Zamieszczanie informacji na stronie internetowej

15 grudnia 2023

Zasady umieszczania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu informacji o przedsięwzięciach edukacyjnych, w związku z wnioskiem podmiotów zewnętrznych, składanym po 1 stycznia 2024 r.

 1. Informacje o przedsięwzięciach i wydarzeniach edukacyjnych zamieszczane są
  w zakładce/zakładkach odpowiednio przyporządkowanych tematycznie.
 2.  Wniosek o zamieszczenie informacji na stronie internetowej (zał. nr 1) musi zawierać:
  a) nazwę przedsięwzięcia,
  b) nazwę organizatora wraz z danymi adresowymi (adres, e-mail, nr telefonu) i danymi osoby do kontaktu,
  c) informacje o grupie docelowej danego przedsięwzięcia,
  d) opis ze wskazaniem celów,
  e) informację czy przedsięwzięcie lub wydarzenie jest bezpłatne,
  f) link do strony internetowej, która zawiera informacje o przedsięwzięciu lub w przypadku przesłania korespondencji pocztą tradycyjną, załączone do wniosku, materiały informacyjne, w tym regulamin (o ile dotyczy).
 3. W przypadku wnioskowania o upowszechnienie informacji o konkursach, olimpiadach, zawodach, turniejach, projektach edukacyjnych, przedsięwzięcia te muszą posiadać jasno określony Regulamin
  i cele zakładające kształtowanie twórczych postaw u dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań.
 4. Wniosek wraz z pismem przewodnim, w którym wyrażono prośbę o rozpropagowanie przygotowanych materiałów, podpisane przez dyrektora podmiotu lub osobę przez niego upoważnioną, należy przesłać do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu na miesiąc przed terminem realizacji, w jeden ze wskazanych niżej sposobów:
  • pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
   lub
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (/ij56r1a7pg/SkrytkaESP), podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym
   lub
  • na adres poczty elektronicznej: poczta@kuratorium.wroclaw.pl, podpisane podpisem kwalifikowanym.
 1. Niedopełnienie wymogów zawartych w punktach 2 – 4 będzie powodem odrzucenia wniosku
  z powodów formalnych.
 2. Decyzję ostateczną o zamieszczeniu informacji na stronie internetowej podejmuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
 3. Dolnośląski Kurator Oświaty nie upowszechnia informacji, które mają charakter komercyjny lub lobbingowy.
 4. O odmowie publikacji materiału na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie.

Wniosek (zał. nr 1)

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.