Rekrutacja

23 września 2019

Punkty rekrutacyjne w konkursach

Szanowni Państwo,

informujemy, że Dolnośląski Kurator Oświaty w roku szkolnym 2019/2020 organizuje:

– wojewódzkie konkursy przedmiotowe pn. „zDolny Ślązak”;

– wojewódzki konkurs interdyscyplinarny: XIII Konkurs „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956”,

– międzywojewódzki konkurs tematyczny: XXV Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939–1948. W walce o wolną Polskę”, w porozumieniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty.

Wyżej wymienione konkursy nadają laureatom i finalistom dodatkowe uprawnienia w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych. Konkursy przedmiotowe „zDolny Ślązak” uprawniają laureatów do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu, z którego zakresu prowadzony jest konkurs.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. konkursów znajdują się w zakładkach:

Szkoły i placówki » Konkursy, olimpiady, zawody, turnieje » 1. Konkursy przedmiotowe, tematyczne i interdyscyplinarne organizowane przez DKO, Szkoły i placówki » Konkursy, olimpiady, zawody, turnieje » 3. Konkursy współorganizowane przez DKO.

Ponadto informujemy, że wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uprawniających do otrzymania dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, zostanie podany do publicznej wiadomości do końca lutego 2020 r., zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Przypominamy organizatorom zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, działającym na terenie województwa dolnośląskiego, że termin przesyłania zgłoszeń do tworzonego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty wykazu, upływa 18 listopada 2019 r.

rekrutacja
12 września 2019

Rekrutacja

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzeniem prac przygotowawczych związanych z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 oraz koniecznością podania przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do publicznej wiadomości wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół województwa dolnośląskiego, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, proszę o przesłanie do dnia 18 listopada 2019 r., na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, informacji o organizowanych przez Państwa instytucję zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych o zasięgu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim i powiatowym wraz z aktualnym regulaminem konkursu.

Dbając o wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które zostaną umieszczone przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w ww. wykazie, informujemy, że:

  1. Zgłaszane regulaminy powinny zawierać:
  • jasno określone definicje laureata i finalisty zawodów oraz warunki uzyskania tych tytułów,
  • liczbę stopni zawodów oraz sposób i terminy przeprowadzania poszczególnych etapów (zawody wiedzy o zasięgu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim powinny składać się przynajmniej z trzech etapów, np. etap szkolny, powiatowy, wojewódzki).
  1. Zakres tematyczny zawodów wiedzy powinien być zgodny z podstawą programową lub wykraczać poza nią.
  2. Instytucja organizująca zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe spoza obszaru swojej działalności powinna współpracować z innymi instytucjami lub osobami, uznawanymi za ekspertów w tych dziedzinach.

Przypominamy, że udział w zgłaszanych przez Państwa zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych nie może być związany z jakąkolwiek odpłatnością ze strony uczestników.

 

Małgorzata Henglewska

Dyrektor Wydziału Nadzoru Kształcenia

Ponadpodstawowego i Strategii Edukacyjnej

logo
22 lipca 2019

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

W dniu 19 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1356 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Rozporządzenie weszło w życie 20 lipca 2019 r.

W myśl rozporządzenia jednostkami uprawnionym  do przeprowadzania badania kandydatów do szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym są jednostki organizacyjne służby medycyny pracy właściwe ze względu na siedzibę szkoły.

Ponadto jednostkami uprawnionymi do ponownego badania lekarskiego są w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza, w przypadku kandydatów do szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym – wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, właściwe ze względu na siedzibę szkoły.

Orzeczenia lekarskie wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

 

Rozporządzenie

logo
19 lipca 2019

Rekrutacja 2019/2020 – informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia (Dz. U. z 2017 r. poz. 586) oraz  § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610), mając na uwadze obowiązek zorganizowania punktu informacyjnego o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych, Dolnośląski Kurator Oświaty Zarządzeniem Nr 2/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 3/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. ustalił wzór informacji o liczbie wolnych miejsc do szkół ponadpodstawowych  województwa dolnośląskiego.

Informację tę dyrektorzy szkół zobowiązani są złożyć on – line Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty, jeśli dysponują nadal wolnymi miejscami w szkole. W związku z powyższym, do dnia 26 lipca 2019 r., do godz. 10:00 należy wypełnić formularz, który znajduje się pod adresem edu.kuratorium.wroclaw.pl

Jednocześnie informuję, że do 30 sierpnia 2019 r. szkoły mają możliwość aktualizowania danych.

Uwaga!

Formularz należy wypełnić osobno dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej.

 

Małgorzata Henglewska

Dyrektor

Wydziału Nadzoru Kształcenia
Ponadpodstawowego i Strategii Edukacyjnej

rekrutacja
14 czerwca 2019

ZMIANA TERMINÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

W związku z podpisaniem, przez pana ministra Dariusza Piontkowskiego, rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, na mocy których ostatnim dniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych będzie 19 czerwca 2019 r., Dolnośląski Kurator Oświaty podjął decyzję o zmianie zarządzeń w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1093) – dla uczniów szkół podstawowych, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1094) – dla uczniów gimnazjów.

Szczegóły w załącznikach.

Zarządzenie nr 32/2019

Zarządzenie nr 31/2019

17 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 24/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

Zarządzenie Nr 24/2019

Załącznik nr 1

 

10 kwietnia 2019

Uprawnienia finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych – komunikaty MEN

  1. Komunikat dotyczący zwolnienia z egzaminu ośmioklasisty w roku szkolnym 2018/2019 znajduje się pod poniższym linkiem:

https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/aktualizacja-komunikatu-z-7-listopada-2017-r.pdf

  1. Komunikat dotyczący zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 znajduje się pod poniższym linkiem:

https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/aktualizacja-z-28-listopada-2017-r..pdf

  1. Komunikat dotyczący przyjmowania w roku szkolnym 2019/2020 w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe oraz 20 d ustawy o systemie oświaty znajduje się pod poniższym linkiem:

https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/komunikat-ministra-edukacji-narodowej.pdf

8 marca 2019

Zarządzenie nr 18/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 marca 2019r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

Zarządzenie nr 18/2019

Załącznik nr 1

12 lutego 2019

Zarządzenie Nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów gimnazjów

Zarządzenie Nr 2/2019

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

logo
5 października 2018

Konkursy przedmiotowe, tematyczne, interdyscyplinarne

Szanowni Państwo,

informujemy, że Dolnośląski Kurator Oświaty w roku szkolnym 2018/2019 organizuje:

– wojewódzkie konkursy przedmiotowe: „zDolny Ślązak Gimnazjalista” i „zDolny Ślązaczek”;

– wojewódzki konkurs interdyscyplinarny: XII Konkurs „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956”,

– międzywojewódzki konkurs tematyczny: XXIV Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939–1948. W walce o wolną Polskę”, w porozumieniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty.

Wyżej wymienione konkursy nadają laureatom i finalistom dodatkowe uprawnienia  w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Konkursy „zDolny Ślązak Gimnazjalista” i „zDolny Ślązaczek” uprawniają laureatów konkursów przedmiotowych do zwolnienia z danego zakresu bądź odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego oraz z egzaminu ósmoklasisty z zakresu przedmiotu, z którego uczeń został laureatem.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. konkursów znajdują się w zakładkach:

Szkoły i placówki » Konkursy, olimpiady, zawody, turnieje » 1. Konkursy przedmiotowe, tematyczne i interdyscyplinarne organizowane przez DKO,

Szkoły i placówki » Konkursy, olimpiady, zawody, turnieje » 3. Konkursy współorganizowane przez DKO.

Ponadto informujemy, że wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uprawniających do otrzymania dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, zostanie podany do publicznej wiadomości do końca lutego 2019 r., zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Przypominamy organizatorom zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, działającym na terenie województwa dolnośląskiego, że termin przesyłania zgłoszeń do tworzonego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty wykazu, upływa 20 listopada 2018 r.

Idź do góry