Szkoły i placówki niepubliczne

13 lutego 2018

Komunikat dla osób zakładających lub prowadzących szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej, w tym szkoły artystyczne.

Komunikat:

 • dla osób zakładających szkoły niepubliczne lub prowadzących szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej w sprawie opiniowania przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty spełnienia wymogów art. 14 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe;
 • dla osób zakładających szkoły artystyczne niepubliczne realizujące kształcenie ogólne lub prowadzących szkoły artystyczne niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej, realizujących kształcenie ogólne, w sprawie opiniowania przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty spełniania wymogów art. 14 ust. 4 ustawy Prawo Oświatowe.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

Wnioski o wydanie opinii w sprawie spełnienia wymogów określonych w art. 14 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo oświatowe składają osoby fizyczne lub prawne prowadzące lub zamierzające prowadzić szkołę niepubliczną, w przypadku:

 1. ubiegania się o nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności (podstawa prawna: art. 168 ust. 5 i ust. 6 ustawy Prawo oświatowe),
 2. ubiegania się o nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole działającej dotychczas bez tych uprawnień (podstawa prawna: art. 168 ust. 5 i ust. 6 ustawy Prawo oświatowe),
 3. wprowadzania co do szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej zmian w danych zawartych w zgłoszeniu do ewidencji, które mają wpływ na spełnienie wymogów określonych w art. 14 ust. 3
  i ust. 4 ustawy Prawo oświatowe.

Dolnośląski Kurator Oświaty wydaje opinię, o której wyżej mowa, na podstawie dokumentacji przedstawionej przez osobę prowadzącą, a w przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole działającej dotychczas bez tych uprawnień, również po przeprowadzeniu kontroli działalności szkoły w zakresie spełnienia wymogów określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.

Dokumentacja przedstawiana Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty zależy od rodzaju wniosku.

Wzory wniosków oraz załączników, a także przepisy prawa stanowiące podstawę do opiniowania przez kuratora oświaty spełnienia wymogów art. 14 ust. 3 i ust. 4 (dotyczy szkół artystycznych) ustawy Prawo oświatowe, znajdują się w załączonym materiale pomocniczym.

Wykaz wymaganych załączników zawierają wzory poszczególnych wniosków.

11 sierpnia 2016

Komunikat dla osób zakładających lub prowadzących szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej

Komunikat dla osób zakładających lub prowadzących szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej w sprawie opiniowania przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty spełniania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Podstawa prawna

 • ustawa z   dnia  7  września  1991  r.   o   systemie  oświaty  (tekst   jednolity:  Dz.   U.   z   2015  r.   poz.  2156 z późn.  zm.)

Wnioski o wydanie opinii na temat spełniania wymogów określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty składają osoby fizyczne lub prawne prowadzące lub zamierzające prowadzić szkołę niepubliczną w przypadku:

 1. ubiegania się o nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności (podstawa prawna: art. 82 ust. 2a ustawy o systemie oświaty),
 1. ubiegania się o nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole działającej dotychczas bez tych uprawnień (podstawa prawna: art. 85 ust. 3 ustawy o systemie oświaty),
 1. wprowadzania co do szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej zmian w danych zawartych w zgłoszeniu do ewidencji, które mają wpływ na spełnienie wymogów określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Dolnośląski Kurator Oświaty wydaje opinię, o której wyżej mowa na podstawie dokumentacji przedstawionej przez osobę prowadzącą, a w przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole działającej dotychczas bez tych uprawnień, również po przeprowadzeniu kontroli działalności szkoły w zakresie spełnienia wymogów określonych w art. 7 ust. 3 ustawy.

Dokumentacja przedstawiana Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty zależy od rodzaju wniosku.

Wzory wniosków oraz załączników, a także przepisy prawa stanowiące podstawę do opiniowania przez kuratora oświaty spełniania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty znajdują się w załączonym materiale pomocniczym. Wykaz wymaganych załączników zawierają wzory poszczególnych wniosków.

Idź do góry