30 września 2016

Zmiany w pracy nauczycieli po nowelizacji KN od 1 września 2016 r.

Zmiany w pracy nauczycieli po nowelizacji KN od 1 września 2016 r.

Do Kuratorium Oświaty kierowane są pytania i wątpliwości, dotyczące sposobu organizacji zajęć w szkołach po zmianie treści art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela. Zmiana ta, przypomnijmy, polegała na tym, iż skreślone zostały z ustawy zapisy, precyzujące wymiar zajęć, prowadzonych na tej podstawie przez nauczyciela w ramach opieki świetlicowej (w szkołach podstawowych i gimnazjach)  lub w ramach godzin do dyspozycji dyrektora (we wszystkich typach szkół) – prowadzonych poza obowiązującym nauczyciela tzw. pensum dydaktycznym. Dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów wymiar ten wynosił 2 godziny tygodniowo, dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych – 1 godzina tygodniowo. Po zmianie, obowiązującej od 1 września b.r., art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela nie precyzuje wymiaru, w jakim nauczyciel zobowiązany jest realizować te zajęcia. Brzmi on następująco:

Art. 42. 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Wśród wątpliwości, kierowanych do Kuratorium, pojawiły się sygnały, iż w szkołach i w ich organach prowadzących rozważane są propozycje niezgodne z zapisami Karty Nauczyciela. Nieprawidłowością jest powierzanie nauczycielom zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 na zasadach, dotyczących zajęć wymienionych w następnym punkcie tego przepisu – i na odwrót. Art. 42. ust. 2 pkt 1 dotyczy m.in. zajęć w świetlicy oraz zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne i in.). Natomiast na podstawie art. 42 ust.2 pkt 2 Karty organizowane mogą być np. zajęcia rozwijające uzdolnienia, czy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Przepis, który zaliczał do tej grupy również zajęcia opieki świetlicowej, przestał obowiązywać z dniem 1 września 2016 r.

Sprawy tej dotyczy pismo, jakie w dniu 25 maja 2016 r. wystosowała do kuratorów oświaty pani Teresa Wargocka, Wiceminister Edukacji Narodowej. Udostępniamy jego treść.

Przypominamy jednocześnie, iż według Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532), w sytuacji, gdy w szkole znajdzie się uczeń wymagający pomocy i jedna z osób wymienionych w § 6 Rozporządzenia wystąpi w tej sprawie z inicjatywą, dyrektor zobowiązany jest pomoc taką zorganizować. Rozporządzenie nie pozostawia w tej sprawie dowolności. Rozporządzenie określa też formy udzielanej pomocy (§ 7, stosownie do rozpoznanych problemów ucznia), organizację zajęć (§§ 8-14) oraz termin realizacji (wg § 16 „…do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych”).

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.