Wydawanie duplikatów

30 stycznia 2017

Wydawanie duplikatów

PODSTAWA PRAWNA

– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481).

– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700).

– Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).

WYMAGANE DOKUMENTY

– wniosek o wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu (do pobrania poniżej),

– potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej,

– upoważnienie do podjęcia czynności związanych z wydaniem duplikatu świadectwa/dyplomu – w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano dokument.

OPŁATA

Zgodnie z § 29 ust. 3 przywołanego w pkt. I rozporządzenia w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) za duplikat świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu,  tj. 26,00 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy

KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU

NBP OO WROCŁAW

24 1010 1674 0027 5622 3100 0000

W przypadku przelewów zagranicznych: Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW

IBAN tworzymy przez dodanie przed NRB kodu Polski: “PL”

 

REALIZACJA

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki.

Dokumenty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście pod adresem:

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Plac Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

lub

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Oddział ds. Obsługi Archiwum

Pątnowska 50

59-220 Legnica

 

Wnioski przesłane pocztą email, nieopatrzone elektronicznym podpisem  nie będą rozpatrywane.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Wniosek o wydanie duplikatu.

Wniosek o zwrot opłaty za wydanie dokumentu

Idź do góry