WYKAZ ZARZĄDZEŃ KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU
LP
ZARZĄDZENIA
1
Zarządzenie nr 38/2014 DKO w sprawie ustalenia obowiązującej w 2015 roku opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegających się o przyznanie akredytacji (29.12.2014r.)
2
Zarządzenie nr 35/2014 DKO w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sprawie wniosków o nadanie orderów lub odznaczeń państwowych (28.10.2014r.)
3
Zarządzenie nr 33/2014 DKO w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (15.09.2014r.)
4
Zarządzenie nr 32/2014 DKO w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowej w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (08.10.2014r.)
5
Zarządzenie nr 22/2014 DKO w sprawie ustanowienia w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wewnętrznego Regulaminu Antymobbingowego (12.06.2014r.)
6
Zarządzenie nr 12/2014 DKO w sprawie powołania Komisji Socjalnej (27.03.2014r.)
7
Zarządzenie nr 25/2013 DKO zmieniające zarządzenie sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (19.07.2013r.)
8
Zarządzenie nr 26/2011 DKO w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz określenia rodzaju przesyłek, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny (05.09.2011r.)
9
Zarządzenie nr 70/2010 DKO zmieniające zarządzenie sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (20.12.2010r.)
10
Zarządzenie nr 55/2010 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie powołania Dolnośląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży (02.05.2010r.)
11
Zarządzenie nr 45/2009 DKO w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (17.09.2009r.)
12
Zarządzenie nr 40/2009 DKO w sprawie ustalenia Regulaminu Premiowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej obowiązujący w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu(12.08.2009r.)
13

Zarządzenie nr 39/2009 DKO w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracyzawodowej dla pracowników Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (12.08.2009r.)

14

Zarządzenie nr 4/2014 DKO w sprawie powołania zespołu ds. kontroli zarządczej w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (16.01.2014r.)

15

Zarządzenie nr 3/2015 DKO w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2014 (14.01.2015r.)

16

Zarządzenie nr 8/2015 DKO w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 (02.02.2015r.)

17

Zarządzenie nr 18/2015 DKO w sprawie ustalenia zasad odbywania przez pracowników Kuratorium Oświaty we Wrocławiu podróży służbowych samochodami prywatnymi (13.04.2015r.) Załącznik - Druk delegacji

18

Zarządzenie Nr 2 /2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 roku. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do gimnazjum, szkoły dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 r.(01.02.2016r.)

19

Zarządzenie Nr 17 /2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 kwietnia 2016 roku. w sprawie zasad nadzorowania i wspomagania organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w województwie dolnośląskie (31.05.2016r.)

20

Zarządzenie Nr 36 /2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 października 2016 roku. wprowadzające procedurę postępowania w sprawie o nadanie orderów lub ozdnaczeń państwowych (27.10.2016r.) - załącznik - procedura

21

Zarządzenie Nr 6 /2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2017 roku. z sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2016/17 w wojwództwie dolnośląskim (20.02.2017r.)