Kształcenie specjalne, MOW, MOS, PPP

ORE
14 lutego 2018

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, kierowanego do specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizuje dwa spotkania informacyjno-konsultacyjne, których celem będzie przedstawienie:

 • założeń oraz praktycznych rozwiązań w zakresie prowadzenia diagnozy funkcjonalnej
  z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia
  w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • przepisów prawa oświatowego w zakresie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – odpowiedzi na pytania zgłaszane podczas pilotażu, dyskusja nad obszarami wymagającymi zmian;
 • działań pilotażowych w zakresie wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych
  i standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Spotkania odbędą się w dniach: 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) w Warszawie w Hotelu Novotel Warszawa Airport, przy ul. 1 Sierpnia 1 oraz 28 lutego 2018 r. (środa) we Wrocławiu w Hotelu Mercure Wrocław Centrum, przy pl. Dominikańskim 1. Oba spotkania odbędą się w godz. 10.30 – 16.00.

Podczas spotkania w dniu 28 lutego we Wrocławiu odbędzie się także panel dyskusyjny. W celu szczegółowych uzgodnień dotyczących ww. wystąpienia, uprzejmie proszę o kontakt z Panią Izabellą Lutze – kierownikiem projektu, pod nr tel.: (22) 570 83 36.

Rejestracja na ww. spotkania możliwa jest tylko i wyłącznie za pomocą poniższych linków do systemu rejestracyjnego ORE.

Warszawa: https://szkolenia.ore.edu.pl/Rejestracja/Termin/74498bb8-d3e4-434b-b15d-c55f7a4878c5

Wrocław: https://szkolenia.ore.edu.pl/Rejestracja/Termin/a077ca9e-a9e0-4d86-b988-45172743ec57

ORE
8 lutego 2018

Zapotrzebowanie na wydrukowane adaptacje podręczników dla uczniów niewidomych i słabowidzących.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół

Ponadgimnazjalnych,

Ponadpodstawowych,

Specjalnych Przysposabiających do Pracy

 

Informuję, że z dniem 21 lutego 2018 r. upływa termin składania zapotrzebowania na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych uczących się w szkołach ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, specjalnych przysposabiających do pracy. Szczegółowa informacja wraz załącznikami niezbędnymi do złożenia zamówienia znajduje się na stronie www.ore.edu.pl

Szczegółowych informacji udziela Pani Sylwia Herod i Pani Joanna Różańska tel. 22 570 83 03  z Zespołu ds. Specjalnych Zasobów Edukacyjnych ORE

 

Pismo do dyrektorów

 

 Z poważaniem

Małgorzata Sandecka

Dyrektor

Wydziału Kształcenia

Podstawowego i Specjalnego

Kuratorium Oświaty
we Wrocławiu

12 grudnia 2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych!

Szanowni Państwo Dyrektorzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych!

W związku z płynącymi do organu nadzoru pedagogicznego informacjami dotyczącymi żądań niektórych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w zakresie składania wniosków o wydanie opinii lub orzeczenia na drukach ustalonych przez  tę jednostkę, uprzejmie przypominamy, że opisana praktyka nie wynika z treści ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) i rozporządzeń wydanych na podstawie tegoż aktu prawnego.

Wskazać warto, że Rodzic składa wniosek o wydanie opinii / orzeczenia wraz z załącznikami wskazanymi w treści rozporządzenia. Przepis nie daje Poradni uprawnień do żądania tychże załączników w formie wypracowanych przez siebie „druków”. Szczególnym zaś utrudnieniem dla wnioskodawców jest konieczność przedkładania wskazań i opinii medycznych w postaci wspomnianych „druków”.

Małgorzata Sandecka

Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji
Kuratorium  Oświaty we Wrocławiu

3
6 grudnia 2017

Konferencja pt. „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”

W dniu 04 grudnia 2017 r., w I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy  z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej, odbyła się konferencja pt. „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej” zorganizowana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z udziałem Pani Joanny Wilewskiej Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego. Konferencja adresowana była dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek odpowiedzialnych za organizację kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Celem spotkania było upowszechnienie rozwiązań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z przyjętym w roku szkolnym 2017/2018 kierunkiem polityki oświatowej Państwa: „Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty”. Zagadnienia związane z realizacją procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi były tematem wystąpienia Pani dyrektor Joanny Wilewskiej.

Uczestnicy wysłuchali też wykładu  prof. dr hab. Małgorzaty Sekułowicz z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na temat roli edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji wszystkich uczniów.

Dalsza część spotkania poświęcona była przykładom dobrych praktyk dotyczących aktywnej formy realizacji działań szkoły z udziałem uczniów przedstawionych przez: Panią Annę Paździorę – pedagoga Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, Panią Martę Lutosławską – dyrektora Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym oraz Panią Barbarę Kowal – dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Wałbrzychu.

Następnie Pani Małgorzata Sandecka Dyrektor Wydziału Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przedstawiła, obowiązujące od 1 września 2017 roku, zmiany w przepisach prawa dotyczące organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na zakończenie odbyła się debata, a zaproszeni goście mieli możliwość zadawania pytań.

Spotkanie uświetnił występ małych artystów z Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Wałbrzychu.

Poruszana podczas konferencji problematyka wywołała duże zainteresowanie środowiska oświatowego. W spotkaniu wzięło udział 348 osób.

 

Materiały do pobrania:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Prezentacja_zmiany w przepisach prawa

Rola edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji wszystkich

Wizytatorzy zajmujący się kształceniem specjalnym

 

1 2 3 4

images
10 listopada 2017

Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – konferencja

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół i Placówek w województwie dolnośląskim

 

Serdecznie zapraszam na wojewódzką konferencję poświęconą wspieraniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz propagowaniu edukacji włączającej.

Tematem spotkania będzie upowszechnianie rozwiązań prawnych oraz dobrych praktyk dotyczących organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek oświatowych, a także przedstawienie istoty edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji uczniów. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące zmian w przepisach prawa w zakresie organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także prezentacje dobrych praktyk z terenu naszego województwa.

Konferencja odbędzie się 04 grudnia 2017 r. w godzinach 1000 – 1500 w auli
I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy
przy ul. Pionierów 30*.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są on-line poprzez formularz zgłoszeniowy,
po jednym reprezentancie ze szkoły, do dnia 24 listopada 2017 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Poprzez formularz zgłoszeniowy mogą Państwo przesyłać pytania, tematy, zagadnienia, które wymagają wyjaśnienia podczas konferencji.

 

Z poważaniem

Małgorzata Sandecka

Dyrektor Wydziału Nadzoru Kształcenia

Podstawowego i Specjalnego

 

 

 

 

 

 

 

*Uwaga! Przy ul Pionierów i ul. Czwartaków brak jest parkingów! Proponuję skorzystanie z bezpłatnych parkingów przy ul. Śląskiej, ul. Sprzymierzeńców i ul. Polna droga wskazanych na załączonej mapie.

17 października 2017

Pismo Pani Joanny Wilewskiej Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w MEN dotyczące nowych przepisów dla dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Szkół i Placówek

W związku ze zmianami dotyczącymi organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zgłaszanymi wątpliwościami, co do interpretacji niektórych nowych przepisów, przede wszystkim z rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie:

 1. indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r., poz. 1616),
 2. zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolnych, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591),
 3. warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578),

 

zamieszczamy wyjaśnienia Pani Joanny Wilewskiej Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

MEN -1_nauczanie indywidualne w placówkach

MEN-2_kształcenie i wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzeb.

Rzecznik-praw-dziecka
9 października 2017

Konferencja „Dobre praktyki w diagnozie psychologicznej w obszarze edukacji – standardy dla poradni”.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych

 

W imieniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie oraz Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zachęcam Państwa do wzięcia udziału w konferencji pn.: „Dobre praktyki w diagnozie psychologicznej w obszarze edukacji – standardy dla poradni”.  Konferencja została objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka i odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2017 r. w SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie przy ul. Grochowskiej 19/31. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów i psychologów poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz psychologów szkolnych.

Zgłoszenia są przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.swps.pl w zakładce nauka i badania/konferencje do dnia 03 listopada 2017 r. liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegółowe informacje podane są w załączniku.

Załącznik

 

 

Piotr Chłądzyński

Wizytator

w Wydziale Rozwoju Edukacji

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

ore
5 października 2017

Konferencja „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Szkół i Placówek

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje konferencję pn.: „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym” z udziałem Minister Anny Zalewskiej.

Cele konferencji:

 • upowszechnianie idei edukacji włączającej,
 • prezentacja zmian w prawie oświatowym w zakresie organizacji kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • zapoznanie z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • prezentacja dobrych praktyk.

Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty.

Rekrutacja nastąpi przez stronę Ośrodka Rozwoju Edukacji (decyduje kolejność zgłoszeń).

Konferencja odbędzie się 18 października 2017 r. w siedzibie ORE w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28. Szczegółowe informacje i program konferencji zostaną zamieszczone na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Szczegółowe informacje na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji:

https://www.ore.edu.pl/o-nas/wydzialy/specjalnych-potrzeb-edukacyjnych/7762-konferencja-%E2%80%9Eucze%C5%84-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-w-kontek%C5%9Bcie-zmian-w-prawie-o%C5%9Bwiatowym%E2%80%9D

logo
5 września 2017

Nowa wersja Skali Inteligencji Stanford-Binet 5 zamiast wersji Terman-Merrill

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych,

Przekazuję do Państwa wiadomości informację od Pana dr Bartosza M. Radtke – Dyrektora Generalnego Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych na temat dostępnej nowej wersji Skali Inteligencji Stanford-Binet 5, którą należy stosować zamiast przestarzałej wersji Terman-Merrill.

PISMO

 

Z poważaniem

Piotr Chłądzyński

Wizytator

Wydziału Rozwoju Edukacji

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Idź do góry