Monitorowanie

3 stycznia 2020

Monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy

publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa dolnośląskiego

 

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020,  2 stycznia 2020 r. rozpoczęło się  monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole. Monitorowaniem zostaną objęte w dniach 02.01.2020 r. – 31.03.2020 r. wszystkie publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I stopnia).

Arkusz monitorowania jest już dostępny na platformie nadzoru pedagogicznego: www.seo2.npseo.pl. Proszę Państwa Dyrektorów publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych o terminowe wypełnienie ww. arkusza. W przypadku zespołu szkół należy wypełnić oddzielnie arkusz dla każdego typu szkoły wchodzącej w skład zespołu.

Wersje tekstowe arkusza monitorowania (w formacie .doc i .pdf) zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: Nadzór pedagogiczny. Zwracam Państwa uwagę na rozbieżność numeracji pytań w arkuszach w formacie  .doc, .pdf oraz na platformie SE0.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać u wizytatora rejonowego lub pod nr tel. 71 340 63 30, 71 340 63 41.

logo KO
23 maja 2019

Monitorowanie realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

publicznych szkół i przedszkoli

województwa dolnośląskiego

 

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019, 24 maja 2019 r. rozpocznie się monitorowanie realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2018/2019. Monitorowaniem zostaną objęte wszystkie publiczne, w tym specjalne: przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, szkoły podstawowe, gimnazja, technika, licea ogólnokształcące i branżowe szkoły I stopnia.

Monitorowanie będzie odbywać się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl. Arkusz monitorowania będzie widoczny na platformie
od 24 maja 2019 r. (rozpoczęcie monitorowania) do 3 czerwca 2019 r. (zakończenie monitorowania).

W związku z powyższym do zadań Państwa Dyrektorów należeć będzie:

  • zarejestrowanie się na platformie SEO www.seo2.npseo.pl (rejestracja możliwa jest
    w każdym terminie; dyrektorów, którzy wcześniej dokonywali rejestracji na platformie zachęcamy do wcześniejszej weryfikacji loginu i hasła; dotychczasowe loginy i hasła nie tracą mocy),
  • wypełnienie on-line arkusza monitorowania w wyznaczonym terminie, tj. najpóźniej do 3 czerwca 2019 r.

Uwaga!

Dyrektorzy szkół publicznych, w których prowadzone są oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz oddziały gimnazjum w szkołach podstawowych,  liceach ogólnokształcących lub technikach wypełniają dwa oddzielne arkusze monitorowania – osobno dla poszczególnych typów szkół, tj.

– w przypadku szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi – należy wypełnić dwa arkusze dla szkoły podstawowej. W pierwszym arkuszu wskazać, jako typ szkoły, „Szkołę podstawową”, natomiast w drugim arkuszu „Przedszkole”,

– w przypadku szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum z oddziałami gimnazjum – należy wypełnić dwa arkusze, odpowiednio dla szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum. W pierwszym arkuszu wskazać, jako typ szkoły, odpowiednio „Szkołę podstawową”, „Liceum ogólnokształcące”, „Technikum”, natomiast w drugim arkuszu „Gimnazjum”.

 

Przypominamy, że arkusz monitorowania wypełnia się oddzielnie dla danego przedszkola/typu szkoły, wchodzącego w skład zespołu (nie dla zespołu jako całości).

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 340 63 41, 71 340 63 23.

24 listopada 2017

Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

szkół, przedszkoli

województwa dolnośląskiego

oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu

 

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018, 2 stycznia 2018 r. rozpocznie się monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W roku szkolnym 2017/2018 monitorowaniem objętych zostanie 100% wszystkich typów publicznych
i niepublicznych przedszkoli,  szkół ogólnodostępnych oraz kolegiów pracowników służb społecznych.

Działanie to będzie prowadzone na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej przez Kuratorów Oświaty w 16 województwach, a wspierane będzie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji
w Warszawie.

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy szkół wypełnią zamieszczony tam formularz. Ankiety będą widoczne na platformie od 2 stycznia 2018 r. (rozpoczęcia monitorowania) do 31 stycznia 2018 r. (zakończenie monitorowania). Zostaną one przypisane wszystkim szkołom znajdującym się w bazie NPSEO. Monitorowaniem objęty zostanie okres od 4 września 2017 r. do momentu przeprowadzenia monitorowania.

Obecnie formularz dotyczący monitorowania w wersji tekstowej dostępny jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20172018.html

Monitorowanie  będzie przeprowadzone wg następującego harmonogramu:

Termin Działanie
od 02.01 do 31.01.2018 r. Wypełnianie ankiet on-line przez dyrektorów.
od 01.02 do 28.02.2018 r. Analiza ankiet on-line przez wizytatorów pod kątem poprawności wypełniania i ewentualny kontakt ze szkołą w celu przekazania prośby o korektę w ankiecie.
od 01.03 do 16.03.2018 r. Analiza ankiet on-line przez wizytatorów pod kątem poprawności wypełniania i ewentualnych kontakt ze szkołą
w celu przekazania prośby o korektę w ankiecie (bez wizyty
w szkole).
od 19.03 do 30.03.2018 r. Przygotowanie zestawienia wyników monitorowania.

 

W związku z powyższym do zadań Państwa Dyrektorów szkół należeć będzie:

  • zarejestrowanie się na platformie SEO www.seo2.npseo.pl (rejestracja możliwa jest
    w każdym terminie: dyrektorów, którzy wcześniej dokonywali rejestracji na platformie zachęcamy do wcześniejszej weryfikacji loginu i hasła, dotychczasowe loginy i hasła nie tracą mocy),
  • wypełnienie on-line arkusza monitorowania w wyznaczonym terminie.

 

Dyrektor

Wydziału Nadzoru Kształcenia

Ponadpodstawowego i strategii Edukacyjnej

seo
25 listopada 2016

Monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu.

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, 30.11.2016 r. rozpocznie się monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu.

Celem monitorowania jest ustalenie ilu uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, jak wynika z dokumentacji szkolnej, odbywa zajęcia praktyczne na zasadach dualnego systemu kształcenia, tj. na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu (w przypadku uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej) lub umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą (w przypadku uczniów zasadniczej szkoły zawodowej będących młodocianymi pracownikami).

Działanie to będzie prowadzone na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej przez Kuratorów Oświaty w 16 województwach, a wspierane będzie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

W roku szkolnym 2016/2017 monitorowaniem objętych jest 100% uczniów technikum oraz 100% uczniów zasadniczej szkoły zawodowej (publicznych
i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych).

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy szkół wypełnią zamieszczony tam formularz. Ankiety będą widoczne na platformie od terminu rozpoczęcia monitorowania, tj. od godz. 12.00 w dniu 30. 11. 2016 r. Zostaną one przypisane wszystkim szkołom znajdującym się w bazie NPSEO.

Obecnie Formularz ten w wersji tekstowej dostępny jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20162017.html

Monitorowanie  będzie przeprowadzone wg następującego harmonogramu:

 

Termin Działanie
od 30.11

do 15.12. 2016 r.

Wypełnianie ankiet on-line przez dyrektorów szkół.
od 16.12

do 19.12. 2016 r.

Analiza ankiet on-line przez wizytatorów pod kątem poprawności wypełniania i ewentualny kontakt ze szkołą
w celu przekazania prośby o korektę w ankiecie.
20.12.2016 r. Monitorowanie uzupełniające dla szkół, które zgłosiły problemy dotyczące wypełniania ankiet.
od 21.12

do 22.12. 2016 r.

Analiza ankiet on-line przez wizytatorów pod kątem poprawności wypełniania i ewentualnych kontakt ze szkołą
w celu przekazania prośby o korektę w ankiecie (bez wizyty w szkole).
od 23.12

do 30.12. 2016 r.

Przygotowanie zestawienia wyników monitorowania.

 

W związku z powyższym do zadań Państwa Dyrektorów szkół należeć będzie:

 

1.zarejestrowanie się na platformie SEO www.seo2.npseo.pl (rejestracja możliwa jest w każdym terminie: dyrektorów, którzy wcześniej dokonywali rejestracji na platformie zachęcamy do wcześniejszej weryfikacji loginu i hasła, dotychczasowe loginy i hasła nie tracą mocy

2. wypełnienie on-line arkusza monitorowania w wyznaczonym terminie

 

Idź do góry