Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli

4 października 2023

Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim

 

Wrocław, dnia 02 października 2023r.

KD.5843.33-P.2023.BN

 

Rady Pedagogiczne wszystkich typów szkół w województwie dolnośląskim,

Organy właściwych wojewódzkich struktur reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż z dniem 04 listopada 2023r. upływa kadencja Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim.

W związku z tym, że Wojewoda Dolnośląski jest zobowiązany powołać – w trybie i na zasadach określonych art. 77 i 78 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.-Dz.U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.) – Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli na nową czteroletnią kadencję, ponownie zwracam się do Państwa z prośbą o zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli w kadencji 2023-2027, spośród czynnych zawodowo nauczycieli z każdego typu szkół
i placówek wymienionych w art. 1 cytowanej ustawy, w szczególności nauczycieli zatrudnionych w:

 • przedszkolach,
 • szkołach podstawowych,
 • szkołach specjalnych,
 • szkołach branżowych,
 • liceach ogólnokształcących,
 • technikach,
 • szkołach artystycznych,
 • placówkach artystycznych,
 • młodzieżowych domach kultury,
 • poradniach psychologiczno – pedagogicznych,
 • schroniskach młodzieżowych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych,
 • bursach szkolnych,
 • placówkach doskonalenia nauczycieli,
 • bibliotekach pedagogicznych,
 • kolegiach pracowników służb społecznych.

Kandydatury proszę zgłaszać w formie pisemnej (wniosek zgłoszeniowy w załączeniu) w terminie do dnia 18 października 2023 r. na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław z dopiskiem na kopercie „Kandydat do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim”.

Wymogi, którym powinien odpowiadać kandydat, zostały określone w art. 78 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, który stanowi, iż członkiem komisji dyscyplinarnej może być nauczyciel:

 1. który posiada stopień nauczyciela mianowanego albo dyplomowanego;
 2. który posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, publicznej lub niepublicznej, lub innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa
  w art. 1 ust. 1;
 3. który ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 4. który nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. który nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną;
 6. wobec którego nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 7. który posiada nieposzlakowaną opinię.

Natomiast zgodnie z art. 78 ust. 3 pkt 1 cytowanej ustawy kandydata na członka komisji dyscyplinarnych mogą zgłaszać:

 1. rady pedagogiczne szkół objętych właściwością danej komisji dyscyplinarnej, spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole,
 2. organy sprawujące nadzór pedagogiczny, spośród pracowników zatrudnionych w tych organach,
 3. organy właściwych wojewódzkich struktur reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (tekst jedn.-Dz.U. z 2018 r. poz. 2232 z poźn. zm.).

Organ zgłaszający kandydata na członka komisji dyscyplinarnej przedstawia uzasadnienie rekomendujące daną osobę do pełnienia obowiązków członka komisji dyscyplinarnej.

Doświadczenie z ubiegłych kadencji oraz potrzeba zapewnienia ciągłości i prawidłowej pracy Komisji, skłaniają do zwrócenia się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości ponownego zgłoszenia (na nową kadencję) tych członków, którzy brali udział w pracach Komisji kończącej się kadencji i posiadają wymagane doświadczenie – z jednoczesnym zastrzeżeniem, że nie można pełnić obowiązków członka komisji dłużej niż przez trzy pełne następujące po sobie kadencje.

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim, działająca w trybie treści art. 77 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Karta Nauczyciela orzeka w I instancji w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli wszystkich szkół funkcjonujących na terenie województwa za uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 cytowanej ustawy.

Tryb powoływania członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli reguluje ww. ustawa, natomiast tryb postępowania dyscyplinarnego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 2016 poz. 741).

W przypadku pojawiających się wątpliwości można kontaktować się telefonicznie z Panią Agnieszką Kopańską, głównym specjalistą w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod numerem telefonu 71 340-63-45.

Treść niniejszego pisma wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty
we Wrocławiu w dziale Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim.

 

Dolnośląski Kurator Oświaty

Roman Kowalczyk

 

W załączeniu:

 1. Wniosek zgłoszeniowy kandydatury na członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim
 2. Oświadczenie kandydata na członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim
 3. Obowiązek informacyjny dotyczący Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim
25 lipca 2023

Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim

 

Wrocław, dnia 24 lipca 2023r.

KD.5843.33-P.2023.BN

 

 

Rady Pedagogiczne wszystkich typów szkół w województwie dolnośląskim,

Organy sprawujące nadzór pedagogiczny,

Organy właściwych wojewódzkich struktur reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

 

 

Uprzejmie informuję, iż z dniem 04 listopada 2023r. upływa kadencja Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim.

W związku z tym, że Wojewoda Dolnośląski jest zobowiązany powołać – w trybie i na zasadach określonych art. 77 i 78 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984) – Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli na nową czteroletnią kadencję, zwracam się do Państwa z prośbą o zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli w kadencji 2023-2027, spośród czynnych zawodowo nauczycieli z każdego typu szkół i placówek wymienionych w art. 1 cytowanej ustawy.  

Kandydatury proszę zgłaszać w formie pisemnej (wniosek zgłoszeniowy w załączeniu) w terminie do dnia 12 września 2023 r. na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław z dopiskiem na kopercie „Kandydat do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim”.

Wymogi, którym powinien odpowiadać kandydat, zostały określone w art. 78 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, który stanowi, iż członkiem komisji dyscyplinarnej może być nauczyciel:

 1. który posiada stopień nauczyciela mianowanego albo dyplomowanego;
 2. który posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, publicznej lub niepublicznej, lub innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1;
 3. który ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 4. który nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. który nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną;
 6. wobec którego nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 7. który posiada nieposzlakowaną opinię.

 

Natomiast zgodnie z art. 78 ust. 3 pkt 1 cytowanej ustawy kandydata na członka komisji dyscyplinarnych mogą zgłaszać:

 1. rady pedagogiczne szkół objętych właściwością danej komisji dyscyplinarnej, spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole,
 2. organy sprawujące nadzór pedagogiczny, spośród pracowników zatrudnionych w tych organach,
 3. organy właściwych wojewódzkich struktur reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Organ zgłaszający kandydata na członka komisji dyscyplinarnej przedstawia uzasadnienie rekomendujące daną osobę do pełnienia obowiązków członka komisji dyscyplinarnej.

Doświadczenie z ubiegłych kadencji oraz potrzeba zapewnienia ciągłości i prawidłowej pracy Komisji, skłaniają do zwrócenia się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości ponownego zgłoszenia (na nową kadencję) tych członków, którzy brali udział w pracach Komisji kończącej się kadencji i posiadają wymagane doświadczenie – z jednoczesnym zastrzeżeniem, że nie można pełnić obowiązków członka komisji dłużej niż przez trzy pełne następujące po sobie kadencje.

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim, działająca w trybie treści art. 77 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Karta Nauczyciela orzeka w I instancji w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli wszystkich szkół funkcjonujących na terenie województwa za uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 cytowanej ustawy.

Tryb powoływania członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli reguluje ww. ustawa, natomiast tryb postępowania dyscyplinarnego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 2016 poz. 741).

W przypadku pojawiających się wątpliwości można kontaktować się telefonicznie z Panią Agnieszką Kopańską, głównym specjalistą w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod numerem telefonu 71 340-63-45.

 

 

Dolnośląski Kurator Oświaty

Roman Kowalczyk

 

Pismo wraz z wnioskiem i oświadczeniem (pdf)

Wniosek zgłoszeniowy (doc)

Oświadczenie (doc)

Obowiązek informacyjny (doc)

2 lipca 2020

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

tel. 71 340 60 70, 71 340 69 29

fax. 71 340 61 08

e-mail:  komisjadyscyplinarna@kowroc.pl

 

kontakt do inspektora danych osobowych

tel. 71 340 64 71

e-mail: inspektorrodokd@kowroc.pl;

 

Załącznik:

1. Porozumienie Nr 29 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powierzenia Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z prowadzenie postępowań dyscyplinarnych dla nauczycieli.

2. Zarządzenie Nr 568/2019 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim.

3. Zarządzenie Nr 8/2020 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim.

4. Zarządzenie nr 313/2023 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie odwołania i powołania zastępcy przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim (PDF, 295 KB)

5. Klauzula informacyjna RODO KD

6. Zasady bezpieczeństwa w trakcie pracy Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Aktualizacja 3.04.2023 r.:

Lista obrońców z urzędu (PDF, 676 KB)

12 czerwca 2017

Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że , zgodnie z art. 85y ust. 1a ustawy-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r., poz. 1379 oraz z 2017 r., poz. 60), wniosek do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) składa dyrektor szkoły tylko w przypadku jeżeli:

 • ustalił za pomocą narzędzia informatycznego (wyszukiwarka CROD – dostępna tylko dla dyrektorów szkół – w strefie dla zalogowanych SIO), udostępnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, że numer PESEL nauczyciela lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela znajduje się w rejestrze;
 • nauczyciel lub osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela nie posiada numeru PESEL.

Określenie „dyrektor szkoły” dotyczy dyrektora przedszkola, szkoły i placówki oraz innej jednostki organizacyjnej wymienionej w art. 1 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, a także odpowiednio ich zespołów.

Dyrektor szkoły korzystając z wyszukiwarki CROD w strefie dla zalogowanych SIO, może po wpisaniu numeru PESEL nauczyciela zatrudnionego w danej szkole lub osoby, ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela w tej szkole, ustalić, czy wpisany numer znajduje się w CROD. Po wpisaniu numeru PESEL i kliknięciu przycisku [Sprawdź] pojawi się informacja albo komunikat:

 1. informacja, że PESEL XXXXXXXXXXX nie znajduje się w bazie PESEL CROD (wraz z datą i godziną wygenerowania informacji); jeżeli wpisany numer PESEL nie znajduje się w CROD – wyświetlony komunikat dyrektor szkoły może pobrać w formacie PDF, wydrukować i załączyć do teczki akt osobowych nauczyciela;
 2. komunikat z prośbą o złożenie wniosku o udzielenie informacji z CROD wraz z łączem do odpowiedniej usługi na e-PUAP i linkiem do wniosku w wersji papierowej, który można przesłać tradycyjną pocztą, – jeżeli wpisany numer PESEL znajduje się w bazie PESEL CROD.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych ze strefą dla zalogowanych SIO, prosimy o kontakt z infolinią pod numerem 22 116 51 00 lub za pośrednictwem adresu mailowego: strefa@cie.men.gov.pl

Rozwiązanie, o którym mowa w pkt a) pisma, w znacznym stopniu usprawnia proces weryfikacji oraz powoduje, że nie ma potrzeby zwracania się bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o udzielenie informacji z CROD.

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.