Rekrutacja

logo
25 lipca 2019

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych – rekrutacja 2019/2020

Wykaz wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych województwa dolnośląskiego, sporządzony na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do klas I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2019/2020 znajduje się na stronie: edu.kuratorium.wroclaw.pl/rekrutacja

Podane dane będą uzupełniane na bieżąco, w miarę ich aktualizowania przez dyrektorów szkół.

Załączony wykaz umożliwia sortowanie według typu szkoły i jej lokalizacji.

logo
22 lipca 2019

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

W dniu 19 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1356 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Rozporządzenie weszło w życie 20 lipca 2019 r.

W myśl rozporządzenia jednostkami uprawnionym  do przeprowadzania badania kandydatów do szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym są jednostki organizacyjne służby medycyny pracy właściwe ze względu na siedzibę szkoły.

Ponadto jednostkami uprawnionymi do ponownego badania lekarskiego są w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza, w przypadku kandydatów do szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym – wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, właściwe ze względu na siedzibę szkoły.

Orzeczenia lekarskie wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

 

Rozporządzenie

logo
19 lipca 2019

Rekrutacja 2019/2020 – informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia (Dz. U. z 2017 r. poz. 586) oraz  § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610), mając na uwadze obowiązek zorganizowania punktu informacyjnego o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych, Dolnośląski Kurator Oświaty Zarządzeniem Nr 2/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 3/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. ustalił wzór informacji o liczbie wolnych miejsc do szkół ponadpodstawowych  województwa dolnośląskiego.

Informację tę dyrektorzy szkół zobowiązani są złożyć on – line Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty, jeśli dysponują nadal wolnymi miejscami w szkole. W związku z powyższym, do dnia 26 lipca 2019 r., do godz. 10:00 należy wypełnić formularz, który znajduje się pod adresem edu.kuratorium.wroclaw.pl

Jednocześnie informuję, że do 30 sierpnia 2019 r. szkoły mają możliwość aktualizowania danych.

Uwaga!

Formularz należy wypełnić osobno dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej.

 

Małgorzata Henglewska

Dyrektor

Wydziału Nadzoru Kształcenia
Ponadpodstawowego i Strategii Edukacyjnej

logo
18 lipca 2019

Informacja w sprawie zaświadczeń/ orzeczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu przez kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Wykaz placówek na terenie województwa dolnośląskiego, w których wykonywane są nieodpłatne badania dla uczniów.

link http://dwomp.pl/pliki/Wykaz_placowek_badajacych_uczniow.pdf)

Plik z informacją

rekrutacja
14 czerwca 2019

ZMIANA TERMINÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

W związku z podpisaniem, przez pana ministra Dariusza Piontkowskiego, rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, na mocy których ostatnim dniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych będzie 19 czerwca 2019 r., Dolnośląski Kurator Oświaty podjął decyzję o zmianie zarządzeń w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1093) – dla uczniów szkół podstawowych, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1094) – dla uczniów gimnazjów.

Szczegóły w załącznikach.

Zarządzenie nr 32/2019

Zarządzenie nr 31/2019

30 maja 2019

Informacja dotycząca przepisów regulujących tryb odwoławczy w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

Informacja dotycząca  przepisów regulujących tryb odwoławczy w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych  na rok szkolny 2019/2020

 

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.
  2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Podstawa prawna dla absolwentów szkoły podstawowej: art. 158 ust. 6, 7, 8, 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

Podstawa prawna dla absolwentów gimnazjów: art. 20 zc ust. 6, 7, 8, 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.)

17 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 24/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

Zarządzenie Nr 24/2019

Załącznik nr 1

 

10 kwietnia 2019

Uprawnienia finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych – komunikaty MEN

  1. Komunikat dotyczący zwolnienia z egzaminu ośmioklasisty w roku szkolnym 2018/2019 znajduje się pod poniższym linkiem:

https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/aktualizacja-komunikatu-z-7-listopada-2017-r.pdf

  1. Komunikat dotyczący zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 znajduje się pod poniższym linkiem:

https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/aktualizacja-z-28-listopada-2017-r..pdf

  1. Komunikat dotyczący przyjmowania w roku szkolnym 2019/2020 w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe oraz 20 d ustawy o systemie oświaty znajduje się pod poniższym linkiem:

https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/komunikat-ministra-edukacji-narodowej.pdf

8 marca 2019

Zarządzenie nr 18/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 marca 2019r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

Zarządzenie nr 18/2019

Załącznik nr 1

12 lutego 2019

Zarządzenie Nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów gimnazjów

Zarządzenie Nr 2/2019

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Idź do góry