Zasady wydawania opinii przez DKO

22 czerwca 2022

Komunikat, dla osób zamierzających prowadzić niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego albo centrum kształcenia zawodowego, w sprawie opiniowania przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty spełnienia wymogów określonych w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca oraz zgodności projektu statutu z przepisami art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)

Komunikat:

dla osób zamierzających prowadzić niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego albo centrum kształcenia zawodowego w sprawie opiniowania przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty spełnienia wymogów określonych w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca oraz zgodności projektu statutu z przepisami art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)

Wnioski o wydanie opinii w sprawie spełnienia wymogów określonych w art. 168 ust. 4 pkt
3 lit. a, b i ca oraz zgodności projektu statutu z przepisami art. 172 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe składają osoby fizyczne lub prawne prowadzące lub zamierzające prowadzić niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego albo centrum kształcenia zawodowego, w przypadku:

 1. zamiaru założenia niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego albo centrum kształcenia zawodowego (podstawa prawna: art. 168 ust. 7a ustawy Prawo oświatowe),
 2. wprowadzania dla niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego albo centrum kształcenia zawodowego zmian w danych zawartych w zgłoszeniu powstałych po wpisie do ewidencji, które mają wpływ na spełnienie wymogów określonych w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca ustawy Prawo oświatowe.

Dolnośląski Kurator Oświaty wydaje opinię, o której wyżej mowa, na podstawie dokumentacji przedstawionej przez osobę zamierzającą prowadzić niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego albo centrum kształcenia zawodowego w zakresie spełnienia wymogów określonych w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca ustawy Prawo oświatowe.

Dokumentacja przedstawiana Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty zależy od rodzaju wniosku.

Wzory wniosków składanych do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie spełnienia wymogów określonych w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca ustawy Prawo oświatowe przy:

 1. zakładaniu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego albo centrum kształcenia zawodowego – Wzór wniosku nr 1(DOC, 40KB)
 1. dokonywaniu zmian danych zgłoszonych do ewidencji, które mają wpływ na spełnienie wymogów określonych w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca ustawy Prawo oświatowe (niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego albo centrum kształcenia zawodowego) – Wzór wniosku nr 2 (DOC, 59KB)

Uwaga: Osoba prowadząca niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego albo centrum kształcenia zawodowego w przypadku dokonywania większej liczby zmian składa jeden wniosek, w którym wpisuje wszystkie planowane zmiany.

Do wniosku należy dołączyć załączniki wymienione we wzorach wniosków.

 

21 maja 2019

Komunikat dla osób zakładających szkoły niepubliczne lub prowadzących szkoły niepubliczne w sprawie opiniowania przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty spełnienia wymogów art. 14 ust. 3 lub ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

Komunikat:

dla osób zamierzających prowadzić szkoły niepubliczne lub prowadzących szkoły niepubliczne w sprawie opiniowania przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty spełnienia wymogów art. 14 ust. 3 lub ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

 

Wnioski o wydanie opinii w sprawie spełnienia wymogów określonych w art. 14 ust. 3 lub ust. 4 ustawy Prawo oświatowe składają osoby fizyczne lub prawne prowadzące lub zamierzające prowadzić szkołę niepubliczną, w przypadku:

 1. zamiaru założenia szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną (podstawa prawna:
  168 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe),
 2. wprowadzania dla szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną zmian w danych zawartych
  w zgłoszeniu powstałych po wpisie do ewidencji, które mają wpływ na spełnienie wymogów określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.

Dolnośląski Kurator Oświaty wydaje opinię, o której wyżej mowa, na podstawie dokumentacji przedstawionej przez osobę zamierzającą prowadzić szkołę lub osobę prowadzącą szkołę w zakresie spełnienia wymogów określonych w art. 14 ust. 3 lub 4 ustawy Prawo oświatowe.

Dokumentacja przedstawiana Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty zależy od rodzaju wniosku.

Wzory wniosków składanych do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie spełnienia wymogów określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe przy:

 1. zakładaniu szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną –wniosek nr 1
 1. dokonywaniu zmian danych zgłoszonych do ewidencji, które mają wpływ na spełnienie wymogów określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe (ośmioletnia szkoła podstawowa, trzyletnia szkoła branżowa I stopnia, szkoła policealna, trzyletnie liceum ogólnokształcące, czteroletnie technikum) – wniosek nr 2

Uwaga: Osoba prowadząca szkołę w przypadku dokonywania większej liczby zmian składa jeden wniosek, w którym wpisuje wszystkie planowane zmiany.

 

Wykaz wymaganych załączników zawierają wzory poszczególnych wniosków.

 1. wzór zobowiązania osoby prowadzącej szkołę niepubliczną ogólnokształcącą do przestrzegania
  14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe – załącznik nr 1
 2. wzór zobowiązania osoby prowadzącej szkołę niepubliczną, kształcącą w zawodach, do przestrzegania art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe – załącznik nr 2
 3. wzór informacji o warunkach lokalowych i wykaz środków dydaktycznych zapewniających realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w całym cyklu kształcenia – załącznik nr 3;
 4. wzór informacji o warunkach lokalowych i wykaz środków dydaktycznych zapewniających realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach, w całym cyklu kształcenia –
  załącznik nr 4;
 5. wzór wykazu kadry dydaktycznej przewidzianej do zatrudnienia w całym cyklu kształcenia
  w danym typie szkoły – załącznik nr 5.

UWAGA:

od 1 września 2019 r.  weszły zmiany:

Art. 4 pkt. 29, 29a, 29b, 29c ustawy Prawo oświatowe stanowi, że ilekroć w przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

29) szkole dla dorosłych – należy przez to rozumieć szkołę, o której mowa w art. 18 ust. 1
pkt 1 i 2 lit. a
(tj. ośmioletnią szkołę podstawową i czteroletnie liceum ogólnokształcące),
w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której są przyjmowane osoby
pełnoletnie oraz kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane
do szkoły;

29a) kształceniu w formie dziennej – należy przez to rozumieć kształcenie, które odbywa
się przez 5 dni w tygodniu albo przez 6 dni w tygodniu w przypadkach określonych
w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 111 pkt 14 lub art. 113 pkt 9;

29b) kształceniu w formie stacjonarnej – należy przez to rozumieć kształcenie, które
odbywa się przez 3 lub 4 dni w tygodniu, zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 111 pkt 14;

29c) kształceniu w formie zaocznej – należy przez to rozumieć kształcenie, które odbywa
się co 2 tygodnie przez 2 dni, a w uzasadnionych przypadkach – co tydzień przez
2 dni, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 111 pkt 14.

 

Art. 18 ust. 2a i 2b ustawy Prawo oświatowe stanowi, że:

 2a. W szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole
I stopnia, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy oraz w szkołach artystycznych
kształcenie odbywa się w formie dziennej, a w branżowej szkole II stopnia i szkole
policealnej – kształcenie może odbywać się w formie dziennej, stacjonarnej lub
zaocznej
.

2b. W szkole dla dorosłych kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej lub zaocznej.

 

 Art. 104 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz.2245) stanowi, że:

 

 1. Szkoła niepubliczna nieposiadająca uprawnień szkoły publicznej działająca przed dniem
  1 września 2019 r., może prowadzić swoją działalność na podstawie dotychczasowych przepisów, do czasu zakończenia kształcenia w tej szkole, nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r., a w przypadku niepublicznej szkoły przysposabiającej do pracy nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej, nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2022 r.
 2. W przypadku szkoły, o której mowa w ust. 1, na rok szkolny 2019/2020 i lata następne nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I albo na semestr pierwszy tej szkoły.
 3. Zgłoszenie o wpis do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 168 ustawy zmienianej w art. 1, tj. ustawy Prawo oświatowe, w brzmieniu dotychczasowym, dotyczące szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej, złożone i nierozpatrzone przed dniem 1 września 2019 r. pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej staje się szkołą niepubliczną,
  o której mowa w art. 14 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, tj. ustawy Prawo oświatowe,
  w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
 5. Szkoła, o której mowa w ust. 4, dostosuje swoją działalność, w tym w szczególności statut szkoły, do przepisów ustawy zmienianej w art. 1, tj. ustawy Prawo oświatowe, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 30 listopada 2019 r.
 6. Do uczniów i słuchaczy szkół, o których mowa w ust. 1 i 4, którzy rozpoczęli naukę przed dniem 1 września 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

 

2 września 2016

Zasady wydawania opinii przez DKO

 1. Zasady wydawania opinii dotyczącej planu sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli wraz z publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, oddziałami przedszkolnymi zorganizowanymi w publicznych szkołach podstawowych
 2. Zasady wydawania opinii dotyczącej planu sieci prowadzonych przez gminę publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
 3. Zasady wydawania opinii w sprawie założenia szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.
Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.