Rekrutacja

logo
5 października 2018

Konkursy przedmiotowe, tematyczne, interdyscyplinarne

Szanowni Państwo,

informujemy, że Dolnośląski Kurator Oświaty w roku szkolnym 2018/2019 organizuje:

– wojewódzkie konkursy przedmiotowe: „zDolny Ślązak Gimnazjalista” i „zDolny Ślązaczek”;

– wojewódzki konkurs interdyscyplinarny: XII Konkurs „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956”,

– międzywojewódzki konkurs tematyczny: XXIV Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939–1948. W walce o wolną Polskę”, w porozumieniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty.

Wyżej wymienione konkursy nadają laureatom i finalistom dodatkowe uprawnienia  w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Konkursy „zDolny Ślązak Gimnazjalista” i „zDolny Ślązaczek” uprawniają laureatów konkursów przedmiotowych do zwolnienia z danego zakresu bądź odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego oraz z egzaminu ósmoklasisty z zakresu przedmiotu, z którego uczeń został laureatem.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. konkursów znajdują się w zakładkach:

Szkoły i placówki » Konkursy, olimpiady, zawody, turnieje » 1. Konkursy przedmiotowe, tematyczne i interdyscyplinarne organizowane przez DKO,

Szkoły i placówki » Konkursy, olimpiady, zawody, turnieje » 3. Konkursy współorganizowane przez DKO.

Ponadto informujemy, że wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uprawniających do otrzymania dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, zostanie podany do publicznej wiadomości do końca lutego 2019 r., zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Przypominamy organizatorom zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, działającym na terenie województwa dolnośląskiego, że termin przesyłania zgłoszeń do tworzonego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty wykazu, upływa 20 listopada 2018 r.

rekrutacja
10 września 2018

Rekrutacja

Szanowni Państwo!

W związku z prowadzeniem prac przygotowawczych związanych z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 oraz koniecznością podania przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do publicznej wiadomości wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół województwa dolnośląskiego, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, proszę o przesłanie do 20 listopada 2018 r., na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, informacji o organizowanych przez Państwa instytucję zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych o zasięgu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim i powiatowym wraz z aktualnym regulaminem konkursu.

Dbając o wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które zostaną umieszczone przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w ww. wykazie, informujemy, że:

  1. Zgłaszane regulaminy powinny zawierać:
  • jasno określone definicje laureata i finalisty zawodów oraz warunki uzyskania tych tytułów,
  • liczbę stopni zawodów oraz sposób i terminy przeprowadzania poszczególnych etapów (zawody wiedzy o zasięgu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim powinny składać się przynajmniej z trzech etapów, np. etap szkolny, powiatowy, wojewódzki).
  1. Zakres tematyczny zawodów wiedzy powinien być zgodny z podstawą programową lub wykraczać poza nią.
  2. Instytucja organizująca zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe spoza obszaru swojej działalności powinna współpracować z innymi instytucjami lub osobami, uznawanymi za ekspertów w tych dziedzinach.

Przypominamy, że zgłaszane przez Państwa zawody wiedzy, artystyczne i sportowe powinny mieć charakter niekomercyjny, czyli nie mogą być odpłatne dla uczniów.

 

Małgorzata Henglewska

Dyrektor Wydziału Nadzoru Kształcenia

Ponadpodstawowego i Strategii Edukacyjnej

 

Niedliches Kind hält eine leere Tafel in seinen Händen
30 lipca 2018

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych w województwie dolnośląskim na dzień 27 lipca 2018 r. na podstawie danych pozyskanych od dyrektorów szkół.

TABELA

18 czerwca 2018

Rekrutacja 2018 – wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół ponadgimnazjalnych i Przewodniczący szkolnych komisji rekrutacyjnych!

Poniżej zamieszczamy plik  zawierający pełny wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych powstały po scaleniu załączników do zaradzeń nr 16,23,28,33 i 37 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, celem wykorzystania podczas prac komisji rekrutacyjnych.

rekrutacja 2018

16 marca 2018

Zarządzenie Nr 23/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 marca 2018 roku

Zarządzenie

Załącznik

16 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018 roku

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo Oświatowe, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Zarządzenie Nr 2/2018

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Idź do góry