Uznawanie świadectwa wydanego za granicą

1 marca 2024

Uznawanie przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty świadectw lub innych dokumentów uzyskanych w zagranicznym systemie edukacji

 

Podstawa prawna

 1. Art. 93 – 93c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.-Dz.U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.-Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (tekst jedn.-Dz.U. z 2023 r. poz. 1885).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek podpisany przez osobę ubiegającą się o uznanie świadectwa (Załącznik Nr 1).
 2. Oryginał lub duplikat świadectwa zalegalizowany przez:
  a. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
  b. władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
  c. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.
 3. Jeżeli świadectwo zostało wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939):
  a. oryginał świadectwa albo jego duplikat z umieszczoną na dokumencie albo dołączoną do dokumentu apostille albo
  b. kopię świadectwa potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem wraz umieszczoną na dokumencie albo dołączoną
  do dokumentu apostille.
 4. Jeżeli świadectwo nie zawiera poniższych informacji do wniosku należy dołączyć:
  a. Wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub instytucji edukacyjnej lub zaliczenie danego etapu kształcenia lub zaświadczenie potwierdzające, że taki egzamin nie jest wymagany w ramach danego systemu edukacji.
  b. Wykaz przedmiotów i innych zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami,
  c. Zaświadczenie (Załącznik Nr 2) zawierające:
 • treści kształcenia – zagadnienia zrealizowane w ramach każdego z przedmiotów w ramach danego etapu kształcenia,
 • skalę ocen ze wskazaniem najniższej i najwyższej oceny,
 • informację ile lat trwała nauka w ramach danego etapu kształcenia.
 1. Zaświadczenie o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień (Załącznik Nr 3).

Dokumenty wymienione w punkcie 4 i 5 powinny być wydane lub potwierdzone przez szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo, albo potwierdzone przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

 1. Tłumaczenie na język polski oryginału świadectwa po jego zalegalizowaniu/oryginału lub kopii notarialnej świadectwa po jego opatrzeniu apostille oraz innych dokumentów sporządzonych w języku obcym, dokonane lub poświadczone przez:
 • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub,
 • osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskiej Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub,
 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub,
 • akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.
 1. Upoważnienie w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez ustanowionego pełnomocnika (Załącznik Nr 4).
 2. Kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego dane osobowe właściciela świadectwa.

  

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Kancelaria Ogólna, Pokój 2007, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia w Kancelarii Ogólnej już przygotowanego i wypełnionego wniosku wraz z załącznikami, ułożonymi w kolejności zgodnej z wymaganym wykazem dokumentów.  

SPOSÓB PRZEKAZANIA INFORMACJI O ZAŁATWIENIU SPRAWY.

Decyzja administracyjna oraz oryginały dokumentów przesyłane są drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru pod wskazany
we wniosku adres lub mogą być odebrane w Kuratorium Oświaty przez wnioskodawcę względnie przez inne osoby posiadające upoważnienie. Osoba dokonująca odbioru ma obowiązek potwierdzenia tego faktu w aktach sprawy.

W przypadku złożenia dokumentacji niekompletnej (brak dokumentów wymaganych wykazem pkt 1 – 8) wnioskodawca jest wzywany do uzupełnienia braków formalnych w określonym terminie. Nieuzupełnienie ww. braków skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania oraz zwrotem dokumentów na adres wskazany we wniosku.

W toku postępowania strony oraz ich pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić kuratora oświaty o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

W przypadku braku możliwości otrzymania lub potwierdzenia dokumentu wymaganego wykazem należy przedłożyć pisemne potwierdzenie o odmowie jego wydania/potwierdzenia przez uprawiony organ (szkołę lub instytucję edukacyjną, władzę oświatową państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument czy też przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny).

 

Załącznik nr 1 (doc) – wniosek o uznanie – Appendix 1 – application of recognition

Załącznik nr 2 (docx) – wzór zaświadczenia dotyczącego treści kształcenia – Appendix 2 – template of certificate concerning the content of education

Załącznik nr 3 (docx) – wzór zaświadczenia dot. uprawnień do kontynuacji nauki/studiowania – Appendix 3 – template of certificate concerning the permissions to continue the education/studying

Załącznik nr 4 (doc) – upoważnienie – Appendix 4 – authorization letter

1 marca 2024

Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą – Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą – informacje na stronie MEN

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.