Posiłek w szkole i domu

4 grudnia 2023

„Projekty i programy rządowe” sprawozdań z realizacji zadania

Rozliczenie finansowe dotacji Posiłek w szkole i w domu za 2023 rok: – rozliczenie finansowe składane do 15.01.2024 roku; – rozliczenie merytoryczne składane do 31.03.2024 roku.  wzor-tabeli-zestawienie-ilosciowo-wartosciowe-wydatkoww-ramach-posilek-w-szkole-iw-domu(xlsx, 20KB) wzór_sprawozdania_organu_prowadzącego_do_wojewody_z_realizacji_zadania_za_2023_rok składane do 31.03.2024(docx, 36KB)

5 czerwca 2023

„Posiłek w szkole i w domu”- aktualizacja wykazu organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe objętych wsparciem finansowym w 2023 r.

Szanowni Państwo, w załączeniu przedstawiamy „Aktualizację wykazu organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe objętych wsparciem finansowym na realizację zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r.” Aktualizacja_wykazu_organów_prowadzacych_objetych_wsparciem_2023_Posiłek_w_szkole_i_w_domu_moduł_3

31 maja 2023

Wykaz organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe objętych wsparciem finansowym na realizację zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r.

Szanowni Państwo, w załączeniu przedstawiamy „Wykaz organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe objętych wsparciem finansowym na realizację zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r.” Zespół oceniający powołany Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego dokonał w  2023 roku oceny  62 wniosków organów prowadzących 91 publiczne szkoły podstawowe, które  złożyły wnioski […]

31 maja 2022

„Posiłek w szkole i w domu”- wykaz szkół objętych wsparciem w 2022 r.

Informujemy, że Zespół Oceniający, powołany Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego, dokonał oceny 72  wniosków złożonych przez organy prowadzące 111 szkół podstawowych. W wyniku analizy  66 szkół podstawowych, zostało wskazanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, na łączna kwotę 2 508 049,30 zł. Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz szkól objętych dofinansowaniem. _Posilek_w_szkole_i_w_domu_2022_r […]

17 czerwca 2019

„Posiłek w szkole i w domu”- Wykaz organów prowadzących i szkół proponowanych do objęcia wsparciem finansowym

SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ w Wykazie organów prowadzących i szkół  zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wykaz organów prowadzących i szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach rzadowego programu Posiłek w szkole i w domu sprostowanie

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.