30 września 2016

Zmiany w pracy nauczycieli po nowelizacji KN od 1 września 2016 r.

Zmiany w pracy nauczycieli po nowelizacji KN od 1 września 2016 r.

Do Kuratorium Oświaty kierowane są pytania i wątpliwości, dotyczące sposobu organizacji zajęć w szkołach po zmianie treści art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela. Zmiana ta, przypomnijmy, polegała na tym, iż skreślone zostały z ustawy zapisy, precyzujące wymiar zajęć, prowadzonych na tej podstawie przez nauczyciela w ramach opieki świetlicowej (w szkołach podstawowych i gimnazjach)  lub w ramach godzin do dyspozycji dyrektora (we wszystkich typach szkół) – prowadzonych poza obowiązującym nauczyciela tzw. pensum dydaktycznym. Dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów wymiar ten wynosił 2 godziny tygodniowo, dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych – 1 godzina tygodniowo. Po zmianie, obowiązującej od 1 września b.r., art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela nie precyzuje wymiaru, w jakim nauczyciel zobowiązany jest realizować te zajęcia. Brzmi on następująco:

Art. 42. 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Wśród wątpliwości, kierowanych do Kuratorium, pojawiły się sygnały, iż w szkołach i w ich organach prowadzących rozważane są propozycje niezgodne z zapisami Karty Nauczyciela. Nieprawidłowością jest powierzanie nauczycielom zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 na zasadach, dotyczących zajęć wymienionych w następnym punkcie tego przepisu – i na odwrót. Art. 42. ust. 2 pkt 1 dotyczy m.in. zajęć w świetlicy oraz zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne i in.). Natomiast na podstawie art. 42 ust.2 pkt 2 Karty organizowane mogą być np. zajęcia rozwijające uzdolnienia, czy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Przepis, który zaliczał do tej grupy również zajęcia opieki świetlicowej, przestał obowiązywać z dniem 1 września 2016 r.

Sprawy tej dotyczy pismo, jakie w dniu 25 maja 2016 r. wystosowała do kuratorów oświaty pani Teresa Wargocka, Wiceminister Edukacji Narodowej. Udostępniamy jego treść.

Przypominamy jednocześnie, iż według Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532), w sytuacji, gdy w szkole znajdzie się uczeń wymagający pomocy i jedna z osób wymienionych w § 6 Rozporządzenia wystąpi w tej sprawie z inicjatywą, dyrektor zobowiązany jest pomoc taką zorganizować. Rozporządzenie nie pozostawia w tej sprawie dowolności. Rozporządzenie określa też formy udzielanej pomocy (§ 7, stosownie do rozpoznanych problemów ucznia), organizację zajęć (§§ 8-14) oraz termin realizacji (wg § 16 „…do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych”).

Idź do góry