Wydawanie duplikatów

30 stycznia 2017

Wydawanie duplikatów

WYMAGANE DOKUMENTY:

– wniosek o wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu (do pobrania poniżej),

– potwierdzenie dokonania opłaty,

– upoważnienie do podjęcia czynności związanych z wydaniem duplikatu świadectwa/dyplomu –

w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano dokument.

 

OPŁATA:

Za wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu w wysokości 26 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU

NBP OO WROCŁAW 24 1010 1674 0027 5622 3100 0000

W przypadku przelewów zagranicznych: Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW

IBAN tworzymy przez dodanie przed NRB kodu Polski: “PL”

 

REALIZACJA:

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki.

Dokumenty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście pod adresem:

 

 

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Plac Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

lub

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Oddział ds. Obsługi Archiwum

Pątnowska 50

59-220 Legnica

 

Wnioski przesłane pocztą email, nieopatrzone elektronicznym podpisem  nie będą rozpatrywane.

 

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Wniosek o wydanie duplikatu.(DOC, 39KB)

Wniosek o zwrot opłaty za wydanie dokumentu(DOC, 41KB)

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.