Doradztwo zawodowe

25 października 2022

Zaproszenie do udziału w Warmińsko-Mazurskim Kongresie Doradztwa Zawodowego „Doradztwo zawodowe – kształcenie w kształtowaniu przyszłości”.

 

Zapraszamy do udziału w Warmińsko-Mazurskim Kongresie Doradztwa Zawodowego, który skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką doradztwa zawodowego, głównie do dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczycieli doradztwa zawodowego i nauczycieli specjalistów: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów wspierających działania edukacyjne szkół i przedszkoli. Jako wydarzenie hybrydowe – dzięki bezpośredniej transmisji – umożliwi uczestniczenie w nim także dyrektorom i nauczycielom z innych województw naszego kraju.

Celem Kongresu jest integracja środowiska wokół zagadnień związanych z rozwojem i wyzwaniami, jakie stoją przed doradcami zawodowymi, a także podnoszenie jakości doradztwa zawodowego poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i metodycznych.

Organizatorem wydarzenia jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przy współudziale Zespołu Powiatowych Doradców Zawodowych oraz Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Program Kongresu skupia naszą uwagę na najważniejszych i najbardziej aktualnych tematach związanych z funkcjonowaniem doradztwa zawodowego w czasach naznaczonych zmiennością potrzeb rynku pracy i prognoz zapotrzebowania na zawody. Skoncentrujemy się na doradztwie zawodowym z uwzględnieniem zagadnień prawnych, a także na możliwości wprowadzania nowych rozwiązań w sferze dydaktycznej i wychowawczej, jak również ścisłej współpracy szkół z samorządami i lokalnymi pracodawcami.

Warmińsko-Mazurski Kongres Doradztwa Zawodowego odbędzie się 26 października 2022 r. w formule on-line.

LINK DO SPOTKANIA ONLINE

Załączniki:

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy (online – pozostałe województwa)

 

 

21 sierpnia 2019

Zaproszenie do udziału w „Szkoleniach dla doradców edukacyjno – zawodowych na obszarze makroregionu III”

Cykl szkoleń realizowanych w ramach projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) ma na celu przygotowanie kadry nauczycieli / doradców edukacyjno-zawodowych do wdrażania w szkołach i placówkach oświatowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu a także zastosowanie w pracy z uczniami i dorosłymi nowych uwarunkowań organizacyjno-prawnych uwzględniających zasady zintegrowanego systemu kwalifikacji. Szkolenia zostaną przeprowadzone w oparciu o programy przygotowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Miejsce odbywania zajęć dla uczestników z województwa dolnośląskiego – Zamek Kliczków.

Koszty związane ze szkoleniami, pobytem w hotelu i wyżywieniem zakwalifikowanych uczestników pokrywa realizator projektu.

 

Zgłoszenia należy kierować:

T:  604 534 504

bozenastankowska@o2.pl

Więcej informacji:

Informacja_ogólna

Regulamin_rekrutacji

Umowa szkoleniowa

Formularz zgłoszeniowy – MEN-pdf

ulotka

27 czerwca 2018

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży” – przykładowe programy preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego.

Szanowni Państwo,

w związku z faktem, że od września 2018 r. obowiązywać będzie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego, Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” przygotował :

  • przykładowe programy preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego dla systemu oświaty wraz ze scenariuszami dla wszystkich typów kształcenia (od przedszkola do szkoły policealnej),
  • wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ).

Opracowania te mogą być wykorzystywane przez szkoły i placówki w realizacji zadań wynikających ze wspomnianego rozporządzenia. Ośrodek Rozwoju Edukacji udostępnia te materiały na portalu „doradztwo edukacyjno-zawodowe”: http://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/

Lista programów doradztwa zawodowego oraz wzorcowych rozwiązań organizacyjnych w zakresie doradztwa zawodowego

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.