Posiłek w szkole i domu

8 grudnia 2022

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach modułu 3 rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że zbliżają się terminy  złożenia sprawozdań z realizacji zadań w ramach modułu 3 rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”: do dnia 28 lutego 2023 r. publiczne szkoły podstawowe objęte wsparciem przekazują sprawozdanie do swoich organów prowadzących, do dnia 31 marca 2023 r. organy prowadzące wyżej wspomniane szkoły przekazują sprawozdanie […]

31 maja 2022

„Posiłek w szkole i w domu”- wykaz szkół objętych wsparciem w 2022 r.

Informujemy, że Zespół Oceniający, powołany Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego, dokonał oceny 72  wniosków złożonych przez organy prowadzące 111 szkół podstawowych. W wyniku analizy  66 szkół podstawowych, zostało wskazanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, na łączna kwotę 2 508 049,30 zł. Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz szkól objętych dofinansowaniem. _Posilek_w_szkole_i_w_domu_2022_r […]

17 czerwca 2019

„Posiłek w szkole i w domu”- Wykaz organów prowadzących i szkół proponowanych do objęcia wsparciem finansowym

SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ w Wykazie organów prowadzących i szkół  zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wykaz organów prowadzących i szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach rzadowego programu Posiłek w szkole i w domu sprostowanie

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.