16 stycznia 2024

Uwaga na e-learningowe kursy na wychowawcę wypoczynku oraz kursy na kierownika wypoczynku

 

Do Kuratorium Oświaty We Wrocławiu docierają sygnały o kursach na wychowawcę  wypoczynku, oraz kierownika wypoczynku realizowanych w całości metodą e-learningową.

Zwracamy uwagę, że kurs na kierownika wypoczynku oraz kurs na wychowawcę wypoczynku  muszą być organizowane i prowadzone w oparciu o konkretne zapisy prawa zawarte w szczególności w  ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst. jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452 z późn. zm.). Osoba, która zapisuje się na jeden ze wskazanych kursów powinna mieć na względzie   odpowiedzi na wskazane poniżej pytania.

Kto może organizować kurs na kierownika wypoczynku lub kurs na wychowawcę wypoczynku?

Zgodnie z art. 92q. ust. 1 ustawy o systemie oświaty kurs na wychowawcę wypoczynku może być prowadzony przez:

 1. publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli,
 2. publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
 3. osoby prawne, osoby fizyczne oraz instytucje rynku pracy, o których mowa w 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową.

Należy zwrócić uwagę, że prowadzenie ww. kursów przez podmioty wskazane w pkt. 3 wymaga  zgody kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia kursów. Zgoda taka nie jest wymagana w przypadku placówek wskazanych w punktach 1 i 2.

Potwierdzeniem, że jednostka prowadząca kurs jest placówką niepubliczną wskazaną w punkcie 2 jest zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego i niepublicznego centrum kształcenia zawodowego zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera adres placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Zwracamy jednak uwagę, że zgodnie z art. 168 ust. 4. pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) cyt.: inne lokalizacje muszą znajdować się na terenie jednostki samorządu terytorialnego dokonującej wpisu do ewidencji”. Nie ma zatem podstaw do tego aby podmioty te prowadziły kursy poza lokalizacjami wskazanymi w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji.

Według jakiego programu powinien być  prowadzony kurs na kierownika wypoczynku lub kurs na wychowawcę wypoczynku?

Kurs na kierownika wypoczynku musi być realizowany zgodnie z programem który jest opisany w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Kurs na wychowawcę wypoczynku należy realizować zgodnie z programem, który jest określony w załączniku nr  8 do ww. rozporządzenia. Programy kursów określają w szczególności liczbę godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych jednostek tematycznych, jak i formę realizacji danego tematu. Nie wystarczy, że tylko ogólna liczba godzin w programie przedstawionym przez organizatora jest zgodna z programami załączonymi do rozporządzenia, zgodne muszą być również wymiary godzin realizacji poszczególnych tematów.

W programach kursu na kierownika wypoczynku oraz kursu na wychowawcę wypoczynku wskazane są dwie możliwe formy realizacji: wykład oraz zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne, co wynika ze wskazanej formy, powinny być realizowane w rzeczywistych warunkach, a nie on-line. Organizator ma zapewnić bazę dydaktyczną umożliwiającą realizację programu kursów, kadrę posiadającą odpowiednie przygotowanie oraz realizację kursu zgodnie z programem, którego załączniki nr 7 i nr 8 zamieszczono poniżej. Np. w obu programach jeden z tematów dotyczy  pierwszej pomocy, cyt. „z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)”. W obu też programach wskazano, że forma realizacji tego tematu to zajęcia praktyczne.

Wobec powyższego nie jest możliwe aby kurs na kierownika wypoczynku lub kurs na wychowawcę wypoczynku były w całości realizowane on-line, wyłącznie w oparciu o gotowe materiały zamieszczone na platformie internetowej.

Czy kurs na kierownika wypoczynku oraz kurs na wychowawcę wypoczynku kończą się egzaminem?

Zgodnie z art. 92r ust. 1 ustawy o systemie oświaty kurs na kierownika wypoczynku i kurs na wychowawcę wypoczynku kończą się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności uczestnika kursu zdobytymi podczas kursu. Nie jest możliwe, aby egzamin ograniczał się do krótkiego pisemnego testu, taka forma egzaminu nie daje możliwości sprawdzenia umiejętności nabytych w trakcie kursu, w szczególności na zajęciach praktycznych.

Jaki dokument otrzymuje osoba, która ukończyła kurs?

Zgodnie art. 92r ust. 2 ustawy o systemie oświaty uczestnik kursu po zdaniu egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku wydane przez organizatora kursu. Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku oraz wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku określają odpowiednio załączniki nr 9 i 10  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Zwracamy uwagę, że w przypadku gdy kurs prowadzi podmiot spoza systemu oświaty (osoba prawna, osoba fizyczna lub instytucja rynku pracy), to na zaświadczeniu musi być wpisany nr zgody na organizację kursu, wydanej przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia kursu (np. gdy kurs jest prowadzony na terenie województwa dolnośląskiego to zgodę może wydać jedynie Dolnośląski Kurator Oświaty). W przypadku, gdy kurs jest prowadzony przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego lub niepubliczne centrum kształcenia ustawicznego, to nazwa i adres placówki wpisane na zaświadczeniu o ukończeniu kursu muszą być tożsame z nazwą i adresem placówki wpisanymi do zaświadczenia potwierdzającego wpisanie placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Do pobrania:

 1. Program kursu na kierownika wypoczynku (pdf)
 2. Program kursu na wychowawcę wypoczynku (pdf)
 3. Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku (pdf)
 4. Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku (pdf)
Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.