Rekrutacja

rekrutacja
14 czerwca 2019

ZMIANA TERMINÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

W związku z podpisaniem, przez pana ministra Dariusza Piontkowskiego, rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, na mocy których ostatnim dniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych będzie 19 czerwca 2019 r., Dolnośląski Kurator Oświaty podjął decyzję o zmianie zarządzeń w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1093) – dla uczniów szkół podstawowych, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1094) – dla uczniów gimnazjów.

Szczegóły w załącznikach.

Zarządzenie nr 32/2019

Zarządzenie nr 31/2019

30 maja 2019

Informacja dotycząca przepisów regulujących tryb odwoławczy w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

Informacja dotycząca  przepisów regulujących tryb odwoławczy w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych  na rok szkolny 2019/2020

 

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Podstawa prawna dla absolwentów szkoły podstawowej: art. 158 ust. 6, 7, 8, 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

Podstawa prawna dla absolwentów gimnazjów: art. 20 zc ust. 6, 7, 8, 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.)

17 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 24/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

Zarządzenie Nr 24/2019

Załącznik nr 1

 

10 kwietnia 2019

Uprawnienia finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych – komunikaty MEN

 1. Komunikat dotyczący zwolnienia z egzaminu ośmioklasisty w roku szkolnym 2018/2019 znajduje się pod poniższym linkiem:

https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/aktualizacja-komunikatu-z-7-listopada-2017-r.pdf

 1. Komunikat dotyczący zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 znajduje się pod poniższym linkiem:

https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/aktualizacja-z-28-listopada-2017-r..pdf

 1. Komunikat dotyczący przyjmowania w roku szkolnym 2019/2020 w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe oraz 20 d ustawy o systemie oświaty znajduje się pod poniższym linkiem:

https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/komunikat-ministra-edukacji-narodowej.pdf

8 marca 2019

Zarządzenie nr 18/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 marca 2019r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

Zarządzenie nr 18/2019

Załącznik nr 1

9 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów gimnazjów

Zarządzenie Nr 2/2019

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

logo
5 października 2018

Konkursy przedmiotowe, tematyczne, interdyscyplinarne

Szanowni Państwo,

informujemy, że Dolnośląski Kurator Oświaty w roku szkolnym 2018/2019 organizuje:

– wojewódzkie konkursy przedmiotowe: „zDolny Ślązak Gimnazjalista” i „zDolny Ślązaczek”;

– wojewódzki konkurs interdyscyplinarny: XII Konkurs „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956”,

– międzywojewódzki konkurs tematyczny: XXIV Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939–1948. W walce o wolną Polskę”, w porozumieniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty.

Wyżej wymienione konkursy nadają laureatom i finalistom dodatkowe uprawnienia  w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Konkursy „zDolny Ślązak Gimnazjalista” i „zDolny Ślązaczek” uprawniają laureatów konkursów przedmiotowych do zwolnienia z danego zakresu bądź odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego oraz z egzaminu ósmoklasisty z zakresu przedmiotu, z którego uczeń został laureatem.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. konkursów znajdują się w zakładkach:

Szkoły i placówki » Konkursy, olimpiady, zawody, turnieje » 1. Konkursy przedmiotowe, tematyczne i interdyscyplinarne organizowane przez DKO,

Szkoły i placówki » Konkursy, olimpiady, zawody, turnieje » 3. Konkursy współorganizowane przez DKO.

Ponadto informujemy, że wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uprawniających do otrzymania dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, zostanie podany do publicznej wiadomości do końca lutego 2019 r., zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Przypominamy organizatorom zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, działającym na terenie województwa dolnośląskiego, że termin przesyłania zgłoszeń do tworzonego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty wykazu, upływa 20 listopada 2018 r.

rekrutacja
10 września 2018

Rekrutacja

Szanowni Państwo!

W związku z prowadzeniem prac przygotowawczych związanych z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 oraz koniecznością podania przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do publicznej wiadomości wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół województwa dolnośląskiego, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, proszę o przesłanie do 20 listopada 2018 r., na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, informacji o organizowanych przez Państwa instytucję zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych o zasięgu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim i powiatowym wraz z aktualnym regulaminem konkursu.

Dbając o wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które zostaną umieszczone przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w ww. wykazie, informujemy, że:

 1. Zgłaszane regulaminy powinny zawierać:
 • jasno określone definicje laureata i finalisty zawodów oraz warunki uzyskania tych tytułów,
 • liczbę stopni zawodów oraz sposób i terminy przeprowadzania poszczególnych etapów (zawody wiedzy o zasięgu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim powinny składać się przynajmniej z trzech etapów, np. etap szkolny, powiatowy, wojewódzki).
 1. Zakres tematyczny zawodów wiedzy powinien być zgodny z podstawą programową lub wykraczać poza nią.
 2. Instytucja organizująca zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe spoza obszaru swojej działalności powinna współpracować z innymi instytucjami lub osobami, uznawanymi za ekspertów w tych dziedzinach.

Przypominamy, że zgłaszane przez Państwa zawody wiedzy, artystyczne i sportowe powinny mieć charakter niekomercyjny, czyli nie mogą być odpłatne dla uczniów.

 

Małgorzata Henglewska

Dyrektor Wydziału Nadzoru Kształcenia

Ponadpodstawowego i Strategii Edukacyjnej

 

Idź do góry