Kształcenie specjalne, MOW, MOS, PPP

4 marca 2019

Adaptacja podręcznika – „Nasza szkoła” do klasy 3

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół

 Istnieje możliwość pozyskania adaptacji podręcznika „Nasza szkoła” do klasy 3 dla uczniów niepełnosprawnych, za pośrednictwem Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE).

Adaptacja podręcznika „Nasza szkoła” do klasy 3 dostosowana jest do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją.

Adaptacja (jeden pakiet) składa się z:

 • dostosowanych części podręcznika do nauczania zintegrowanego i matematyki,
 • materiałów edukacyjnych w formie zeszytów piktogramów,
 • materiałów edukacyjnych w formie multimedialnej – nagrania video w polskim języku migowym,
 • pełen komplet składa się z 14 części (10 podręczników i 4 zeszyty z piktogramami),
 • waga takiego pakietu to 6 kg.

 

Wszelkie dodatkowe informacje:

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych
Ośrodek Rozwoju Edukacji
ul. Polna 46A
00-644 Warszawa
Tel. (22) 570-83-02
monika.dobrowolska@ore.edu.pl

6 lutego 2019

Zapotrzebowanie na podręczniki dla uczniów z dysfunkcją wzroku

Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy Szkół Branżowych I stopnia, Liceów Ogólnokształcących, Techników oraz Trzyletnich Szkół Specjalnych Przysposabiających do Pracy dla absolwentów gimnazjów.

Uprzejmie informuję, że Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, zbiera zapotrzebowania na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych.

Na rok szkolny 2019/2020 przewidziany jest druk podręczników do następujących klas:

         I – III branżowych szkół  I  stopnia dla absolwentów gimnazjum,

         I – III liceów ogólnokształcących dla absolwentów gimnazjum,

         I – IV techników dla absolwentów gimnazjum,

         I – III  trzyletnich szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

 

Aby otrzymać nieodpłatnie zaadaptowane podręczniki w wersji wydrukowanej należy przesłać zapotrzebowanie w terminie do dnia 18 lutego 2019 r.

 

Na stronie

https://www.ore.edu.pl/2019/02/zapotrzebowanie-na-druk-podrecznikow-dla-uczniow-niewidomych-i-slabowidzacych-rok-szkolny-2018-2019/

zamieszczona jest szczegółowa informacja wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia zapotrzebowania.

                                                                                                                                   

 

Mariola Kolan                                                                                                                                                                      z-ca dyrektora

Wydziału Kształcenia Podstawowego i Specjalnego
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

 

24 kwietnia 2018

Materiały ze spotkania z dyrektorami Poradni w dniu 18.04.2018 r.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół i Placówek

Poniżej znajdują się materiały do pobrania z narady z dyrektorami Publicznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w dniu 18 kwietnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu
przy ul. T. Kościuszki 131.

Wybrane wyniki kontroli planowych w PPP

Orzekanie w PPP zgodne z KPA_decyzja administracyjna

autyzm, a całościowe zaburzenia rozwoju

Karta monitoringu dokumentacji orzeczniczej_powiatowa poradnia Wrocław

Rola PPP w procesie organizowanie pomocy psych.-pedag.

Komunikat MEN w sprawie planowanego strajku organizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego
4 kwietnia 2018

Informacja MEN w sprawie organizacji zajęć indywidualnych w szkole dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół, Placówek i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych

W związku z licznymi pytaniami na temat rozwiązań prawnych umożliwiających organizowanie indywidualnych zajęć w szkole dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym uczniów niepełnosprawnych) informujemy, że komunikat w tej sprawie został zamieszczony dnia 21 marca 2018 r. na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/indywidualne-zajecia-elastyczne-rozwiazania.html

3 kwietnia 2018

Materiały ze szkolenia dla wizytatorów w dniu 06.03.2018 r.

Szanowni Państwo

Wizytatorzy, Dyrektorzy Szkół i Placówek

Poniżej znajdują się materiały do pobrania dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej, ze szkolenia dla wizytatorów, jakie odbyło się w dniu 06 marca 2018 r w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Dokumentowanie udzielania pomocy psych-ped.

Organizacja Pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Organizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Zadania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych

odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 

8 marca 2018

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej pod hasłem „Niewłaściwa ochrona przeciwpożarowa i jej wpływ na środowisko oraz czyste powietrze”

Zaproszenie

Regulamin

14 lutego 2018

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, kierowanego do specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizuje dwa spotkania informacyjno-konsultacyjne, których celem będzie przedstawienie:

 • założeń oraz praktycznych rozwiązań w zakresie prowadzenia diagnozy funkcjonalnej
  z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia
  w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • przepisów prawa oświatowego w zakresie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – odpowiedzi na pytania zgłaszane podczas pilotażu, dyskusja nad obszarami wymagającymi zmian;
 • działań pilotażowych w zakresie wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych
  i standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Spotkania odbędą się w dniach: 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) w Warszawie w Hotelu Novotel Warszawa Airport, przy ul. 1 Sierpnia 1 oraz 28 lutego 2018 r. (środa) we Wrocławiu w Hotelu Mercure Wrocław Centrum, przy pl. Dominikańskim 1. Oba spotkania odbędą się w godz. 10.30 – 16.00.

Podczas spotkania w dniu 28 lutego we Wrocławiu odbędzie się także panel dyskusyjny. W celu szczegółowych uzgodnień dotyczących ww. wystąpienia, uprzejmie proszę o kontakt z Panią Izabellą Lutze – kierownikiem projektu, pod nr tel.: (22) 570 83 36.

Rejestracja na ww. spotkania możliwa jest tylko i wyłącznie za pomocą poniższych linków do systemu rejestracyjnego ORE.

Warszawa: https://szkolenia.ore.edu.pl/Rejestracja/Termin/74498bb8-d3e4-434b-b15d-c55f7a4878c5

Wrocław: https://szkolenia.ore.edu.pl/Rejestracja/Termin/a077ca9e-a9e0-4d86-b988-45172743ec57

8 lutego 2018

Zapotrzebowanie na wydrukowane adaptacje podręczników dla uczniów niewidomych i słabowidzących.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół

Ponadgimnazjalnych,

Ponadpodstawowych,

Specjalnych Przysposabiających do Pracy

 

Informuję, że z dniem 21 lutego 2018 r. upływa termin składania zapotrzebowania na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych uczących się w szkołach ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, specjalnych przysposabiających do pracy. Szczegółowa informacja wraz załącznikami niezbędnymi do złożenia zamówienia znajduje się na stronie www.ore.edu.pl

Szczegółowych informacji udziela Pani Sylwia Herod i Pani Joanna Różańska tel. 22 570 83 03  z Zespołu ds. Specjalnych Zasobów Edukacyjnych ORE

 

Pismo do dyrektorów

 

 Z poważaniem

Małgorzata Sandecka

Dyrektor

Wydziału Kształcenia

Podstawowego i Specjalnego

Kuratorium Oświaty
we Wrocławiu

12 grudnia 2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych!

Szanowni Państwo Dyrektorzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych!

W związku z płynącymi do organu nadzoru pedagogicznego informacjami dotyczącymi żądań niektórych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w zakresie składania wniosków o wydanie opinii lub orzeczenia na drukach ustalonych przez  tę jednostkę, uprzejmie przypominamy, że opisana praktyka nie wynika z treści ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) i rozporządzeń wydanych na podstawie tegoż aktu prawnego.

Wskazać warto, że Rodzic składa wniosek o wydanie opinii / orzeczenia wraz z załącznikami wskazanymi w treści rozporządzenia. Przepis nie daje Poradni uprawnień do żądania tychże załączników w formie wypracowanych przez siebie „druków”. Szczególnym zaś utrudnieniem dla wnioskodawców jest konieczność przedkładania wskazań i opinii medycznych w postaci wspomnianych „druków”.

Małgorzata Sandecka

Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji
Kuratorium  Oświaty we Wrocławiu

6 grudnia 2017

Konferencja pt. „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”

W dniu 04 grudnia 2017 r., w I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy  z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej, odbyła się konferencja pt. „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej” zorganizowana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z udziałem Pani Joanny Wilewskiej Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego. Konferencja adresowana była dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek odpowiedzialnych za organizację kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Celem spotkania było upowszechnienie rozwiązań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z przyjętym w roku szkolnym 2017/2018 kierunkiem polityki oświatowej Państwa: „Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty”. Zagadnienia związane z realizacją procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi były tematem wystąpienia Pani dyrektor Joanny Wilewskiej.

Uczestnicy wysłuchali też wykładu  prof. dr hab. Małgorzaty Sekułowicz z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na temat roli edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji wszystkich uczniów.

Dalsza część spotkania poświęcona była przykładom dobrych praktyk dotyczących aktywnej formy realizacji działań szkoły z udziałem uczniów przedstawionych przez: Panią Annę Paździorę – pedagoga Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, Panią Martę Lutosławską – dyrektora Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym oraz Panią Barbarę Kowal – dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Wałbrzychu.

Następnie Pani Małgorzata Sandecka Dyrektor Wydziału Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przedstawiła, obowiązujące od 1 września 2017 roku, zmiany w przepisach prawa dotyczące organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na zakończenie odbyła się debata, a zaproszeni goście mieli możliwość zadawania pytań.

Spotkanie uświetnił występ małych artystów z Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Wałbrzychu.

Poruszana podczas konferencji problematyka wywołała duże zainteresowanie środowiska oświatowego. W spotkaniu wzięło udział 348 osób.

 

Materiały do pobrania:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Prezentacja_zmiany w przepisach prawa

Rola edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji wszystkich

Wizytatorzy zajmujący się kształceniem specjalnym

 

1 2 3 4

10 listopada 2017

Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – konferencja

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół i Placówek w województwie dolnośląskim

 

Serdecznie zapraszam na wojewódzką konferencję poświęconą wspieraniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz propagowaniu edukacji włączającej.

Tematem spotkania będzie upowszechnianie rozwiązań prawnych oraz dobrych praktyk dotyczących organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek oświatowych, a także przedstawienie istoty edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji uczniów. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące zmian w przepisach prawa w zakresie organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także prezentacje dobrych praktyk z terenu naszego województwa.

Konferencja odbędzie się 04 grudnia 2017 r. w godzinach 1000 – 1500 w auli
I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy
przy ul. Pionierów 30*.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są on-line poprzez formularz zgłoszeniowy,
po jednym reprezentancie ze szkoły, do dnia 24 listopada 2017 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Poprzez formularz zgłoszeniowy mogą Państwo przesyłać pytania, tematy, zagadnienia, które wymagają wyjaśnienia podczas konferencji.

 

Z poważaniem

Małgorzata Sandecka

Dyrektor Wydziału Nadzoru Kształcenia

Podstawowego i Specjalnego

 

 

 

 

 

 

 

*Uwaga! Przy ul Pionierów i ul. Czwartaków brak jest parkingów! Proponuję skorzystanie z bezpłatnych parkingów przy ul. Śląskiej, ul. Sprzymierzeńców i ul. Polna droga wskazanych na załączonej mapie.

17 października 2017

Pismo Pani Joanny Wilewskiej Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w MEN dotyczące nowych przepisów dla dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Szkół i Placówek

W związku ze zmianami dotyczącymi organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zgłaszanymi wątpliwościami, co do interpretacji niektórych nowych przepisów, przede wszystkim z rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie:

 1. indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r., poz. 1616),
 2. zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolnych, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591),
 3. warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578),

 

zamieszczamy wyjaśnienia Pani Joanny Wilewskiej Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

MEN -1_nauczanie indywidualne w placówkach

MEN-2_kształcenie i wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzeb.

9 października 2017

Konferencja „Dobre praktyki w diagnozie psychologicznej w obszarze edukacji – standardy dla poradni”.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych

 

W imieniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie oraz Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zachęcam Państwa do wzięcia udziału w konferencji pn.: „Dobre praktyki w diagnozie psychologicznej w obszarze edukacji – standardy dla poradni”.  Konferencja została objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka i odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2017 r. w SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie przy ul. Grochowskiej 19/31. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów i psychologów poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz psychologów szkolnych.

Zgłoszenia są przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.swps.pl w zakładce nauka i badania/konferencje do dnia 03 listopada 2017 r. liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegółowe informacje podane są w załączniku.

Załącznik

 

 

Piotr Chłądzyński

Wizytator

w Wydziale Rozwoju Edukacji

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

5 października 2017

Konferencja „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Szkół i Placówek

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje konferencję pn.: „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym” z udziałem Minister Anny Zalewskiej.

Cele konferencji:

 • upowszechnianie idei edukacji włączającej,
 • prezentacja zmian w prawie oświatowym w zakresie organizacji kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • zapoznanie z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • prezentacja dobrych praktyk.

Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty.

Rekrutacja nastąpi przez stronę Ośrodka Rozwoju Edukacji (decyduje kolejność zgłoszeń).

Konferencja odbędzie się 18 października 2017 r. w siedzibie ORE w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28. Szczegółowe informacje i program konferencji zostaną zamieszczone na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Szczegółowe informacje na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji:

https://www.ore.edu.pl/o-nas/wydzialy/specjalnych-potrzeb-edukacyjnych/7762-konferencja-%E2%80%9Eucze%C5%84-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-w-kontek%C5%9Bcie-zmian-w-prawie-o%C5%9Bwiatowym%E2%80%9D

logo
5 września 2017

Nowa wersja Skali Inteligencji Stanford-Binet 5 zamiast wersji Terman-Merrill

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych,

Przekazuję do Państwa wiadomości informację od Pana dr Bartosza M. Radtke – Dyrektora Generalnego Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych na temat dostępnej nowej wersji Skali Inteligencji Stanford-Binet 5, którą należy stosować zamiast przestarzałej wersji Terman-Merrill.

PISMO

 

Z poważaniem

Piotr Chłądzyński

Wizytator

Wydziału Rozwoju Edukacji

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

9 czerwca 2017

Lista koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Szanowni Państwo

Dyrektorzy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Informuję Państwa, że komisja rekrutacyjna wybrała koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. W związku z powyższym proszę o poinformowanie pracowników, w szczególności w placówkach koordynatorów, o możliwości zgłaszania się pracowników poradni do udziału w dwudniowym szkoleniu dotyczącym wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych (10 osób).

Jednocześnie informuję, że zostały wybrane 2 poradnie psychologiczno – pedagogiczne do pełnienia roli poradni koordynujących działania w zakresie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego na terenie całego województwa dolnośląskiego.

Są to:

 1. Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131;
  50-440, Wrocław – dyrektor Michał Iwan
 2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Trzebnicy, ul. Nowa 1; 55-100, Trzebnica – dyrektor Paweł Łukaszewski

Ogłoszenie znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu:

 

ZAŁĄCZNIK: Lista koordynatorów

Pozdrawiam

Piotr Chłądzyński
Wizytator w Wydziale Rozwoju Edukacji
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

1 czerwca 2017

Zapraszamy pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziału w dwudniowym szkoleniu dotyczącym wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Szanowni Państwo,
pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych
województwa dolnośląskiego

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziału w dwudniowym szkoleniu dotyczącym wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. szkolenia oraz trybu i warunków zgłoszeń zawierają zamieszczone w załącznikach: Zaproszenie dla pracowników poradni, Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie uczestnika projektu. Prosimy o zapoznanie się ze wskazanymi dokumentami.

Osoby zainteresowane prosimy o  przesyłanie swoich ofert za pomocą poczty elektronicznej na adres: poczta@kuratorium.wroclaw.pl – w temacie wiadomości prosimy o wpisanie rekrutacja_szkolenia_pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Osoby do kontaktu: Piotr Chłądzyński (71) 340 62 56 lub Weronika Żuławińska (71) 340 63 29

Zgłoszenie uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęło na ww. adres do dnia 12 czerwca 2017 r.

7 sierpnia 2016

Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych,

Informuję, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczyna realizację projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”. Celem projektu jest zidentyfikowanie, opracowanie i pilotażowe wdrożenie rozwiązań wpływających na podniesienie jakości pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz możliwości stosowania zindywidualizowanego podejścia do ucznia, w tym ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym.

Projekt będzie realizowany od kwietnia 2016 do marca 2018 roku.

W załączeniu przekazuję do wiadomości list Pani Teresy Wargockiej – Sekretarza Stanu w MEN do dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych wraz z prośbą
o wypełnienie ankiety an platformie internetowej:
https://doskonaleniewsieci.pl/WypelnijAnkieteAnonimowa.aspx?param=bef33099-dbcd-4408-8a50-6ed032f31752

Pismo do dyrektorów poradni – ankieta

Z poważaniem
Piotr Chłądzyński
Wizytator
Wydziału Rozwoju Edukacji
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.