Wypoczynek

21 grudnia 2022

Podstawy prawne organizacji wypoczynku

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się nadal obowiązujące akty prawne dotyczące organizacji wypoczynku.

Przypominamy, że w rozporządzeniu określono:

– termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, jego formy, dokumenty dołączane do zgłoszenia oraz wzór tego zgłoszenia,
– liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy,
– termin przekazania karty wypoczynku oraz wzór tej karty,
– obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym obowiązek prowadzenia przez wychowawcę dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, oraz wzór tego dziennika,
– obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku organizowanego przez szkoły i placówki, który nie wymaga zgłoszenia do kuratora oświaty,
– program kursów na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku, w tym formy i wymiar zajęć,
– wzór karty kwalifikacyjnej,
– wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku.
– dokumenty potwierdzające posiadane przez kadrę przygotowanie do prowadzenia zajęć w ramach kursu na kierownika wypoczynku lub na wychowawcę wypoczynku.

 

Rozporządzenie (PDF. 898KB)

ustawa-o-systemie-oswiaty-z-15-pazdziernika (PDF, 156 KB)

20 grudnia 2022

Wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku

UWAGA!

Szanowni Państwo,
przypominamy o konieczności korzystania z aktualnych kart kwalifikacyjnych uczestnika wypoczynku.
Wzór karty dostępny jest tutaj: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wypoczynek-dzieci-i-mlodziezy–nowy-wzor-karty-kwalifikacyjnej-uczestnika-wypoczynku
W przypadku kontroli wypoczynku organizator jest zobowiązany do posiadania kompletu kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku, zgodnych ze wzorem powyżej.

20 grudnia 2022

WYPOCZYNEK „ZIMA 2023”

Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającym się sezonem wypoczynku zimowego 2023 proszę o przekazywanie zgłoszeń wypoczynku do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu poprzez użycie tzw. profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. W obu przypadkach nie jest wymagana wersja papierowa dokumentu, co oznacza, że składacie Państwo dokumenty tylko w bazie wypoczynku MEiN i już nie dostarczacie ich do siedziby Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
Na chwilę obecną wnioski będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy i rozporządzenia.

O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, dlatego proszę o bieżące monitorowanie zamieszczanych na niej informacji.
W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:
infolinia 500366339 (czynna w dni robocze w godzinach od 9.00 do 14.00) lub: 71 3406348; 71 3406379, lub mailowy: poczta@kuratorium.wroclaw.pl
Proszę o szczególne zwrócenie uwagi na:
1. Załączane opinie Państwowej Straży Pożarnej – opinie ważne są 3 lata od dnia ich wydania i muszą tą ważność zachować na czas trwania wypoczynku;
2. Dokładne uzupełnianie kwalifikacji kierownika i wychowawców;
3. Zachowanie ustawowego terminu na złożenie wniosku tj. 21 dni lub 14 dni w przypadku półkolonii.
Jednocześnie informuję, że platforma do zgłaszania wypoczynku jest już aktywna i można przekazywać zgłoszenia za pośrednictwem platformy.

Z wyrazami szacunku
Zbigniew Kuberski
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

22 listopada 2022

Konferencja -„Bezpieczny Wypoczynek Zimowy” – podstawowe aspekty i działania wszystkich podmiotów zajmujących się organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży w świetle aktualnego stanu prawnego.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek,

 Dolnośląska Izba Turystyki w dniu 9 grudnia 2022 r. organizuje Konferencję na temat –„Bezpieczny Wypoczynek Zimowy – 2022-23”, na której omawiane będą między innymi: zasady bezpiecznego realizowania transportu autokarowego w czasie zbliżających się ferii oraz zasady bezpiecznego uprawiania turystyki i sportów zimowych w czasie wypoczynku w górach.

Program Konferencji oraz link do rejestracji do udziału w konferencji dostępny na stronie www.dit.wroc.pl.

10 października 2022

Obowiązek zasięgania informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w ramach swoich kompetencji Rzecznik Praw Dziecka przeprowadził kontrole w zakresie wypełnienia obowiązku, wynikającego
z przepisu art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. 

W załączeniu:

Pismo MEiN do wszystkich szkół i placówek ( docx, 2MB)

23 czerwca 2022

Formularz korekty wypoczynku do zatwierdzonych formularzy wypoczynku

korekta-zgloszenia-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy (DOC, 24KB)

 

UWAGA ORGANIZATORZY!!!

Powyższy formularz korekty ma zastosowanie wyłącznie do zatwierdzonych formularzy zgłoszenia wypoczynku. Korektę należy wnieść e-mailem i przesłać na adres: poczta@kuratorium.wroclaw.pl.

Wydruk korekty wraz z przesłanym e-mailem do Kuratorium Oświaty proszę załączyć do wewnętrznej dokumentacji z Państwa wypoczynku.

22 czerwca 2022

UWAGA!!! PILNY KOMUNIKAT dla organizatorów organizujących wypoczynek na terenie powiatu karkonoskiego (dawnej jeleniogórskiego).

Szanowni Państwo,

organizatorzy wypoczynku na terenie dawnego powiatu jeleniogórskiego, proszeni są o zaznaczanie w systemie aktualnego powiatu, tj. powiatu karkonoskiego.

Z wyrazami szacunku,
Zbigniew Kuberski
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego

16 maja 2022

WYPOCZYNEK LATO 2022

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się sezonem wypoczynku lato 2022 proszę o przekazywanie zgłoszeń wypoczynku do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu poprzez użycie tzw. profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. W obu przypadkach nie jest wymagana wersja papierowa dokumentu, co oznacza, że składacie Państwo dokumenty tylko w bazie wypoczynku MEiN i już nie dostarczacie ich do siedziby Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Na chwilę obecną wnioski będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy i rozporządzenia. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, dlatego proszę o bieżące monitorowanie zamieszczanych na niej informacji.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:
infolinia 500366339 (czynna w dni robocze od dnia 1 czerwca w godzinach od 9.00 do 14.00) lub 71 3406348 lub 713406379, lub mailowy: poczta@kuratorium.wroclaw.pl

Jednocześnie informuję, że platforma do zgłaszania wypoczynku jest już aktywna i można przekazywać zgłoszenia za pośrednictwem platformy.

 

Z wyrazami szacunku

Zbigniew Kuberski
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
31 stycznia 2022

Zasady udzielania zgody przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na organizowanie kursu na kierownika wypoczynku i kursu na wychowawcę wypoczynku.

Zasady udzielania zgody przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na organizowanie kursu na kierownika wypoczynku i kursu na wychowawcę wypoczynku.

 

Podstawa prawna:

 1. Art. 92q i nast. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452 z późn. zm.) – zwane dalej rozporządzeniem.

 

Zasady ogólne wynikające z przepisów prawa.

 1. Dolnośląski Kurator Oświaty wyraża zgodę na prowadzenie kursów na kierownika wypoczynku i/lub kursów na wychowawcę wypoczynku dla podmiotów takich jak: osoby prawne, osoby fizyczne oraz instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.), prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową.

Ww. kursy mogą być prowadzone tylko na terenie województwa dolnośląskiego.

2. Organizator kursu zwracający się o wyrażenie zgody przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kursu na kierownika wypoczynku i/lub kursu na wychowawcę wypoczynku jest zobowiązany do złożenia wniosku nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursów na adres: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław – wzór wniosku stanowi załącznik nr 1.

3. Wniosek o udzielenie zgody zawiera:

a. nazwę lub imię i nazwisko organizatora kursu;

b. adres siedziby lub adres zamieszkania organizatora kursu;

c. rodzaj planowanych kursów;

d. liczbę planowanych kursów, z wyszczególnieniem liczby kursów na kierownika wypoczynku i kursów na wychowawcę wypoczynku;

e. adres miejsca prowadzenia kursów;

f. planowane terminy przeprowadzenia kursów;

g. planowany harmonogram kursów zawierający wykaz dni, w których mają się odbywać zajęcia, oraz czas trwania poszczególnych zajęć;

h. informację o bazie dydaktycznej umożliwiającej realizację kursów;

i. datę i podpis organizatora kursu.

4. Do wniosku dołącza się:

a. wykaz kadry prowadzącej zajęcia zawierający imię, nazwisko i rodzaj prowadzonych zajęć, którego wzór stanowi załącznik nr 2;

b. poświadczone przez wnioskodawcę kopie dokumentów potwierdzających posiadane przez kadrę przygotowanie, o których mowa w § 9 rozporządzenia;

c. programy kursów zgodne z programami określonymi odpowiednio w załączniku nr 7 lub w załączniku nr 8 do rozporządzenia;

d. poświadczoną przez wnioskodawcę kopię dokumentu określającego status prawny organizatora kursów np.: kserokopię dokumentu potwierdzającego osobowość prawną np. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej lub kserokopię dowodu osobistego (wydruk z KRS-u nie wymaga poświadczenia przez wnioskodawcę);

5. Zgoda jest wydawana organizatorowi kursu, który zapewni:

a. bazę dydaktyczną umożliwiającą realizację programu kursów;

b. kadrę posiadającą przygotowanie zapewniające realizację programu kursu;

c. program kursu zgodny z programem określonym odpowiednio w załączniku nr 7 lub w załączniku nr 8 do rozporządzenia;

6. Zgoda jest wydawana na czas określony, nie dłuższy jednak niż rok.

7. Organizator kursów nie później niż w terminie 30 dni od upływu okresu, na jaki została wydana zgoda na prowadzenie kursów, jest zobowiązany przekazać Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty informację o liczbie wydanych zaświadczeń oraz liczbie osób, które nie zdały egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności uczestnika kursu.

8. Kursy na kierownika wypoczynku i/lub kursy na wychowawcę wypoczynku prowadzone przez:

a. publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli;

b. publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego;

nie wymagają zgody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

9. Nadzór pedagogiczny nad prowadzeniem kursów na kierownika wypoczynku i kursów na wychowawcę sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

Załączniki:

 

 1. załącznik nr 1 wzór wniosku (DOC, 51 KB) – wyrażenie zgody na prowadzenie kursu na kierownika wypoczynku lub/i kursu na wychowawcę
 2. załącznik nr 2 wzór wykazu kadry (DCO, 34 KB)   prowadzącej zajęcia zawierający imię, nazwisko i rodzaj prowadzonych zajęć.

 

23 listopada 2021

WYPOCZYNEK ZIMA 2022

WYPOCZYNEK ZIMA 2022

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się sezonem wypoczynku zima 2022 proszę o przekazywanie zgłoszeń wypoczynku do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu poprzez użycie tzw. profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. W obu przypadkach nie jest wymagana wersja papierowa dokumentu, co oznacza, że składacie Państwo dokumenty tylko w bazie wypoczynku MEiN i już nie dostarczacie ich do siedziby Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. 

Na chwilę obecną wnioski będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy i rozporządzenia. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, dlatego proszę o bieżące monitorowanie zamieszczanych na niej informacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:
infolinia 500366339 (czynna w dni robocze w godzinach od 9.00 do 14.00) lub 71 3406348, lub mailowy: poczta@kuratorium.wroclaw.pl

Z wyrazami szacunku
Zbigniew Kuberski
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.