Monitorowanie

31 lipca 2020

Wznowienie monitorowania wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół policealnych z terenu województwa dolnośląskiego

 

W związku ze wznowieniem przez Ministra Edukacji Narodowej, pismem z dnia 24 lipca 2020 r. nr DKO-WNP.4092.33.2020.DB, realizacji planów nadzoru pedagogicznego przez kuratorów oświaty,  informuję, że do dnia 26 sierpnia 2020 r. zostanie przeprowadzone  monitorowanie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie.

Monitorowanie będzie przeprowadzone w 30% publicznych szkół policealnych i 30% niepublicznych szkół policealnych, w oddziałach semestru pierwszego lub drugiego, w których kształcenie jest realizowane w zawodach szkolnictwa branżowego określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Monitorowanie obejmuje kształcenie we wszystkich zawodach szkolnictwa branżowego,
w których szkoła rozpoczęła kształcenie od dnia 1 września 2019 r.

Arkusz monitorowania jest dostępny na platformie nadzoru pedagogicznego: www.seo2.npseo.pl. Proszę o jego wypełnienie wyłącznie Państwa Dyrektorów szkół policealnych, którzy otrzymają zawiadomienie o monitorowaniu pocztą elektroniczną.

Arkusz monitorowania w wersji tekstowej dostępny jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20192020

 

W związku z powyższym do zadań Państwa Dyrektorów należy:

 • zarejestrowanie się na platformie seo2.npseo.pl (informujemy, że rejestracja możliwa jest w każdym terminie; dotychczasowe loginy i hasła nie tracą mocy; dyrektorów, którzy wcześniej dokonywali rejestracji na platformie zachęcamy do wcześniejszej weryfikacji loginu i hasła),
 • wypełnienie on-line arkusza monitorowania w wyznaczonym terminie,
 • przed zamknięciem ankiety należy sprawdzić, czy udzielono odpowiedzi na każde wymagane pytanie – jest to warunek konieczny, aby ankieta wyświetliła się jako poprawnie wypełniona.

 

Dodatkowych informacji o monitorowaniu udzielają wizytatorzy rejonowi oraz wizytatorzy koordynujący: Lidia Czyszewicz –  Staniak (telefon 71 340 63 44), Joanna Pocheć (telefon 71 340 6169).

 

Dyrektor

Wydziału Nadzoru Kształcenia Ponadpodstawowego
i Strategii Edukacyjnej

 Małgorzata Henglewska

31 lipca 2020

Wznowienie monitorowania wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół policealnych z terenu województwa dolnośląskiego

W związku ze wznowieniem przez Ministra Edukacji Narodowej, pismem z dnia 24 lipca 2020 r. nr DKO-WNP.4092.33.2020.DB, realizacji planów nadzoru pedagogicznego przez kuratorów oświaty,  informuję, że do dnia 26 sierpnia 2020 r. zostanie przeprowadzone  monitorowanie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie.

Monitorowanie będzie przeprowadzone w 30% publicznych szkół policealnych i 30% niepublicznych szkół policealnych, w oddziałach semestru pierwszego lub drugiego, w których kształcenie jest realizowane w zawodach szkolnictwa branżowego określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Monitorowanie obejmuje kształcenie we wszystkich zawodach szkolnictwa branżowego, w których szkoła rozpoczęła kształcenie od dnia 1 września 2019 r.

Arkusz monitorowania jest dostępny na platformie nadzoru pedagogicznego: www.seo2.npseo.pl. Proszę o jego wypełnienie wyłącznie Państwa Dyrektorów szkół policealnych, którzy otrzymają zawiadomienie o monitorowaniu pocztą elektroniczną.

Arkusz monitorowania w wersji tekstowej dostępny jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20192020

W związku z powyższym do zadań Państwa Dyrektorów należy:

 • zarejestrowanie się na platformie seo2.npseo.pl (informujemy, że rejestracja możliwa jest w każdym terminie; dotychczasowe loginy i hasła nie tracą mocy; dyrektorów, którzy wcześniej dokonywali rejestracji na platformie zachęcamy do wcześniejszej weryfikacji loginu i hasła),
 • wypełnienie on-line arkusza monitorowania w wyznaczonym terminie,
 • przed zamknięciem ankiety należy sprawdzić, czy udzielono odpowiedzi na każde wymagane pytanie – jest to warunek konieczny, aby ankieta wyświetliła się jako poprawnie wypełniona.

 

Dodatkowych informacji o monitorowaniu udzielają wizytatorzy rejonowi oraz wizytatorzy koordynujący: Lidia Czyszewicz –  Staniak (telefon 71 340 63 44), Joanna Pocheć (telefon 71 340 6169).

Dyrektor

Wydziału Nadzoru Kształcenia Ponadpodstawowego
i Strategii Edukacyjnej Małgorzata Henglewska

27 lutego 2020

Monitorowanie wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym

Szanowni Państwo Dyrektorzy

publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) województwa dolnośląskiego

W związku z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020, informuję, że w dniach 25.02. – 31.03.2020 r. zostanie przeprowadzone monitorowanie wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

Monitorowanie obejmuje 30% ww. szkół i placówek i odbywa się w formie elektronicznej przez stronę internetową www.seo2.npseo.pl.

Ankieta monitorowania 2020 –  Arkusz monitorowania wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym została udostępniona wszystkim szkołom i placówkom znajdującym się w bazie NPSEO. Proszę o jej wypełnienie wyłącznie Państwa Dyrektorów, którzy otrzymają zawiadomienie o monitorowaniu pocztą elektroniczną.

Arkusz monitorowania w wersji tekstowej oraz harmonogram monitorowania dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20192020

Zwracam Państwa uwagę na rozbieżność numeracji pytań w arkuszach w wersji tekstowej oraz ankiety zamieszczonej na platformie SEO.

W związku z powyższym do zadań Państwa Dyrektorów należy:

 • zarejestrowanie się na platformie seo2.npseo.pl (informujemy, że rejestracja możliwa jest w każdym terminie; dotychczasowe loginy i hasła nie tracą mocy; dyrektorów, którzy wcześniej dokonywali rejestracji na platformie zachęcamy do wcześniejszej weryfikacji loginu i hasła),
 • wypełnienie on-line arkusza monitorowania w wyznaczonym terminie,
 • w przypadku zespołu szkół lub placówek należy wypełnić odrębne ankiety dla szkół każdego typu oraz placówek wchodzących w skład danego zespołu,
 • przed zamknięciem ankiety należy sprawdzić, czy udzielono odpowiedzi na każde wymagane pytanie – jest to warunek konieczny, aby ankieta wyświetliła się jako poprawnie wypełniona.

Dodatkowych informacji o monitorowaniu udzielają:

 • wizytatorzy rejonowi
 • wizytatorzy koordynujący:
 • Iwona Kondracka-Grzymałkiewicz, tel. 71 340 60 50
 • Paweł Wojtczak – tel. 71 340 65 29
 • Marzena Filusz – tel. 71 340 63 38
logo KO
23 maja 2019

Monitorowanie realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

publicznych szkół i przedszkoli

województwa dolnośląskiego

 

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019, 24 maja 2019 r. rozpocznie się monitorowanie realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2018/2019. Monitorowaniem zostaną objęte wszystkie publiczne, w tym specjalne: przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, szkoły podstawowe, gimnazja, technika, licea ogólnokształcące i branżowe szkoły I stopnia.

Monitorowanie będzie odbywać się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl. Arkusz monitorowania będzie widoczny na platformie
od 24 maja 2019 r. (rozpoczęcie monitorowania) do 3 czerwca 2019 r. (zakończenie monitorowania).

W związku z powyższym do zadań Państwa Dyrektorów należeć będzie:

 • zarejestrowanie się na platformie SEO www.seo2.npseo.pl (rejestracja możliwa jest
  w każdym terminie; dyrektorów, którzy wcześniej dokonywali rejestracji na platformie zachęcamy do wcześniejszej weryfikacji loginu i hasła; dotychczasowe loginy i hasła nie tracą mocy),
 • wypełnienie on-line arkusza monitorowania w wyznaczonym terminie, tj. najpóźniej do 3 czerwca 2019 r.

Uwaga!

Dyrektorzy szkół publicznych, w których prowadzone są oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz oddziały gimnazjum w szkołach podstawowych,  liceach ogólnokształcących lub technikach wypełniają dwa oddzielne arkusze monitorowania – osobno dla poszczególnych typów szkół, tj.

– w przypadku szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi – należy wypełnić dwa arkusze dla szkoły podstawowej. W pierwszym arkuszu wskazać, jako typ szkoły, „Szkołę podstawową”, natomiast w drugim arkuszu „Przedszkole”,

– w przypadku szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum z oddziałami gimnazjum – należy wypełnić dwa arkusze, odpowiednio dla szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum. W pierwszym arkuszu wskazać, jako typ szkoły, odpowiednio „Szkołę podstawową”, „Liceum ogólnokształcące”, „Technikum”, natomiast w drugim arkuszu „Gimnazjum”.

 

Przypominamy, że arkusz monitorowania wypełnia się oddzielnie dla danego przedszkola/typu szkoły, wchodzącego w skład zespołu (nie dla zespołu jako całości).

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 340 63 41, 71 340 63 23.

24 listopada 2017

Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

szkół, przedszkoli

województwa dolnośląskiego

oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu

 

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018, 2 stycznia 2018 r. rozpocznie się monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W roku szkolnym 2017/2018 monitorowaniem objętych zostanie 100% wszystkich typów publicznych
i niepublicznych przedszkoli,  szkół ogólnodostępnych oraz kolegiów pracowników służb społecznych.

Działanie to będzie prowadzone na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej przez Kuratorów Oświaty w 16 województwach, a wspierane będzie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji
w Warszawie.

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy szkół wypełnią zamieszczony tam formularz. Ankiety będą widoczne na platformie od 2 stycznia 2018 r. (rozpoczęcia monitorowania) do 31 stycznia 2018 r. (zakończenie monitorowania). Zostaną one przypisane wszystkim szkołom znajdującym się w bazie NPSEO. Monitorowaniem objęty zostanie okres od 4 września 2017 r. do momentu przeprowadzenia monitorowania.

Obecnie formularz dotyczący monitorowania w wersji tekstowej dostępny jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20172018.html

Monitorowanie  będzie przeprowadzone wg następującego harmonogramu:

Termin Działanie
od 02.01 do 31.01.2018 r. Wypełnianie ankiet on-line przez dyrektorów.
od 01.02 do 28.02.2018 r. Analiza ankiet on-line przez wizytatorów pod kątem poprawności wypełniania i ewentualny kontakt ze szkołą w celu przekazania prośby o korektę w ankiecie.
od 01.03 do 16.03.2018 r. Analiza ankiet on-line przez wizytatorów pod kątem poprawności wypełniania i ewentualnych kontakt ze szkołą
w celu przekazania prośby o korektę w ankiecie (bez wizyty
w szkole).
od 19.03 do 30.03.2018 r. Przygotowanie zestawienia wyników monitorowania.

 

W związku z powyższym do zadań Państwa Dyrektorów szkół należeć będzie:

 • zarejestrowanie się na platformie SEO www.seo2.npseo.pl (rejestracja możliwa jest
  w każdym terminie: dyrektorów, którzy wcześniej dokonywali rejestracji na platformie zachęcamy do wcześniejszej weryfikacji loginu i hasła, dotychczasowe loginy i hasła nie tracą mocy),
 • wypełnienie on-line arkusza monitorowania w wyznaczonym terminie.

 

Dyrektor

Wydziału Nadzoru Kształcenia

Ponadpodstawowego i strategii Edukacyjnej

25 listopada 2016

Monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu.

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, 30.11.2016 r. rozpocznie się monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu.

Celem monitorowania jest ustalenie ilu uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, jak wynika z dokumentacji szkolnej, odbywa zajęcia praktyczne na zasadach dualnego systemu kształcenia, tj. na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu (w przypadku uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej) lub umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą (w przypadku uczniów zasadniczej szkoły zawodowej będących młodocianymi pracownikami).

Działanie to będzie prowadzone na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej przez Kuratorów Oświaty w 16 województwach, a wspierane będzie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

W roku szkolnym 2016/2017 monitorowaniem objętych jest 100% uczniów technikum oraz 100% uczniów zasadniczej szkoły zawodowej (publicznych
i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych).

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy szkół wypełnią zamieszczony tam formularz. Ankiety będą widoczne na platformie od terminu rozpoczęcia monitorowania, tj. od godz. 12.00 w dniu 30. 11. 2016 r. Zostaną one przypisane wszystkim szkołom znajdującym się w bazie NPSEO.

Obecnie Formularz ten w wersji tekstowej dostępny jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20162017.html

Monitorowanie  będzie przeprowadzone wg następującego harmonogramu:

 

Termin Działanie
od 30.11

do 15.12. 2016 r.

Wypełnianie ankiet on-line przez dyrektorów szkół.
od 16.12

do 19.12. 2016 r.

Analiza ankiet on-line przez wizytatorów pod kątem poprawności wypełniania i ewentualny kontakt ze szkołą
w celu przekazania prośby o korektę w ankiecie.
20.12.2016 r. Monitorowanie uzupełniające dla szkół, które zgłosiły problemy dotyczące wypełniania ankiet.
od 21.12

do 22.12. 2016 r.

Analiza ankiet on-line przez wizytatorów pod kątem poprawności wypełniania i ewentualnych kontakt ze szkołą
w celu przekazania prośby o korektę w ankiecie (bez wizyty w szkole).
od 23.12

do 30.12. 2016 r.

Przygotowanie zestawienia wyników monitorowania.

 

W związku z powyższym do zadań Państwa Dyrektorów szkół należeć będzie:

 

1.zarejestrowanie się na platformie SEO www.seo2.npseo.pl (rejestracja możliwa jest w każdym terminie: dyrektorów, którzy wcześniej dokonywali rejestracji na platformie zachęcamy do wcześniejszej weryfikacji loginu i hasła, dotychczasowe loginy i hasła nie tracą mocy

2. wypełnienie on-line arkusza monitorowania w wyznaczonym terminie

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.