Wspieranie uzdolnień

11 czerwca 2024

Stypendium Miasta Poznania

Miasto Poznań realizuje XVII edycję programu stypendialnego dla laureatów
i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy podejmą naukę
na poznańskich uczelniach.

Wnioski o stypendium mogą składać laureaci oraz  finaliści następujących olimpiad:

 • Artystyczna
 • Biologiczna
 • Chemiczna
 • Filozoficzna
 • Fizyczna
 • Geograficzna
 • Historyczna
 • Informatyczna
 • Języka Angielskiego
 • Języka Białoruskiego
 • Języka Francuskiego
 • Języka Hiszpańskiego
 • Języka Łacińskiego
 • Języka Niemieckiego
 • Literatury i Języka Polskiego
 • „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
 • Matematyczna
 • Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Aby wziąć udział w konkursie, należy złożyć deklarację podjęcia studiów w Poznaniu.

Termin składania wniosków mija 20 czerwca każdego roku.

Formularz wniosku oraz informacje o sposobie złożenia dokumentów są dostępne na miejskim portalu www.poznan.pl/studia

 

7 czerwca 2024

Typowanie kandydatów do stypendium Ministra Edukacji na podstawie osiągnięć uzyskanych w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo Dyrektorzy!
Nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. nr 106 poz. 890 z późn. zm.), uprzejmie proszę o przedstawienie kandydatów do stypendium ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania.

Wniosek o przyznanie ww. stypendium powinien dotyczyć ucznia szkoły publicznej lub niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, który w roku szkolnym 2023/2024 uzyskał wybitne osiągnięcia edukacyjne, a w szczególności:
1) jest laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem i finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
2) jest laureatem konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
3) jest uczniem szkoły ponadpodstawowej uzyskującym najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
4) uczestniczył w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
5) uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Wniosek o przyznanie ww. stypendium przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeśli została powołana, w terminie:
1) do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych, tj.: do 26 kwietnia (uczniowie kończący szkołę ponadpodstawową), do 21 czerwca 2024 r . (ósmoklasiści);
2) do dnia 10 lipca 2024 r. – w przypadku uczniów pozostałych klas.

Uprzejmie proszę o przekazywanie propozycji kandydatów do stypendium ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie www.kowroc.pl Po wypełnieniu danych należy wniosek wydrukować, opieczętować i podpisać oraz w wersji papierowej przesłać wraz z załącznikami na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław.

Do wniosku przesłanego w formie papierowej należy dołączyć załączniki, tj. dokumenty poświadczające osiągnięcia kandydata do stypendium. Osiągnięcia sportowe powinny być potwierdzone przez odpowiednie polskie związki sportowe. Proszę również o informację, czy sportowiec jest obecnie członkiem kadry narodowej.
Gromadzeniem informacji oraz weryfikacją merytoryczną wniosków zajmuje się st. wizytator Justyna Madejska: tel. 71 340 60 50, e-mail: jmadejska@kowroc.pl

Małgorzata Henglewska
Dyrektor Wydziału Nadzoru Kształcenia Ponadpodstawowego
i Strategii Edukacyjnej
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
/- podpisano elektronicznie/

6 czerwca 2024

Typowanie do stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół kształcących w formie dziennej, które umożliwiają uzyskanie świadectwa dojrzałości

Nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 750) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. nr 106, poz. 890 z późn. zm.), informuję o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa
Rady Ministrów na rok szkolny 2024/2025, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2023/2024.

Proszę Państwa Dyrektorów o podjęcie – zgodnie z art. 90h ustawy o systemie oświaty oraz § 2 ust. 1-5 ww. rozporządzenia – prac mających na celu wytypowanie kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów, tj. umożliwienie samorządom uczniowskim, a jeżeli nie zostały utworzone – komisjom uczniowskim, by przedstawiły sporządzone przez siebie wnioski o przyznanie ww. stypendium radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – radzie pedagogicznej, w terminie do 24 czerwca 2024r. Rada szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – rada pedagogiczna, zatwierdza jednego kandydata do stypendium.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest na dany rok szkolny. Zatem wnioski powinny dotyczyć kandydatów będących w roku szkolnym 2024/2025 uczniami szkoły kształcącej w formie dziennej, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
Zgodnie z art. 90h ww. ustawy stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który:
1) otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen (proszę we wniosku wpisać uzasadnienie, np.: uczeń otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen);
lub
2) wykazał szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre (proszę we wniosku wpisać uzasadnienie).

Wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, zatwierdzony odpowiednio przez radę szkoły albo radę pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty w terminie do dnia 10 lipca 2024 r.

Uprzejmie proszę o wypełnienie wniosku o przyznanie stypendium PRM w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie www.kowroc.pl. Po wypełnieniu danych należy wniosek wydrukować, opieczętować i podpisać oraz w wersji papierowej przesłać na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław.
Można również przesłać przez ePUAP: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (/ij56r1a7pg/SkrytkaESP).

Szkoły, które nie wytypują kandydata, są zobowiązane przesłać w wyżej wymienionym terminie informację o przyczynach takiej decyzji (wzór informacji pod wskazanym adresem strony internetowej).
Gromadzeniem informacji oraz weryfikacją merytoryczną wniosków zajmuje się
st. wizytatorka Justyna Madejska: tel. 71 340 60 50, e-mail: jmadejska@kowroc.pl.

Małgorzata Henglewska
Dyrektor
Wydziału Nadzoru Kształcenia Ponadpodstawowego
i Strategii Edukacyjnej
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

15 kwietnia 2024

XXIII edycja Stypendiów Pomostowych

 

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi informuje o inauguracji programu stypendialnego. Tytułowy pomost to stypendium na I rok studiów. Jego rolą jest wspieranie  młodych ludzi oraz zachęcenie ich do kontynuowania nauki na studiach. O stypendium może się ubiegać każdy maturzysta kończący szkołę ponadpodstawową w 2024 r., który spełni określone regulaminem warunki, m.in. osiągnie dobre wyniki na egzaminie maturalnym, rozpocznie studia dzienne
w akademickiej uczelni publicznej,  mieszka w małej miejscowości oraz pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty określonej regulaminem stypendium. Stypendium pomostowe na
I rok studiów wynosi 10 000 zł i będzie wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży zagranicznych. Partnerami XXIII edycji programu są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Inter Cars, koalicja lokalnych organizacji pozarządowych.

 

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 9 lipca do 20 sierpnia 2024 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://www.stypendia-pomostowe.pl/

grafika horyzonty
9 marca 2023

Program Stypendialny Horyzonty

Program Stypendialny Horyzonty

Wiele dróg, jedno stypendium. Pod takim hasłem Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego oraz Fundacja Rodziny Staraków rozpoczęły rekrutację do kolejnej edycji Programu Stypendialnego Horyzonty, który już od 13 lat wspiera uczniów i uczennice szkół ponadpodstawowych w rozwoju naukowym oraz realizowaniu pasji i zainteresowań. Zgłaszać mogą się ósmoklasiści, którzy pochodzą z małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), a chcieliby rozpocząć naukę w wymarzonym liceum lub technikum w dużym mieście. Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej, pokrywa koszty mieszkania i wyżywienia w bursie oraz biletów komunikacji miejskiej, wspólne wyjazdy na wakacje i ferie, dodatkowe kursy językowe, indywidualne wsparcie w rozwijaniu pasji.

Rekrutacja trwa do 31 marca 2023 r.

Regulamin przyznawania stypendium: https://efc.edu.pl/efc_files/regulamin_Horyzonty.pdf

9 czerwca 2022

Portal Moje Stypendium

Portal Moje Stypendium https://www.mojestypendium.pl oferuje użytkownikom bazę aktualnych stypendiów, konkursów i staży (ponad 13 500 informacji z Polski i zagranicy) oraz artykuły
o stypendiach, informacje dla organizatorów programów stypendialnych i badania dotyczące systemu stypendiów. Portal Moje Stypendium jest prowadzony przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie
z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Fundacja Dobra Sieć została założona w maju 2009 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w celu rozwijania wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promowania nowych technologii jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego
i zaangażowania społecznego w Polsce.

Sięgnij po marzenia z Moim Stypendium! – notatka prasowa przygotowana przez Fundację Dobra Sieć

notatka-prasowa-czerwiec2022(PDF, 216KB)

 

10 czerwca 2021

Minikongres Młodych Matematyków Polskich

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele oraz Uczniowie

Ze względu na pandemię 8 Kongres Młodych Matematyków Polskich,  planowany na rok 2020, został ostatecznie przełożony na rok 2022. W roku 2021 r. organizowany jest Minikongres Młodych Matematyków Polskich w wersji on-line. Wydarzenie to będzie miało miejsce 24 września 2021 roku
w godzinach 9.00 – 14.00 i będzie realizowane poprzez platformę Click-Meeting z transmisją na YouTube.

Szczegółowe informacje i możliwość rejestracji – od 10 czerwca 2021 r. na stronie organizatora: https://8kmmp.math.uni.lodz.pl/

17 grudnia 2020

Prestudia.pl – projekt wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych

Fundacja Imperio ze Słupska realizuje projekt wspierania rozwoju uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Na stronie www.prestudia.pl będą cyklicznie umieszczane wykłady online prowadzone przez osoby ze świata nauki, telewizji, sportu i wielu innych dziedzin. Po każdym z nich będzie można wypełnić test online systematyzujący poznane wiadomości. Wykłady z różnych dziedzin i fachowość prelegentów umożliwią słuchaczom poszerzenie  wiedzy na wybrany temat oraz ułatwią wejście w nowy etap edukacyjny absolwentom szkół ponadpodstawowych. Projekt jest jedną z ciekawych form kształcenia podczas tzw. edukacji zdalnej.

PLAKAT PRESTUDIA

8 października 2019

XIX EDYCJA KONKURSU STYPENDIALNEGO „ZDOLNY ŚLĄSK” Dodatkowe dni na złożenie wniosków „zDolny Śląsk”

Szanowni Państwo,

Do piątku tj. 11 października 2019 zostaje przedłużony termin naboru wniosków w XIX edycji programu stypendialnego „zDolny Śląsk”.

Organizatorzy – Fundacja Edukacji Międzynarodowej – postanowili przedłużyć o kilka dni nabór kandydatów na stypendystów w XIX edycji Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. Program realizowany jest we współpracy i z udziałem środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

W programie dolnośląscy uczniowie i absolwenci szkół podstawowych (od klasy 4) i szkół średnich starają się o 50 rocznych stypendiów w wysokości od 2500 zł do 3500 zł. W konkursie nagradzane są nie tylko sukcesy naukowe, artystyczne lub sportowe, ale także zaangażowana społecznie. Stypendium „zDolny Śląsk” jest nagrodą za osobowość i umiejętność dzielenia się swoim talentem z innymi.

Regulamin, szczegółowe warunki konkursu oraz wzory wniosków dostępne są na stronie organizatora: https://www.fem.org.pl/oglaszamy-nabor-wnioskow-w-xix-edycji-zdolnego-slaska/

Nabór wniosków trwa do 11 października 2019. Wnioski przesyłane powinny być pocztą na adres FEM: ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław, z dopiskiem na kopercie „zDolny Śląsk”. Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości w listopadzie 2019. Uroczysta Gala Stypendialna z rozdaniem dyplomów odbędzie się w grudniu 2019 w siedzibie FEM.

24 września 2019

XIX edycja konkursu stypendialnego¬ „zDolny Śląsk”

XIX edycja konkursu stypendialnego „zDolny Śląsk”. Fundacja Edukacji Międzynarodowej ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego w roku szkolnym 2019/2020. O roczne stypendia w  wysokości od 2500 zł do 3500 zł mogą starać się uczniowie dolnośląskich szkół podstawowych (od klasy IV) oraz ponadpodstawowych, którzy osiągają sukcesy naukowe, artystyczne lub sportowe, a także są społecznikami. Program jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Nabór wniosków potrwa do 7 października 2019 r. Szczegółowe warunki ubiegania się o stypendium oraz wzory wniosków dostępne są na stronie organizatora

https://www.fem.org.pl/oglaszamy-nabor-wnioskow-w-xix-edycji-zdolnego-slaska/

12 lipca 2019

PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

Szanowni Państwo,

informujemy, że ruszył nabór wniosków o rekomendację FEM do Programu Stypendiów Pomostowych. Tegoroczni maturzyści z mniejszych miejscowości Dolnego Śląska mogą ubiegać się o rekomendację Fundacji Edukacji Międzynarodowej z Wrocławia, by dzięki niej uzyskać Stypendia Pomostowe na I rok studiów.

FEM, jako dolnośląski partner Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (FEP) z Łodzi, wspiera młodzież z małych miejscowości regionu dolnośląskiego w przetrwaniu pierwszego roku studiów. Z rekomendacją FEM maturzyści mogą wystąpić z wnioskiem o Stypendia Pomostowe. Kandydaci poddawani są weryfikacji przez ogólnopolskiego organizatora, czyli FEP. Zwykle wszyscy rekomendowani przez FEM otrzymują stypendia.

Warunkiem otrzymania stypendium jest duża ilość punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym, przyjęcie na studia wyższe na państwową uczelnię, nadającą tytuł magistra oraz pochodzenie z miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Dodatkowym kryterium stanowi dochód na członka rodziny. W razie kandydatów z tą samą ilością punktów stypendium przyznawane jest osobie o niższych dochodach na członka rodziny i podejmującej studia na uczelni na terenie Dolnego Śląska.

Informacje, regulamin oraz wniosek można znaleźć na stronie: http://www.fem.org.pl/stypendia-pomostowe. Nabór wniosków w FEM trwa do 26 lipca 2019.

Kandydaci, którzy uzyskają rekomendację FEM będą uprawnieni do złożenia aplikacji on-line u ogólnopolskiego organizatora FEP do 14 sierpnia 2019 do godziny 16-ej na stronie: http://www.stypendia-pomostowe.pl/

7 grudnia 2018

Zaproszenie do udziału w konkursie „Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń (Szkoły ćwiczeń)”

Szanowni Państwo,

w imieniu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, zapraszam do wzięcia udziału w konkursie „Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń (Szkoły ćwiczeń)” finansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem konkursu jest wdrożenie w każdym województwie dwóch szkół ćwiczeń, zgodnie z modelem opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Beneficjentem projektów w ramach ww. konkursu mogą być podmioty publiczne (jednostki samorządu terytorialnego) będące organami prowadzącymi (z wyłączeniem szkół prowadzonych przez ministrów) szkół dla dzieci i młodzieży, realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego.

Obecnie trwa X runda naboru wniosków z terenu województwa dolnośląskiego. Wnioski o dofinansowanie w ramach X rundy można składać do 10 grudnia 2018 r. do godz. 12.00.

Kolejna runda będzie uruchamiana tylko dla tych województw dla których nie złożono co najmniej dwóch wniosków o dofinansowanie w ramach poprzedzających rund konkursowych lub złożone na dane województwo wnioski nie zostały skierowane do dofinansowania. Lista obszarów biorących udział w danej rundzie (województw) będzie opublikowana na stronie internetowej IOK przed jej rozpoczęciem.

Nabór wniosków w kolejnych rundach będzie prowadzony w następujących terminach:

XI runda: od 12 grudnia 2018 r. od godz. 9.00 do 28 grudnia 2018 r. do godz. 12.00

XII runda: od 3 stycznia 2019 r. od godz. 9.00 do 15 stycznia 2019 r. do godz. 12.00

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin konkursu wraz z załącznikami oraz listą projektów wybranych do dofinansowania są dostępne na stronie: https://efs.men.gov.pl/ogloszenia-nabory/wsparcie-tworzenia-sieci-szkol-cwiczen-szkoly-cwiczen/

Zapytania dotyczące udziału w konkursie należy kierować na adres szkolacwiczen@ore.edu.pl lub bezpośrednio do Kierownika Projektu – Pani Agnieszki Pietryki, tel. 22 345 37 25, agnieszka.pietryka@ore.edu.pl

 

Informacji na temat Projektu  udziela także:

Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Funduszy Strukturalnych

J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

infoPOWER@men.gov.pl

W załączeniu:

 

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

Regulamin-konkursu-szkoła-ćwiczeń-wersja-8

Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń (2)

 

11 maja 2018

VIII Dolnośląska Gala Talentów

Szanowni Państwo!

Informujemy, że tegoroczny finał VIII Dolnośląskiej Gali Talentów odbędzie się 24 maja 2018 r.  godz. 10.00 w Teatrze Starym
w Bolesławcu, ul. Teatralna 1.

Informacje dla uczestników:

 1. Kolejnośc występujących podczas VIII Gali Talentów.
 2. Informacje dla uczestników.
 3.  Zgoda na wykorzystanie wizerunku.

Kontakt:

Anna Kulińska – wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

tel. 71/ 340 65 08
e-mail: a.kulinska@kuratorium.wroclaw.pl

 

Życzymy wielu niezapomnianych wrażeń !!!

6 kwietnia 2018

Dolnośląska Sieć Szkół Wspierających Uzdolnienia – nowe wyzwania!

Szanowni Państwo,
informujemy, iż 15 marca 2018 r. w siedzibie DODN we Wrocławiu odbyła się konferencja pn. „Dolnośląska Sieć Szkół Wspierających Uzdolnienia – nowe wyzwania”, której uczestnikami byli przedstawiciele szkół należących do Sieci oraz dyrektorzy, nauczyciele, którym bliska jest egalitarna idea rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów. Konferencję otworzyła Jolanta Szwedowska, wicedyrektor DODN.
Wszystkie wystąpienia prelegentów dotyczyły wspierania ucznia uzdolnionego w różnych obszarach jego aktywności: pani Halina Nawrotek, koordynator Zespołu DCWU, przypomniała założenia Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień oraz poinformowała o zmianach w procedurze akredytacyjnej, która pozwala szkołom uzyskać prestiżowy Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia. Wykład na temat kompetencji coachingowych nauczyciela w pracy z uczniem uzdolnionym wygłosiła pani Krystyna Pac-Marcinkowska. Zdefiniowała coaching edukacyjny jako mocno spersonalizowaną metodę pracy z uczniem, bazującą na jego osobistym potencjale, wymagającym od nauczyciela mądrego stymulowania. Pani Ewa Wierbiłowicz zasygnalizowała, że współczesna szkoła musi uczyć myślenia dedukcyjnego i indukcyjnego oraz kreować takie sytuacje edukacyjne, które wspierają twórcze podejście do rozwiązywania problemów. Dr Joanna Kaczmarska w wykładzie „Czy zdolni potrafią się uczyć?” odniosła się do sfery motywacyjnej ucznia, określając uniwersalne impulsy, które mobilizują go do działań. Pan Paweł Nowak jako przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Konkursów „zDolny Ślązaczek” i „zDolny Ślązak Gimnazjalista” omówił jakościowy kontekst zmagań uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w regionie. Przygotowanie do konkursu musi mieć charakter systemowy, łączyć pracę wielu nauczycieli i dbać nie tylko o rozwój intelektualny uzdolnionych uczniów, ale również o emocjonalny i społeczny. Ważnym elementem konferencji było zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań szkół wspierających uzdolnienia uczniów wobec Zespołu Dolnośląskie Centrum Wspierania Uzdolnień.
Wyrażamy nadzieję, że tematy podejmowane podczas konferencji zaciekawiły i jednocześnie zachęciły uczestników do tego, by w przyszłości rozszerzyć krąg szkół systemowo wspierających zainteresowania i uzdolnienia swoich uczniów, dbających o  podwyższanie kompetencji zawodowych nauczycieli w celu optymalnego wykorzystania potencjału drzemiącego w młodych ludziach.

W załączeniu:
http://www.dodn.dolnyslask.pl/dswu/dswu.htm

12 września 2017

XVII edycja Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”

Szanowni Państwo,
informujemy, że Fundacja Edukacji Międzynarodowej ogłasza rozpoczęcie XVII edycji Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. Uczniowie i absolwenci dolnośląskich szkół mogą składać wnioski
na kolejny rok.  Roczne stypendia, fundowane z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego i środków Fundacji Edukacji Międzynarodowej, to wsparcie finansowe adresowane jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Kapituła Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień przyzna ponad 50 stypendiów w wysokości od 2500 zł do 3500 zł za osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne i w zakresie działalności społecznej.Program Stypendialny „zDolny Śląsk”
ma na celu znoszenie barier w dostępie do oświaty oraz wspieraniu uzdolnionej młodzieży na terenie Dolnego Śląska. Program został zainicjowany w 2001 roku przez Fundację Edukacji Międzynarodowej (FEM) i Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Był to pierwszy w Polsce program pomocy najzdolniejszej młodzieży obejmujący swoim zasięgiem całe województwo. Przy FEM powołano wówczas Kapitułę Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień. FEM zorganizowała już czternaście edycji programu stypendialnego. W jego ramach pomoc otrzymało ponad 1000 młodych ludzi, a na ten cel wydatkowano ponad 1 200 000 złotych.

Od kandydatów wymagane jest wypełnienie wniosków, dostępnych na stronie internetowej Fundacji http://www.fem.org.pl/oglaszamy-nabor-wnioskow-o-stypendia-zdolny-slask/

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać drogą pocztową do 15 września 2017
na adres: Fundacja Edukacji Międzynarodowej, ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław (decyduje data stempla pocztowego). Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec października.

Komunikat prasowy zDolny Slask – przedluzenie 14092017

 

3 kwietnia 2017

VII Rejonowa Gala Talentów

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 21 marca 2017 r. odbyły się w rejonowe eliminacje do VII Dolnośląskiej Gali Talentów zorganizowane w Świdnicy, Ziębicach, Bolesławcu, Legnicy, Bierutowie i Wrocławiu. Celem każdego z regionalnych pokazów jest wyłonienie uzdolnionych dzieci i młodzieży
z dolnośląskich szkół, a takich w tegorocznej edycji nie brakowało. Uczestnicy wykazali się różnorodnością swoich zamiłowań, pasji i możliwości. Przeważały występy taneczne i wokalne, ale nie zabrakło też prezentacji makiet, grafiki czy umiejętności  gry na bębnach. Łącznie wzięło udział 125 podmiotów. Wyróżnieni w tym etapie będą próbować swych sił  podczas VII Dolnośląskiej Gali Talentów – 30 maja 2017 r. w Świdnicy.

Do finału VII Dolnośląskiej Gali Talentów zakwalifikowało się 27 reprezentantów. Poniżej lista laureatów rejonowych eliminacji:

NOMINOWANI do VII Gali Talentów.

 

BolesławiecWrocławLegnicaŚwidnicaZiębiceLegnicaSwidnicaWrocławBoleslawiecWrocław

 

29 marca 2017

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej dla najlepszych uczniów dolnośląskich szkół!

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 23 marca 2017 r. w Sali Kolumnowej  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministerstwa Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016. W imieniu minister Anny Zalewskiej   Dolnośląski Kurator Oświaty – Roman Kowalczyk pogratulował sukcesu najlepszym uczniom w regionie.

To dobra okazja, żeby uhonorować ciepłym słowem, gratulacjami, podziękowaniami i przede wszystkim stypendiami MEN to niewątpliwie ekskluzywne grono dolnośląskich uczniów – powiedział Dolnośląski Kurator Oświaty  – Jesteście naszą chlubą, dumą i nadzieją na przyszłość. Realizujcie swoje marzenia konsekwentnie. Życzę Wam, żeby nie zabrakło przy tym cierpliwości, bo do tego potrzebna jest systematyczna i wytężona praca.

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej  uzyskało 20 osób, w tym 14 absolwentów i 6 obecnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Dolnego Śląska.

Stypendium jest ważnym zobowiązaniem, bo nie można otrzymać coś za nic, trzeba się starać i potwierdzić, że zasłużyło się na takie wyróżnienie. Stanowi także motywację do dalszej wytężonej i być może jeszcze cięższej pracy… – powiedział w swoim wystąpieniu uczeń III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu.

Galę uświetnił występ chóru „Concordia” z Liceum Ogólnokształcącego nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

stypendia MEN

stypendia MEN

stypendia MEN

stypendia MEN

stypendia MEN

stypendia MEN

Concordia+ stypendia MEN

24 marca 2017

VI edycja Programu Stypendialnego „Mistrzowie Chemii”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół gimnazjalnych!

Informujemy, że Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” rozpoczyna edycję VI programu stypendialnego „Mistrzowie CHEMII” skierowanego
do szczególnie uzdolnionych absolwentów gimnazjów, którzy wykazują zainteresowanie przedmiotami ścisłymi oraz wiążą swoją przyszłość
z chemią. Celem programu jest wspieranie rozwoju naukowego młodych chemików, poprzez zapewnienie im optymalnych warunków
do kształcenia. Program prowadzony jest we współpracy z dwiema szkołami: liceum i technikum, które gwarantują wysoką jakość kształcenia i umożliwiają stypendystom rozwijanie ich pasji, a także wspierają w budowaniu kariery naukowej i zawodowej.
Stypendyści programu „Mistrzowie CHEMII” otrzymują wsparcie Fundacji przez cały okres nauki w szkole. Fundacja pokrywa koszty związane z edukacją – w tym zakup podręczników i pomocy szkolnych, udział uczniów w programie zajęć dodatkowych oraz pobyt w internacie i wyżywienie.

Fundacja ORLEN – DAR SERCA została dwukrotnie nagrodzona za realizację programu „Mistrzowie CHEMII”, w 2013 roku w ogólnopolskim konkursie „Dobre stypendia 2013” w kategorii „Programy stypendialne firm” oraz 8 kwietnia br. w konkursie „Liderzy Świata Energii” w kategorii Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. W dotychczasowych pięciu edycjach wsparciem objętych zostało blisko 50 uczniów.

Rekrutacja do VI edycji programu ogłoszona zostanie w kwietniu 2017.

Szczegółowe informacje: www.orlendarserca.pl
Zakładka:nasza działalność/programy stypendialne

 

20 lutego 2017

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministerstwa Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 13 lutego 2017 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie przy ul. Aleje Ujazdowskie 1/3  odbyła się  uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministerstwa Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016.

O stypendium Ministra Edukacji Narodowej mogli ubiegać się uczniowie, którzy są zwycięzcami olimpiad międzynarodowych, laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową oraz uczniowie realizujący indywidualny tok nauki oraz uzyskujący najwyższe wyniki oraz uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Kandydatów do stypendium typowały szkoły. Za wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe w roku szkolnym 2015/2016 stypendia Ministra Edukacji Narodowej otrzymało 20 osób, w tym 14 absolwentów i 6 obecnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska.

Pani Minister Anna Zalewska wręczyła dyplomy ponad 50 przedstawicielom stypendystów Ministra Edukacji Narodowej. Nasze województwo reprezentowało 3 przedstawicieli dolnośląskich szkół.

W przemówieniu do uczniów Pani Minister gratulowała  realizacji swoich pasji, a rodzicom i nauczycielom dziękowała za to, że każdego dnia wspierają i motywują młodych ludzi do rozwijania swoich talentów, gdyż to właśnie oni będą decydować o przyszłości naszego kraju.
Galę wręczenia dyplomów stypendialnych uświetniły pokazy taneczne oraz karate.

 

stypendyści MEN

stypendyści MEN

stypendyści MEN
stypendyści MEN

 

17 lutego 2017

44. Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej – Kielce 2017

Szanowni Państwo,

w imieniu Komendanta 44. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej – Kielce 2017 zapraszamy na wydarzenie, które adresowane jest do dzieci i młodzieży z Polski oraz zagranicy.

Kielecki Festiwal Harcerski to wyjątkowe wydarzenie. W programie znajdują się przeglądy oraz warsztaty artystyczne prowadzone przez uznanych pedagogów i instruktorów artystycznych. Festiwal Harcerski nie jest wydarzeniem skierowanym wyłącznie do harcerzy – każdego roku gościmy dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne, muzyczne, folklorystyczne działające w instytucjach kultury oraz jednostkach oświatowych. Nie jest to także wydarzenie o lokalnym zasięgu – każdego roku do Kielc przyjeżdżają młodzi artyści z krajów ościennych, a także z tak odległych jak Kanada, czy Turcja. Uczestnicy Festiwalu mogą wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących – warsztatach filmowych, rockowych, projektowania oraz eventach w przestrzeni miejskiej Kielc.

Więcej informacji znajdą Państwo na profilu: https://www.facebook.com/HFKMS oraz na stronie: www.wiatraczek.pl,

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.