Szkoły i placówki niepubliczne

11 sierpnia 2016

Komunikat dla osób zakładających lub prowadzących szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej

Komunikat dla osób zakładających lub prowadzących szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej w sprawie opiniowania przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty spełniania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Podstawa prawna

  • ustawa z   dnia  7  września  1991  r.   o   systemie  oświaty  (tekst   jednolity:  Dz.   U.   z   2015  r.   poz.  2156 z późn.  zm.)

Wnioski o wydanie opinii na temat spełniania wymogów określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty składają osoby fizyczne lub prawne prowadzące lub zamierzające prowadzić szkołę niepubliczną w przypadku:

  1. ubiegania się o nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności (podstawa prawna: art. 82 ust. 2a ustawy o systemie oświaty),
  1. ubiegania się o nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole działającej dotychczas bez tych uprawnień (podstawa prawna: art. 85 ust. 3 ustawy o systemie oświaty),
  1. wprowadzania co do szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej zmian w danych zawartych w zgłoszeniu do ewidencji, które mają wpływ na spełnienie wymogów określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Dolnośląski Kurator Oświaty wydaje opinię, o której wyżej mowa na podstawie dokumentacji przedstawionej przez osobę prowadzącą, a w przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole działającej dotychczas bez tych uprawnień, również po przeprowadzeniu kontroli działalności szkoły w zakresie spełnienia wymogów określonych w art. 7 ust. 3 ustawy.

Dokumentacja przedstawiana Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty zależy od rodzaju wniosku.

Wzory wniosków oraz załączników, a także przepisy prawa stanowiące podstawę do opiniowania przez kuratora oświaty spełniania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty znajdują się w załączonym materiale pomocniczym. Wykaz wymaganych załączników zawierają wzory poszczególnych wniosków.

Idź do góry