31 maja 2023

Wykaz organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe objętych wsparciem finansowym na realizację zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r.

Szanowni Państwo,

w załączeniu przedstawiamy „Wykaz organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe objętych wsparciem finansowym na realizację zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r.”

Zespół oceniający powołany Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego dokonał w  2023 roku oceny  62 wniosków organów prowadzących 91 publiczne szkoły podstawowe, które  złożyły wnioski o dofinansowanie w ramach w/w programu  na łączną kwotę 4 785 486,29 zł.

Spośród wszystkich  wniosków szkół,  7 nie spełniło wymogów formalnych przez co zostało odrzuconych i nie podlegało ocenie merytorycznej.

W wyniku prac, w/w Zespół wyłonił 49 wniosków, które zaproponował do objęcia wsparciem finansowym w ramach programu. Pozostałe wnioski nie zostały zakwalifikowane ze względu na niekompletne lub niespójne informacje w nich zawarte, niewystarczającą ilość środków przeznaczonych na województwo do rozdysponowania lub oczekują na dodatkową weryfikację, która odbędzie się niezwłocznie  po rozstrzygnięciu przez  Ministerstwo Finansów wątpliwości w zakresie możliwości wydatkowania środków z dotacji i wkładu własnego na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

Posiłek_w_szkole_i_w_domu_moduł_3_wykaz_organów_prowadzacy_objetych_wsparciem_2023

 

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.