Szkoły i placówki niepubliczne

8 listopada 2018

Komunikat dla osób zakładających szkoły niepubliczne lub prowadzących szkoły niepubliczne w sprawie opiniowania przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty spełnienia wymogów art. 14 ust. 3 lub ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.).

Wnioski o wydanie opinii w sprawie spełnienia wymogów określonych w art. 14 ust. 3 lub ust. 4 ustawy Prawo oświatowe składają osoby fizyczne lub prawne prowadzące lub zamierzające prowadzić szkołę niepubliczną, w przypadku:

 1. ubiegania się o nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności,
 2. ubiegania się o nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole działającej dotychczas bez tych uprawnień,
 3. wprowadzania zmian w danych zawartych w zgłoszeniu do ewidencji, które mają wpływ na spełnienie wymogów określonych w art. 14 ust. 3 lub ust. 4 ustawy Prawo oświatowe.

Dolnośląski Kurator Oświaty wydaje opinię, o której wyżej mowa, na podstawie dokumentacji przedstawionej przez osobę prowadzącą, a w przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole działającej dotychczas bez tych uprawnień, również po przeprowadzeniu kontroli działalności szkoły w zakresie spełnienia wymogów określonych w art. 14 ust. 3 lub 4 ustawy Prawo oświatowe.

Dokumentacja przedstawiana Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty zależy od rodzaju wniosku.

A. Wzory wniosków składanych do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie spełnienia wymogów określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe przy:

 1. ubiegania się o nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, (ośmioletnia szkoła podstawowa, trzyletnia szkoła branżowa I stopnia, szkoła policealna, trzyletnie liceum ogólnokształcące i czteroletnie technikum) – wniosek nr 1
 1. ubieganiu się o nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej działającej dotychczas bez tych uprawnień – (ośmioletnia szkoła podstawowa, trzyletnia szkoła branżowa I stopnia, szkoła policealna, trzyletnie liceum ogólnokształcące, czteroletnie technikum) – wniosek nr 2
 1. dokonywaniu zmian danych zgłoszonych do ewidencji, które mają wpływ na spełnienie wymogów określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe (ośmioletnia szkoła podstawowa, trzyletnia szkoła branżowa I stopnia, szkoła policealna, trzyletnie liceum ogólnokształcące, czteroletnie technikum) – wniosek nr 3

Uwaga: Osoba prowadząca szkołę w przypadku dokonywania większej liczby zmian składa jeden wniosek, w którym wpisuje wszystkie planowane zmiany.

 

Wykaz wymaganych załączników zawierają wzory poszczególnych wniosków.

 1. wzór zobowiązania osoby prowadzącej szkołę niepubliczną ogólnokształcącą do przestrzegania 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe – załącznik nr 1
 2. wzór zobowiązania osoby prowadzącej szkołę niepubliczną, kształcącą w zawodach, do przestrzegania art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe – załącznik nr 2
 3. wzór informacji o warunkach lokalowych i wykaz środków dydaktycznych zapewniających realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w całym cyklu kształcenia – załącznik nr 3
 4. wzór informacji o warunkach lokalowych i wykaz środków dydaktycznych zapewniających realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach, w całym cyklu kształcenia –
  załącznik nr 4
 5. wzór wykazu kadry dydaktycznej przewidzianej do zatrudnienia w całym cyklu kształcenia
  w danym typie szkoły – załącznik nr 5

B. Wzory wniosków składanych do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie spełnienia wymogów określonych w art. 14 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe przy:

 1. ubiegania się o nadanie szkole artystycznej uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności – wniosek nr 1art
 1. ubieganiu się o nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole artystycznej niepublicznej działającej dotychczas bez tych uprawnień – wniosek nr 2art
 1. dokonywaniu zmian danych zgłoszonych do ewidencji które mają wpływ na spełnienie wymogów określonych w art. 14 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe – wniosek nr 3art

Uwaga: Osoba prowadząca szkołę w przypadku dokonywania większej liczby zmian składa jeden wniosek, w którym wpisuje wszystkie planowane zmiany.

 

Wykaz wymaganych załączników zawierają wzory poszczególnych wniosków.

 1. wzór zobowiązania osoby prowadzącej szkołę artystyczną niepubliczną realizującą kształcenie ogólne do przestrzegania art. 14 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe – załącznik nr 1art
 2. wzór informacji o warunkach lokalowych i wykaz środków dydaktycznych zapewniających realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w całym cyklu kształcenia –
  załącznik nr 2art
 3. wzór wykazu kadry dydaktycznej przewidzianej do zatrudnienia w całym cyklu kształcenia
  w danym typie szkoły – załącznik nr 3art
11 sierpnia 2016

Komunikat dla osób zakładających lub prowadzących szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej

Komunikat dla osób zakładających lub prowadzących szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej w sprawie opiniowania przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty spełniania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Podstawa prawna

 • ustawa z   dnia  7  września  1991  r.   o   systemie  oświaty  (tekst   jednolity:  Dz.   U.   z   2015  r.   poz.  2156 z późn.  zm.)

Wnioski o wydanie opinii na temat spełniania wymogów określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty składają osoby fizyczne lub prawne prowadzące lub zamierzające prowadzić szkołę niepubliczną w przypadku:

 1. ubiegania się o nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności (podstawa prawna: art. 82 ust. 2a ustawy o systemie oświaty),
 1. ubiegania się o nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole działającej dotychczas bez tych uprawnień (podstawa prawna: art. 85 ust. 3 ustawy o systemie oświaty),
 1. wprowadzania co do szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej zmian w danych zawartych w zgłoszeniu do ewidencji, które mają wpływ na spełnienie wymogów określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Dolnośląski Kurator Oświaty wydaje opinię, o której wyżej mowa na podstawie dokumentacji przedstawionej przez osobę prowadzącą, a w przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole działającej dotychczas bez tych uprawnień, również po przeprowadzeniu kontroli działalności szkoły w zakresie spełnienia wymogów określonych w art. 7 ust. 3 ustawy.

Dokumentacja przedstawiana Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty zależy od rodzaju wniosku.

Wzory wniosków oraz załączników, a także przepisy prawa stanowiące podstawę do opiniowania przez kuratora oświaty spełniania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty znajdują się w załączonym materiale pomocniczym. Wykaz wymaganych załączników zawierają wzory poszczególnych wniosków.

Idź do góry