 29

fax. 71 340 61 08

e-mail:  komisjadyscyplinarna@kowroc.pl.

2 lipca 2020

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

tel. 71 340 60 70, 71 340 69 29

fax. 71 340 61 08

e-mail:  komisjadyscyplinarna@kowroc.pl

 

kontakt do inspektora danych osobowych

tel. 71 340 64 71

e-mail: inspektorrodokd@kowroc.pl;

 

Załącznik:

1. Porozumienie Nr 29 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powierzenia Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z prowadzenie postępowań dyscyplinarnych dla nauczycieli.

2. Zarządzenie Nr 568/2019 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim.

3. Zarządzenie Nr 8/2020 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim.

4. Klauzula informacyjna RODO KD

5. Zasady bezpieczeństwa w trakcie pracy Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

12 czerwca 2017

Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że , zgodnie z art. 85y ust. 1a ustawy-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r., poz. 1379 oraz z 2017 r., poz. 60), wniosek do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) składa dyrektor szkoły tylko w przypadku jeżeli:

 • ustalił za pomocą narzędzia informatycznego (wyszukiwarka CROD – dostępna tylko dla dyrektorów szkół – w strefie dla zalogowanych SIO), udostępnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, że numer PESEL nauczyciela lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela znajduje się w rejestrze;
 • nauczyciel lub osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela nie posiada numeru PESEL.

Określenie „dyrektor szkoły” dotyczy dyrektora przedszkola, szkoły i placówki oraz innej jednostki organizacyjnej wymienionej w art. 1 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, a także odpowiednio ich zespołów.

Dyrektor szkoły korzystając z wyszukiwarki CROD w strefie dla zalogowanych SIO, może po wpisaniu numeru PESEL nauczyciela zatrudnionego w danej szkole lub osoby, ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela w tej szkole, ustalić, czy wpisany numer znajduje się w CROD. Po wpisaniu numeru PESEL i kliknięciu przycisku [Sprawdź] pojawi się informacja albo komunikat:

 1. informacja, że PESEL XXXXXXXXXXX nie znajduje się w bazie PESEL CROD (wraz z datą i godziną wygenerowania informacji); jeżeli wpisany numer PESEL nie znajduje się w CROD – wyświetlony komunikat dyrektor szkoły może pobrać w formacie PDF, wydrukować i załączyć do teczki akt osobowych nauczyciela;
 2. komunikat z prośbą o złożenie wniosku o udzielenie informacji z CROD wraz z łączem do odpowiedniej usługi na e-PUAP i linkiem do wniosku w wersji papierowej, który można przesłać tradycyjną pocztą, – jeżeli wpisany numer PESEL znajduje się w bazie PESEL CROD.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych ze strefą dla zalogowanych SIO, prosimy o kontakt z infolinią pod numerem 22 116 51 00 lub za pośrednictwem adresu mailowego: strefa@cie.men.gov.pl

Rozwiązanie, o którym mowa w pkt a) pisma, w znacznym stopniu usprawnia proces weryfikacji oraz powoduje, że nie ma potrzeby zwracania się bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o udzielenie informacji z CROD.

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.