Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

12 kwietnia 2024

Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych na terenie województwa dolnośląskiego

Wykaz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych na terenie województwa dolnośląskiego, w których działają zespoły wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Wykaz poradni psychologiczno- pedagogicznych

26 października 2022

Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla uczniów polskich i ukraińskich.

Informujemy, że Fundacja „Twarze depresji” we współpracy z Polska Akcją Humanitarną  uruchomiła program ” Pajacyk-Pomoc psychospołeczna”, w formie zdalnych bezpłatnych konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów z Ukrainy, którzy doświadczyli traumatycznych przeżyć związanych z wojną oraz do polskich uczniów, u których nasiliły się trudności w związku z tym […]

9 czerwca 2022

Spotkania informacyjne dla nauczycieli, którzy będą uczyć nowego przedmiotu historia i teraźniejszość od roku szkolnego 2022/2023.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych, publiczne placówki doskonalenia nauczycieli Dolnego Śląska zapraszają na spotkania informacyjne dla nauczycieli, którzy będą uczyć nowego przedmiotu historia i teraźniejszość od roku szkolnego 2022/2023. Załącznik: Lista spotkań informacyjnych(17KB, XLSX)

7 czerwca 2022

Bezpłatna konferencja nt.: „Rekomendacje do diagnozy potrzeb psychologicznych dzieci i młodzieży znajdujących się na przymusowej migracji z Ukrainy”

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Koło Psychologów Diagnostyków przy OK PTP wraz z Instytutem Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na konferencję hybrydową pt.: „Rekomendacje do diagnozy potrzeb psychologicznych dzieci i młodzieży znajdujących się na przymusowej migracji z Ukrainy”. Konferencja odbędzie się dnia 21 czerwca 2022 r. w Krakowie, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji […]

16 października 2018

Publikacje dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych

Cztery nowe publikacje będą pomocne w codziennej pracy specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych w trakcie procesu diagnozy, planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także w działaniach postdiagnostycznych. Materiały obejmują m.in. przykłady dostosowań metod, form, warunków i przebiegu uczenia się do predyspozycji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Każde opracowanie zawiera także praktyczne wskazówki dla […]

4 kwietnia 2018

Materiały szkoleniowe dotyczące udzielania pomocy psychologiczni-pedagogicznej w szkołach

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Poniżej prezentujemy materiały pomocnicze  dotyczące udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i placówkach.   Organizacja Pomocy psychologiczno – pedagogicznej Dokumentowanie udzielania pomocy psych-ped. Organizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

30 września 2016

Zmiany w pracy nauczycieli po nowelizacji KN od 1 września 2016 r.

Zmiany w pracy nauczycieli po nowelizacji KN od 1 września 2016 r. Do Kuratorium Oświaty kierowane są pytania i wątpliwości, dotyczące sposobu organizacji zajęć w szkołach po zmianie treści art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela. Zmiana ta, przypomnijmy, polegała na tym, iż skreślone zostały z ustawy zapisy, precyzujące wymiar zajęć, prowadzonych na tej […]

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.