Kształcenie specjalne, MOW, MOS, PPP

4 marca 2019

Adaptacja podręcznika – „Nasza szkoła” do klasy 3

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół

 Istnieje możliwość pozyskania adaptacji podręcznika „Nasza szkoła” do klasy 3 dla uczniów niepełnosprawnych, za pośrednictwem Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE).

Adaptacja podręcznika „Nasza szkoła” do klasy 3 dostosowana jest do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją.

Adaptacja (jeden pakiet) składa się z:

 • dostosowanych części podręcznika do nauczania zintegrowanego i matematyki,
 • materiałów edukacyjnych w formie zeszytów piktogramów,
 • materiałów edukacyjnych w formie multimedialnej – nagrania video w polskim języku migowym,
 • pełen komplet składa się z 14 części (10 podręczników i 4 zeszyty z piktogramami),
 • waga takiego pakietu to 6 kg.

 

Wszelkie dodatkowe informacje:

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych
Ośrodek Rozwoju Edukacji
ul. Polna 46A
00-644 Warszawa
Tel. (22) 570-83-02
monika.dobrowolska@ore.edu.pl

6 lutego 2019

Zapotrzebowanie na podręczniki dla uczniów z dysfunkcją wzroku

Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy Szkół Branżowych I stopnia, Liceów Ogólnokształcących, Techników oraz Trzyletnich Szkół Specjalnych Przysposabiających do Pracy dla absolwentów gimnazjów.

Uprzejmie informuję, że Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, zbiera zapotrzebowania na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych.

Na rok szkolny 2019/2020 przewidziany jest druk podręczników do następujących klas:

         I – III branżowych szkół  I  stopnia dla absolwentów gimnazjum,

         I – III liceów ogólnokształcących dla absolwentów gimnazjum,

         I – IV techników dla absolwentów gimnazjum,

         I – III  trzyletnich szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

 

Aby otrzymać nieodpłatnie zaadaptowane podręczniki w wersji wydrukowanej należy przesłać zapotrzebowanie w terminie do dnia 18 lutego 2019 r.

 

Na stronie

https://www.ore.edu.pl/2019/02/zapotrzebowanie-na-druk-podrecznikow-dla-uczniow-niewidomych-i-slabowidzacych-rok-szkolny-2018-2019/

zamieszczona jest szczegółowa informacja wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia zapotrzebowania.

                                                                                                                                   

 

Mariola Kolan                                                                                                                                                                      z-ca dyrektora

Wydziału Kształcenia Podstawowego i Specjalnego
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

 

24 kwietnia 2018

Materiały ze spotkania z dyrektorami Poradni w dniu 18.04.2018 r.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół i Placówek

Poniżej znajdują się materiały do pobrania z narady z dyrektorami Publicznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w dniu 18 kwietnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu
przy ul. T. Kościuszki 131.

Wybrane wyniki kontroli planowych w PPP

Orzekanie w PPP zgodne z KPA_decyzja administracyjna

autyzm, a całościowe zaburzenia rozwoju

Karta monitoringu dokumentacji orzeczniczej_powiatowa poradnia Wrocław

Rola PPP w procesie organizowanie pomocy psych.-pedag.

Komunikat MEN w sprawie planowanego strajku organizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego
4 kwietnia 2018

Informacja MEN w sprawie organizacji zajęć indywidualnych w szkole dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół, Placówek i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych

W związku z licznymi pytaniami na temat rozwiązań prawnych umożliwiających organizowanie indywidualnych zajęć w szkole dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym uczniów niepełnosprawnych) informujemy, że komunikat w tej sprawie został zamieszczony dnia 21 marca 2018 r. na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/indywidualne-zajecia-elastyczne-rozwiazania.html

3 kwietnia 2018

Materiały ze szkolenia dla wizytatorów w dniu 06.03.2018 r.

Szanowni Państwo

Wizytatorzy, Dyrektorzy Szkół i Placówek

Poniżej znajdują się materiały do pobrania dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej, ze szkolenia dla wizytatorów, jakie odbyło się w dniu 06 marca 2018 r w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Dokumentowanie udzielania pomocy psych-ped.

Organizacja Pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Organizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Zadania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych

odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 

8 marca 2018

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej pod hasłem „Niewłaściwa ochrona przeciwpożarowa i jej wpływ na środowisko oraz czyste powietrze”

Zaproszenie

Regulamin

14 lutego 2018

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, kierowanego do specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizuje dwa spotkania informacyjno-konsultacyjne, których celem będzie przedstawienie:

 • założeń oraz praktycznych rozwiązań w zakresie prowadzenia diagnozy funkcjonalnej
  z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia
  w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • przepisów prawa oświatowego w zakresie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – odpowiedzi na pytania zgłaszane podczas pilotażu, dyskusja nad obszarami wymagającymi zmian;
 • działań pilotażowych w zakresie wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych
  i standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Spotkania odbędą się w dniach: 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) w Warszawie w Hotelu Novotel Warszawa Airport, przy ul. 1 Sierpnia 1 oraz 28 lutego 2018 r. (środa) we Wrocławiu w Hotelu Mercure Wrocław Centrum, przy pl. Dominikańskim 1. Oba spotkania odbędą się w godz. 10.30 – 16.00.

Podczas spotkania w dniu 28 lutego we Wrocławiu odbędzie się także panel dyskusyjny. W celu szczegółowych uzgodnień dotyczących ww. wystąpienia, uprzejmie proszę o kontakt z Panią Izabellą Lutze – kierownikiem projektu, pod nr tel.: (22) 570 83 36.

Rejestracja na ww. spotkania możliwa jest tylko i wyłącznie za pomocą poniższych linków do systemu rejestracyjnego ORE.

Warszawa: https://szkolenia.ore.edu.pl/Rejestracja/Termin/74498bb8-d3e4-434b-b15d-c55f7a4878c5

Wrocław: https://szkolenia.ore.edu.pl/Rejestracja/Termin/a077ca9e-a9e0-4d86-b988-45172743ec57

8 lutego 2018

Zapotrzebowanie na wydrukowane adaptacje podręczników dla uczniów niewidomych i słabowidzących.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół

Ponadgimnazjalnych,

Ponadpodstawowych,

Specjalnych Przysposabiających do Pracy

 

Informuję, że z dniem 21 lutego 2018 r. upływa termin składania zapotrzebowania na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych uczących się w szkołach ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, specjalnych przysposabiających do pracy. Szczegółowa informacja wraz załącznikami niezbędnymi do złożenia zamówienia znajduje się na stronie www.ore.edu.pl

Szczegółowych informacji udziela Pani Sylwia Herod i Pani Joanna Różańska tel. 22 570 83 03  z Zespołu ds. Specjalnych Zasobów Edukacyjnych ORE

 

Pismo do dyrektorów

 

 Z poważaniem

Małgorzata Sandecka

Dyrektor

Wydziału Kształcenia

Podstawowego i Specjalnego

Kuratorium Oświaty
we Wrocławiu

12 grudnia 2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych!

Szanowni Państwo Dyrektorzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych!

W związku z płynącymi do organu nadzoru pedagogicznego informacjami dotyczącymi żądań niektórych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w zakresie składania wniosków o wydanie opinii lub orzeczenia na drukach ustalonych przez  tę jednostkę, uprzejmie przypominamy, że opisana praktyka nie wynika z treści ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) i rozporządzeń wydanych na podstawie tegoż aktu prawnego.

Wskazać warto, że Rodzic składa wniosek o wydanie opinii / orzeczenia wraz z załącznikami wskazanymi w treści rozporządzenia. Przepis nie daje Poradni uprawnień do żądania tychże załączników w formie wypracowanych przez siebie „druków”. Szczególnym zaś utrudnieniem dla wnioskodawców jest konieczność przedkładania wskazań i opinii medycznych w postaci wspomnianych „druków”.

Małgorzata Sandecka

Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji
Kuratorium  Oświaty we Wrocławiu

6 grudnia 2017

Konferencja pt. „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”

W dniu 04 grudnia 2017 r., w I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy  z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej, odbyła się konferencja pt. „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej” zorganizowana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z udziałem Pani Joanny Wilewskiej Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego. Konferencja adresowana była dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek odpowiedzialnych za organizację kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Celem spotkania było upowszechnienie rozwiązań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z przyjętym w roku szkolnym 2017/2018 kierunkiem polityki oświatowej Państwa: „Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty”. Zagadnienia związane z realizacją procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi były tematem wystąpienia Pani dyrektor Joanny Wilewskiej.

Uczestnicy wysłuchali też wykładu  prof. dr hab. Małgorzaty Sekułowicz z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na temat roli edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji wszystkich uczniów.

Dalsza część spotkania poświęcona była przykładom dobrych praktyk dotyczących aktywnej formy realizacji działań szkoły z udziałem uczniów przedstawionych przez: Panią Annę Paździorę – pedagoga Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, Panią Martę Lutosławską – dyrektora Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym oraz Panią Barbarę Kowal – dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Wałbrzychu.

Następnie Pani Małgorzata Sandecka Dyrektor Wydziału Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przedstawiła, obowiązujące od 1 września 2017 roku, zmiany w przepisach prawa dotyczące organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na zakończenie odbyła się debata, a zaproszeni goście mieli możliwość zadawania pytań.

Spotkanie uświetnił występ małych artystów z Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Wałbrzychu.

Poruszana podczas konferencji problematyka wywołała duże zainteresowanie środowiska oświatowego. W spotkaniu wzięło udział 348 osób.

 

Materiały do pobrania:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Prezentacja_zmiany w przepisach prawa

Rola edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji wszystkich

Wizytatorzy zajmujący się kształceniem specjalnym

 

1 2 3 4

10 listopada 2017

Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – konferencja

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół i Placówek w województwie dolnośląskim

 

Serdecznie zapraszam na wojewódzką konferencję poświęconą wspieraniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz propagowaniu edukacji włączającej.

Tematem spotkania będzie upowszechnianie rozwiązań prawnych oraz dobrych praktyk dotyczących organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek oświatowych, a także przedstawienie istoty edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji uczniów. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące zmian w przepisach prawa w zakresie organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także prezentacje dobrych praktyk z terenu naszego województwa.

Konferencja odbędzie się 04 grudnia 2017 r. w godzinach 1000 – 1500 w auli
I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy
przy ul. Pionierów 30*.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są on-line poprzez formularz zgłoszeniowy,
po jednym reprezentancie ze szkoły, do dnia 24 listopada 2017 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Poprzez formularz zgłoszeniowy mogą Państwo przesyłać pytania, tematy, zagadnienia, które wymagają wyjaśnienia podczas konferencji.

 

Z poważaniem

Małgorzata Sandecka

Dyrektor Wydziału Nadzoru Kształcenia

Podstawowego i Specjalnego

 

 

 

 

 

 

 

*Uwaga! Przy ul Pionierów i ul. Czwartaków brak jest parkingów! Proponuję skorzystanie z bezpłatnych parkingów przy ul. Śląskiej, ul. Sprzymierzeńców i ul. Polna droga wskazanych na załączonej mapie.

17 października 2017

Pismo Pani Joanny Wilewskiej Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w MEN dotyczące nowych przepisów dla dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Szkół i Placówek

W związku ze zmianami dotyczącymi organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zgłaszanymi wątpliwościami, co do interpretacji niektórych nowych przepisów, przede wszystkim z rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie:

 1. indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r., poz. 1616),
 2. zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolnych, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591),
 3. warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578),

 

zamieszczamy wyjaśnienia Pani Joanny Wilewskiej Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

MEN -1_nauczanie indywidualne w placówkach

MEN-2_kształcenie i wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzeb.

Idź do góry