Uwierzytelnienie dokumentów

29 lipca 2016

Uwierzytelnienie dokumentów szkolnych

I. Podstawa prawna dokonywania uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

§28 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 z późn. zm.)

II. Opłaty
Zgodnie z  cz. II pkt 5 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.), za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU
NBP OO WROCŁAW
24 1010 1674 0027 5622 3100 0000
W przypadku przelewów zagranicznych:

Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW
IBAN tworzymy przez dodanie przed NRB
kodu Polski:”PL”

III. Miejsce złożenia dokumentów
Wniosek można złożyć:
1) w Kancelarii Ogólnej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu- pokój nr 2009,
2) przesłać na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

UWAGA !
W związku z koniecznością potwierdzenia faktu wydania dokumentu przez daną jednostkę (szkołę, ewentualnie archiwum), informuję, że legalizacja nie jest dokonywana „na poczekaniu”.
Wniosek o dokonanie legalizacji rozpatrywany jest w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.