Wypoczynek

24 czerwca 2021

Bezpieczny autokar-wakacje 2021

Uprzejmie informujemy, że kontrole autobusów w ramach wyjazdów na wypoczynek letni, w okresie wakacji, będą prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu w ramach stałego punktu kontroli we Wrocławiu przy ul. Ślężnej (Wzgórze Andersa) w każdą sobotę tj. w dniach 26 czerwca, a także 3, 10, 17, 24 i 31 lipca oraz 7, 14, 21 i 28 sierpnia w godzinach 7.00 do 9.00.

 

W praktyce, przyjęta forma kontroli oznacza, iż organizator przewozu, rodzic czy inna osoba, która wnioskuje o kontrolę autobusu, będzie musiała powiadomić przewoźnika, iż celem przeprowadzenia inspekcji, należy odpowiednio wcześniej przed realizacją przewozu, podstawić autobus w w/w godzinach w miejscu prowadzonego dyżury.

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu w miarę posiadanych sił i środków będzie również prowadził kontrole od poniedziałku do piątku, podjeżdżając w miejsce zbiórki bądź wyjazdu uczestników wypoczynku letniego, wskazane we wniosku o kontrolę przez osobę zgłaszającą.

 

Zgłoszenia kontroli można dokonać e-mailem na adres sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl , telefonicznie pod nr tel. 71 326 51 60 lub osobiście w siedzibie WITD przy ul. Bolesława Krzywoustego 28 we Wrocławiu. Wnioskując o kontrolę uprzejmie prosimy o przestrzeganie zasady dokonania zgłoszenia nie później niż na 3 dni przed realizacją przewozu.

21 maja 2021

Wypoczynek lato 2021

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się sezonem wypoczynku lato 2021 informuję, co następuje:

 

 1. Decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki wypoczynek letni 2021 można organizować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 2. Proszę o przekazywanie zgłoszeń wypoczynku do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu poprzez użycie tzw. profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. W obu przypadkach nie jest wymagana wersja papierowa dokumentu co oznacza, że składacie Państwo dokumenty tylko w bazie wypoczynku MEiN i już nie dostarczacie ich do siedziby Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

71 3406348, 71 3406379 lub 500366339 lub

mailowy: poczta@kuratorium.wroclaw.pl

 

Z wyrazami szacunku

Zbigniew Kuberski

Dyrektor Wydziału Organizacyjnego

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

6 maja 2021

Wypoczynek lato 2021

Infolinia – 500 366 339 (czynna w dni robocze w godzinach od 9.00 do 14.00)

Logo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
22 grudnia 2020

Organizacja wypoczynku zimowego.

Szanowni Państwo,

w związku z zapewnieniem  bezpieczeństwa dzieci  i młodzieży wprowadza się zakaz organizacji wypoczynku w czasie przerwy świątecznej.

W okresie ferii zimowych dopuszcza się organizację:
1. Półkolonii dla dzieci uczęszczających do klas I–IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–IV szkoły podstawowej;
2. Obozów szkoleniowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Nie organizuje się wypoczynku w formach innych niż wymienione w pkt 2.

Organizatorem wypoczynku, o którym mowa w pkt 1, mogą być wyłącznie:
– szkoły i placówki;
– organy prowadzące szkoły lub placówki;
– stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Z poważaniem
Zbigniew Kuberski
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Logo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
11 grudnia 2020

Komunikat dotyczący wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w 2021 r.

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w 2021 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przedstawia stanowisko MEN w powyższym temacie.
Ze względu na określenie przez rząd jednego terminu ferii zimowych, tj. 4–17 stycznia 2021 r. oraz zezwolenie na organizowanie wyłącznie półkolonii w 2021 r., nie ma zgody rządu na organizowanie żadnych innych form wypoczynku, w tym wyjazdowych.
W obecnej sytuacji, kiedy wiemy już, że wypoczynek dzieci i młodzieży może odbywać się wyłącznie w formie półkolonii, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu nie będzie zatwierdzać pozostałych zgłoszeń form wyjazdowych, które organizatorzy przesłali lub prześlą za pomocą systemu bazy wypoczynku.
Natomiast te, które zostały już zatwierdzone, zostaną zamknięte (zakończone), a do organizatorów zostaną przesłane informacje, że wypoczynek został zakończony (w bazie pojawi się stosowana informacja).
Nadmieniam, że zgodnie z obowiązującymi w 2021 r. „Wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych”, będą one mogły być organizowane wyłącznie na terenie szkoły lub placówki przez dyrektora szkoły, organ prowadzący szkołę albo przez organizacje pozarządowe, za zgodą dyrektora szkoły lub placówki oświatowo – wychowawczej (art. 86 Prawa oświatowego).
Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów półkolonii (obowiązujące w czasie ferii zimowych w 2021 r.) stanowią podstawę dla organizatorów wypoczynku do opracowania własnych procedur (regulaminów) bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, adekwatnych do organizowanych różnych form półkolonii. Regulaminy powinny uwzględniać specyfikę, charakter planowanych zajęć, sposób i miejsce ich realizacji, inne lokalne uwarunkowania.
Wytyczne zalecają obostrzenia w zakresie wymogów przy organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży ze względu na ich bezpieczeństwo.
Odnosząc się do kwestii organizacji zgrupowań sportowych, obozów kondycyjnych, turniejów sportowych, zawodów i rozgrywek sportowych informuję, że zasady organizacji tych form nie należą do kompetencji Ministra Edukacji Narodowej, który określa wyłącznie zasady organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Z poważaniem,

Zbigniew Kuberski
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

8 grudnia 2020

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych. Zasady te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników oraz zminimalizować ryzyko związane z zakażeniem koronawirusem. W wytycznych zostały opisane m.in. warunki pobytu, założenia organizacyjne półkolonii, obowiązki rodziców/opiekunów prawnych, kwestie dotyczące higieny, wyżywienia, transportu, realizacji programu oraz procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem.

Organizacja półkolonii podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021

Z uwagi na pandemię COVID-19 ferie zimowe w roku szkolnym 2020/2021 odbędą się dla wszystkich uczniów w tym samym terminie, tj. 4-17 stycznia 2021 r. W tym czasie będzie można organizować wypoczynek w formie półkolonii dla:

 • uczniów klas I-IV szkoły podstawowej,
 • uczniów klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej.

Półkolonie będą mogły być organizowane tylko na terenie szkoły lub placówki przez dyrektora szkoły, organ prowadzący albo przez organizacje pozarządowe, za zgodą dyrektora szkoły lub placówki (art. 86 Prawa oświatowego). Są to stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

Bezpieczeństwo podczas półkolonii – wytyczne sanitarne MEN, MZ, GIS

Aby zwiększyć bezpieczeństwo podczas półkolonii, Ministerstwo Edukacji Narodowej
we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało szczegółowe wytyczne sanitarne. Ich celem jest:

 • wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci uczestniczących w półkoloniach;
 • minimalizowanie ryzyka zakażenia przez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla uczestników półkolonii oraz ich rodziców/prawnych opiekunów;
 • ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły lub placówki w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem;
 • kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego,
 • w tym zapewnienie opieki i wychowania.

W wytycznych zostały opisane min. obowiązki rodziców/opiekunów prawnych uczestników półkolonii, warunki pobytu (w tym maksymalna liczebność grupy do 12 osób), założenia organizacyjne półkolonii. W materiale opracowywanym przez MEN, MZ i GIS znalazły się także kwestie związane z wyżywieniem, higieną, transportem uczestników, realizacją programu czy kadrą półkolonii.

Osobne miejsce zajmuje w wytycznych opis procedur zapobiegawczych związanych z infekcją dróg oddechowych uczestnika i kadry półkolonii oraz postępowaniem w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem osoby z zewnątrz.

Wytyczne dla organizatorów półkolonii – podział

Wytyczne dla organizatorów półkolonii zostały podzielone na cztery obszary:

 • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na półkolonii;
 • zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu półkolonii;
 • procedury zapobiegawcze: objawy infekcji dróg oddechowych uczestnika półkolonii, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas półkolonii;
 • procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem osoby z zewnątrz.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Materiały:

20201207_Wytyczne_MEN_MZ_i_GIS_dla_organizatorów_półkolonii

Idź do góry