Szkoły i placówki niepubliczne

21 maja 2019

Komunikat dla osób zakładających szkoły niepubliczne lub prowadzących szkoły niepubliczne w sprawie opiniowania przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty spełnienia wymogów art. 14 ust. 3 lub ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

Komunikat:

dla osób zamierzających prowadzić szkoły niepubliczne lub prowadzących szkoły niepubliczne w sprawie opiniowania przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty spełnienia wymogów art. 14 ust. 3 lub ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

 

Wnioski o wydanie opinii w sprawie spełnienia wymogów określonych w art. 14 ust. 3 lub ust. 4 ustawy Prawo oświatowe składają osoby fizyczne lub prawne prowadzące lub zamierzające prowadzić szkołę niepubliczną, w przypadku:

 1. zamiaru założenia szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną (podstawa prawna:
  168 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe),
 2. wprowadzania dla szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną zmian w danych zawartych
  w zgłoszeniu powstałych po wpisie do ewidencji, które mają wpływ na spełnienie wymogów określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.

Dolnośląski Kurator Oświaty wydaje opinię, o której wyżej mowa, na podstawie dokumentacji przedstawionej przez osobę zamierzającą prowadzić szkołę lub osobę prowadzącą szkołę w zakresie spełnienia wymogów określonych w art. 14 ust. 3 lub 4 ustawy Prawo oświatowe.

Dokumentacja przedstawiana Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty zależy od rodzaju wniosku.

Wzory wniosków składanych do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie spełnienia wymogów określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe przy:

 1. zakładaniu szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną –wniosek nr 1
 1. dokonywaniu zmian danych zgłoszonych do ewidencji, które mają wpływ na spełnienie wymogów określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe (ośmioletnia szkoła podstawowa, trzyletnia szkoła branżowa I stopnia, szkoła policealna, trzyletnie liceum ogólnokształcące, czteroletnie technikum) – wniosek nr 2

Uwaga: Osoba prowadząca szkołę w przypadku dokonywania większej liczby zmian składa jeden wniosek, w którym wpisuje wszystkie planowane zmiany.

 

Wykaz wymaganych załączników zawierają wzory poszczególnych wniosków.

 1. wzór zobowiązania osoby prowadzącej szkołę niepubliczną ogólnokształcącą do przestrzegania
  14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe – załącznik nr 1
 2. wzór zobowiązania osoby prowadzącej szkołę niepubliczną, kształcącą w zawodach, do przestrzegania art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe – załącznik nr 2
 3. wzór informacji o warunkach lokalowych i wykaz środków dydaktycznych zapewniających realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w całym cyklu kształcenia – załącznik nr 3;
 4. wzór informacji o warunkach lokalowych i wykaz środków dydaktycznych zapewniających realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach, w całym cyklu kształcenia –
  załącznik nr 4;
 5. wzór wykazu kadry dydaktycznej przewidzianej do zatrudnienia w całym cyklu kształcenia
  w danym typie szkoły – załącznik nr 5.

UWAGA:

od 1 września 2019 r.  weszły zmiany:

Art. 4 pkt. 29, 29a, 29b, 29c ustawy Prawo oświatowe stanowi, że ilekroć w przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

29) szkole dla dorosłych – należy przez to rozumieć szkołę, o której mowa w art. 18 ust. 1
pkt 1 i 2 lit. a
(tj. ośmioletnią szkołę podstawową i czteroletnie liceum ogólnokształcące),
w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której są przyjmowane osoby
pełnoletnie oraz kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane
do szkoły;

29a) kształceniu w formie dziennej – należy przez to rozumieć kształcenie, które odbywa
się przez 5 dni w tygodniu albo przez 6 dni w tygodniu w przypadkach określonych
w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 111 pkt 14 lub art. 113 pkt 9;

29b) kształceniu w formie stacjonarnej – należy przez to rozumieć kształcenie, które
odbywa się przez 3 lub 4 dni w tygodniu, zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 111 pkt 14;

29c) kształceniu w formie zaocznej – należy przez to rozumieć kształcenie, które odbywa
się co 2 tygodnie przez 2 dni, a w uzasadnionych przypadkach – co tydzień przez
2 dni, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 111 pkt 14.

 

Art. 18 ust. 2a i 2b ustawy Prawo oświatowe stanowi, że:

 2a. W szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole
I stopnia, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy oraz w szkołach artystycznych
kształcenie odbywa się w formie dziennej, a w branżowej szkole II stopnia i szkole
policealnej – kształcenie może odbywać się w formie dziennej, stacjonarnej lub
zaocznej
.

2b. W szkole dla dorosłych kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej lub zaocznej.

 

 Art. 104 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz.2245) stanowi, że:

 

 1. Szkoła niepubliczna nieposiadająca uprawnień szkoły publicznej działająca przed dniem
  1 września 2019 r., może prowadzić swoją działalność na podstawie dotychczasowych przepisów, do czasu zakończenia kształcenia w tej szkole, nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r., a w przypadku niepublicznej szkoły przysposabiającej do pracy nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej, nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2022 r.
 2. W przypadku szkoły, o której mowa w ust. 1, na rok szkolny 2019/2020 i lata następne nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I albo na semestr pierwszy tej szkoły.
 3. Zgłoszenie o wpis do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 168 ustawy zmienianej w art. 1, tj. ustawy Prawo oświatowe, w brzmieniu dotychczasowym, dotyczące szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej, złożone i nierozpatrzone przed dniem 1 września 2019 r. pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej staje się szkołą niepubliczną,
  o której mowa w art. 14 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, tj. ustawy Prawo oświatowe,
  w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
 5. Szkoła, o której mowa w ust. 4, dostosuje swoją działalność, w tym w szczególności statut szkoły, do przepisów ustawy zmienianej w art. 1, tj. ustawy Prawo oświatowe, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 30 listopada 2019 r.
 6. Do uczniów i słuchaczy szkół, o których mowa w ust. 1 i 4, którzy rozpoczęli naukę przed dniem 1 września 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

 

Idź do góry