Innowacje i eksperymenty pedagogiczne

13 września 2016

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY ZGŁASZANIU INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH DO KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU

I. Podstawa prawna: 

art. 22 ust. 2 pkt 6 oraz 33 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.).

II. Cele:

 1. Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkół i placówek w związku z wprowadzoną innowacją pedagogiczną.
 2. Inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych.

III. Zasady ogólne wynikające z prawa:

 1. Wdrożenie innowacji pedagogicznej w szkole/placówce wymaga powiadomienia kuratora oświaty i organu prowadzącego – § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej […].
 2. Innowacje pedagogiczne, wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań – § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej […].
 3. Kurator oświaty w trybie nadzoru pedagogicznego prowadzi kontrolę przebiegu wdrożonej innowacji pedagogicznej oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. W przypadku, gdy innowacja pedagogiczna narusza obowiązujące przepisy prawa oświatowego, dyrektor szkoły/placówki wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej zgodnie z art. 41 ust. 3 w/w ustawy
  o systemie oświaty.

IV. Zasady postępowania:

1.  Dyrektor szkoły/placówki zgłasza planowaną innowację pedagogiczną Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty.

2. Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. Kartę zgłoszenia innowacji pedagogicznej (Załącznik nr 1),
 2. opinię rady szkoły, jeśli nie funkcjonuje w szkole rada szkoły – opinię rady pedagogicznej (treść, uzasadnienie opinii),
 3. uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej,
 4. zgodę autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole,
 5. zgodę nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji pedagogicznej
 6. zgodę organu prowadzącego na finansowanie planowanych działań innowacyjnych, jeśli wymaga przyznania dodatkowych środków.

3. Zgromadzoną dokumentację w formie papierowej dyrektor szkoły/placówki przekazuje do  Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50 – 153 Wrocław.

4. Po analizie formalno – prawnej zgłoszonej innowacji pedagogicznej dyrektor szkoły/placówki otrzymuje link do formularza online. Po jego wypełnieniu do szkoły/placówki przesłana zostanie informacja o wpisaniu innowacji do Rejestru innowacji pedagogicznych i eksperymentów prowadzonych w szkołach i placówkach województwa dolnośląskiego znajdującego się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

5. W przypadku niespełnienia wymogów formalno – prawnych dot. zgłoszenia innowacji dyrektor szkoły/placówki otrzymuje informację o nieprawidłowościach.

6. Po zakończeniu pełnego cyklu kształcenia w oddziale objętym innowacją, dyrektor szkoły/placówki może przesłać do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty wnioski z ewaluacji po zakończeniu innowacji, szczególnie w zakresie osiągniętych efektów w stosunku do założonych celów.

 

Dolnośląski Kurator Oświaty

Roman Kowalczyk

 

 

Idź do góry