Wypoczynek

22 kwietnia 2024

Wypoczynek 2024 LATO

  Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się sezonem wypoczynku letniego 2024 proszę o przekazywanie zgłoszeń wypoczynku do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu poprzez użycie tzw. profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. W obu przypadkach nie jest wymagana wersja papierowa dokumentu, co oznacza, że składacie Państwo dokumenty tylko w bazie wypoczynku MEN i już nie dostarczacie ich do […]

16 stycznia 2024

Uwaga na e-learningowe kursy na wychowawcę wypoczynku oraz kursy na kierownika wypoczynku

  Do Kuratorium Oświaty We Wrocławiu docierają sygnały o kursach na wychowawcę  wypoczynku, oraz kierownika wypoczynku realizowanych w całości metodą e-learningową. Zwracamy uwagę, że kurs na kierownika wypoczynku oraz kurs na wychowawcę wypoczynku  muszą być organizowane i prowadzone w oparciu o konkretne zapisy prawa zawarte w szczególności w  ustawie z dnia 7 września 1991 r. o […]

15 stycznia 2024

Najważniejsze linki związane z wypoczynkiem na sezon zima 2024

Szanowni Państwo, Poniżej najważniejsze linki związane z wypoczynkiem na sezon zima 2024: Baza wypoczynku: https://wypoczynek.mein.gov.pl/ na której znajduje się baza wypoczynku, „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”, możliwość sprawdzenia autokaru „bezpieczny autobus”, itd. W systemie organizator ma możliwość wydrukowania potwierdzenia o zgłoszonym wypoczynku. Dzięki ww. stronie w łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku, a w zaktualizowanym Poradniku najważniejsze informacje dotyczące przygotowań do wyjazdów, np. […]

27 listopada 2023

 WYPOCZYNEK „ZIMA 2024″

Logo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się sezonem wypoczynku zimowego 2024 proszę o przekazywanie zgłoszeń wypoczynku do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu poprzez użycie tzw. profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. W obu przypadkach nie jest wymagana wersja papierowa dokumentu, co oznacza, że składacie Państwo dokumenty tylko w bazie wypoczynku MEiN i już nie dostarczacie ich do […]

15 czerwca 2023

Zgłaszanie wypoczynku – LATO 2023

Logo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Szanowni Państwo, odpowiadając na liczne pytania, dotyczące zgłaszania wypoczynku w bazie MEiN uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603), ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć […]

29 maja 2023

WYPOCZYNEK „LATO 2023″

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się sezonem wypoczynku letniego 2023 proszę o przekazywanie zgłoszeń wypoczynku do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu poprzez użycie tzw. profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. W obu przypadkach nie jest wymagana wersja papierowa dokumentu, co oznacza, że składacie Państwo dokumenty tylko w bazie wypoczynku MEiN i już nie dostarczacie ich do siedziby […]

12 kwietnia 2023

Zasady udzielania zgody przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na organizowanie kursu na kierownika wypoczynku i kursu na wychowawcę wypoczynku.

Zasady udzielania zgody przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na organizowanie kursu na kierownika wypoczynku i kursu na wychowawcę wypoczynku. Podstawa prawna: Art. 92q i nast. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w […]

21 grudnia 2022

Podstawy prawne organizacji wypoczynku

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się nadal obowiązujące akty prawne dotyczące organizacji wypoczynku. Przypominamy, że w rozporządzeniu określono: – termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, jego formy, dokumenty dołączane do zgłoszenia oraz wzór tego zgłoszenia, – liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy, – termin przekazania karty wypoczynku oraz wzór tej karty, – obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym obowiązek prowadzenia przez wychowawcę dziennika zajęć realizowanych […]

20 grudnia 2022

Wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku

UWAGA! Szanowni Państwo, przypominamy o konieczności korzystania z aktualnych kart kwalifikacyjnych uczestnika wypoczynku. Wzór karty dostępny jest tutaj: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wypoczynek-dzieci-i-mlodziezy–nowy-wzor-karty-kwalifikacyjnej-uczestnika-wypoczynku W przypadku kontroli wypoczynku organizator jest zobowiązany do posiadania kompletu kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku, zgodnych ze wzorem powyżej.

20 grudnia 2022

WYPOCZYNEK „ZIMA 2023”

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się sezonem wypoczynku zimowego 2023 proszę o przekazywanie zgłoszeń wypoczynku do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu poprzez użycie tzw. profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. W obu przypadkach nie jest wymagana wersja papierowa dokumentu, co oznacza, że składacie Państwo dokumenty tylko w bazie wypoczynku MEiN i już nie dostarczacie ich do siedziby […]

22 listopada 2022

Konferencja -„Bezpieczny Wypoczynek Zimowy” – podstawowe aspekty i działania wszystkich podmiotów zajmujących się organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży w świetle aktualnego stanu prawnego.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek,  Dolnośląska Izba Turystyki w dniu 9 grudnia 2022 r. organizuje Konferencję na temat –„Bezpieczny Wypoczynek Zimowy – 2022-23”, na której omawiane będą między innymi: zasady bezpiecznego realizowania transportu autokarowego w czasie zbliżających się ferii oraz zasady bezpiecznego uprawiania turystyki i sportów zimowych w czasie wypoczynku w górach. Program […]

10 października 2022

Obowiązek zasięgania informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w ramach swoich kompetencji Rzecznik Praw Dziecka przeprowadził kontrole w zakresie wypełnienia obowiązku, wynikającego z przepisu art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.  W załączeniu: Pismo MEiN do wszystkich szkół i placówek ( docx, 2MB)

23 czerwca 2022

Formularz korekty wypoczynku do zatwierdzonych formularzy wypoczynku

korekta-zgloszenia-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy (DOC, 24KB)   UWAGA ORGANIZATORZY!!! Powyższy formularz korekty ma zastosowanie wyłącznie do zatwierdzonych formularzy zgłoszenia wypoczynku. Korektę należy wnieść e-mailem i przesłać na adres: poczta@kuratorium.wroclaw.pl. Wydruk korekty wraz z przesłanym e-mailem do Kuratorium Oświaty proszę załączyć do wewnętrznej dokumentacji z Państwa wypoczynku.

22 czerwca 2022

UWAGA!!! PILNY KOMUNIKAT dla organizatorów organizujących wypoczynek na terenie powiatu karkonoskiego (dawnej jeleniogórskiego).

Szanowni Państwo, organizatorzy wypoczynku na terenie dawnego powiatu jeleniogórskiego, proszeni są o zaznaczanie w systemie aktualnego powiatu, tj. powiatu karkonoskiego. Z wyrazami szacunku, Zbigniew Kuberski Dyrektor Wydziału Organizacyjnego

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.