Ogłoszenia różne

13 stycznia 2020

Program Dove Self-Esteem – Budowanie pozytywnej samooceny

Dyrektorzy dolnośląskich szkół!

 Program „Dove Self-Esteem – Budowanie pozytywnej samooceny” jest drugą polską edycją światowego projektu realizowanego przez markę Dove nieprzerwanie od 2004 roku.  Projekt jest realizowany w roku szkolnym 2019/2020 w oparciu o lekcje warsztatowe mające na celu podniesienie pewności nastolatków oraz wsparcia ich w budowaniu pozytywnej samooceny oraz przekonania dzieci i młodzieży o własnej wartości. Obejmuje także szkolenia edukacyjne dla nauczycieli prowadzone przez eksperta Programu Marię Rotkiel – psycholog, terapeutkę rodzinną, trenerkę rozwoju osobistego. Wszystkie szkoły, które wezmą udział w programie, otrzymają nieodpłatnie dostęp do atrakcyjnych prezentacji dla uczniów oraz instruktażowych poradników i szkoleń dla nauczycieli. Udział w Programie potwierdzony zostanie certyfikatem. Do współpracy zaproszeni są nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych.

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:

https://aalp.unileversolutions.com/content/dam/unilever/dove/poland/key_visual/dsep-formularz-regulamin-1817335.pdf

Szczegóły konkursu określa regulamin:

https://aalp.unileversolutions.com/content/dam/unilever/dove/poland/key_visual/dsep-formularz-regulamin-1817335.pdf

13 stycznia 2020

Konferencja naukowo – szkoleniowa „Kształtowanie postaw patriotycznych w wychowaniu”

Miasto i Gmina Ziębice oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie przy udziale Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku zaprasza dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów, opiekunów pocztów sztandarowych, przedstawicieli uczniów na konferencję naukowo – szkoleniową „Kształtowanie postaw patriotycznych w wychowaniu”, która odbędzie się w dniu 5 marca 2020 r. w Ziębickim Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego w Ziębicach.

Załącznik nr 1 Zaproszenie do udziału w konferencji.

Załącznik nr 2 Program konferencji „Kształtowanie postaw patriotycznych w wychowaniu”.

10 stycznia 2020

Debata Mediacyjna „Uwaga Dziecko!”

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Wrocławskie Centrum Mediacji zaprasza na Debatę Mediacyjną pod tytułem: „Uwaga Dziecko!”, która odbędzie się 24 stycznia 2020 r.  w Centrum Krzywy Komin przy ulicy S. Dubois 33-35a.

Zaproszeni eksperci – praktycy realizujący skuteczne działania na rzecz rodziny dostarczą sprawdzonych, opartych na wieloletnim doświadczeniu i aktualnej wiedzy rozwiązań w obszarze wparcia dziecka w konflikcie rodzinnym oraz prawnych regulacji dotyczących pozycji dziecka w rodzinie.

Więcej informacji o debacie można znaleźć na stronie internetowej organizatora pod adresem: https://www.krzywykomin.pl/wydarzenia/uwaga-dziecko-debata-mediacyjna/

Udział w debacie jest nieodpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny pod linkiem:

https://forms.gle/Ms2AFdzDjxPrZagM8

30 grudnia 2019

Ogólnopolski Program “Bardzo Młoda Kultura”

Szanowni Państwo,

informujemy, że Narodowe Centrum Kultury realizuje ogólnopolski program “Bardzo Młoda Kultura”. Aktualnie trwa II edycja programu, przewidziana na lata 2019 – 2021. Strategicznym celem programu jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez wykorzystanie edujacyjnego potencjału kutury. Zadaniem programu jest m.in.:projektowanie, testowanie i wdrażanie rozwiązań, które mają zbliżyć sferę edukacji i sferę kultury. Ośrodek Działań Artystycznych Firlej we Wrocławiu pełni rolę wyłonionego w naborze operatora.

Więcej informacji na stronie: https://www.bardzomlodakultura.pl/index.php/przykladowa-strona/

Załącznik: regulamin-2019-2021

16 grudnia 2019

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych


Informujemy, że Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę” organizują w roku szkolnym 2019/2020 IX edycję Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia. Głównym celem Konkursu jest zwiększenie świadomości wśród młodzieży szkolnej o wpływie żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych.

Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem modułu rejestracji dostępnego w ramach Internetowego Systemu Konkursowego na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu „Trzymaj Formę” – podstrona konkurs.trzymajforme.pl w terminie do 20 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.trzymajforme.pl.

16 grudnia 2019

750-lecie Księgi Henrykowskiej – zaproszenie do zwiedzania Klasztoru Księgi Henrykowskiej

750-lecie Księgi Henrykowskiej. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie i Fundacja Klasztor Księgi Henrykowskiej zapraszają dzieci i młodzież do zwiedzania klasztoru cystersów w Henrykowie oraz do udziału w warsztatach artystycznych związanych ze sztuką czerpania papieru, jego dekorowania i kaligrafii. Odwiedzenie miejsca, gdzie w 1270 r. wieku zapisano pierwsze zdanie po polsku, może stać się doskonałą okazją do realizacji treści kształcenia polonistycznego, historycznego oraz artystycznego.

Zgłoszenia: tel. 74 810 50 50, 74 810 51 35, e-mail: henrykow@archidiecezja.wroc.pl

2 grudnia 2019

Rekrutacja nauczycieli do pracy za granicą – 2020/2021

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

ogłasza rekrutację nauczycieli: polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2020/2021 w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji.

Poszukujemy nauczycieli polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki, fizyki.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka lub przesłać w formie papierowej na adres:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Kielecka 43, 02-530 Warszawa

 

Szczegóły na stronie www.orpeg.pl Telefon: 22 853 87 06

Rozpatrywane będą wyłącznie pełne aplikacje, zgodnie z zasadami rekrutacji nauczycieli

http://www.orpeg.pl/index.php/czytelnia/kierowanie-nauczycieli

Wymagania

O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający:

 1. kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu,

2. znajomość języka rosyjskiego i/lub obowiązującego w kraju skierowania,

 1. co najmniej dobrą ostatnią ocenę pracy lub, w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy, ostatnią pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w związku z awansem  zawodowym nauczycieli,
 2. warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie www.orpeg.pl w zakładce: kierowanie nauczycieli.

Obowiązki

Nauczyciele współpracują z lokalnym środowiskiem, prowadzą dodatkowo kursy języka polskiego dla dorosłych, pomagają w redagowaniu artykułów do polskojęzycznych czasopism, w przygotowaniu audycji radiowych i telewizyjnych w języku polskim, organizują uroczystości patriotyczne i okolicznościowe dla ludności pochodzenia polskiego. Praca nauczycieli kierowanych za granicę nie ogranicza się do zajęć dydaktycznych. Organizują drużyny harcerskie, zuchowe, zespoły folklorystyczne. Zadaniem nauczycieli jest nie tylko nauczanie języka polskiego i promocja polskiej kultury, ale także pomaganie rodakom w kultywowaniu polskich tradycji oraz przybliżanie obrazu współczesnej Polski.

Informacje dodatkowe

1) oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,

2) oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów zostaną odrzucone,

3) w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie
na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,

4) kopie złożonych dokumentów aplikacyjnych należy potwierdzić własnoręcznie za zgodność
z oryginałem.

5) ORPEG nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych. Oferty złożone po terminie
oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

 

 ZAŁĄCZNIKI:

2020- Ogłoszenie o rekrutacji-na 2020-21

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O SKIEROWANIE DO PRACY

ZA GRANICĄ PRZEZ OŚRODEK ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ

 W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  w zakresie działania Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą za pomocą adresu e-mail iod@orpeg.pl lub pisemnie na adres wskazany wyżej.
 3. Administrator danych osobowych – Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczącego sprawdzenia danych w rejestrach.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5.  W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
  na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
  w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu
  do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia,
  a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające
  z obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
  na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo
  do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie – wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.
 4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 6. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
28 listopada 2019

Możliwości rynku pracy i edukacji zawodowej na pograniczu polsko-czesko-niemieckim.

Organizacje tworzące Partnerstwo EURES-TriRegio zapraszają do zapoznania się z informacjami o możliwościach rynku pracy i edukacji zawodowej w regionie pogranicza polsko – niemiecko – czeskiego. Region ten obejmuje po stronie niemieckiej: miasta Drezno i Chemnitz, powiaty Mittelsachsen, Zwickau, Erzgebirgskreis, Vogtlandkreis, Budziszyn, Miśnia, Görlitz, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge; po stronie polskiej: subregiony jeleniogórski i wałbrzyski w województwie dolnośląskim; po stronie czeskiej: kraje Karlowy Wary, Ústí nad Labem, Liberec i Hradec Králové. W centrum działań Partnerstwa znajduje się między innymi zapewnienie mieszkańcom pogranicza szerokiego dostępu do informacji o możliwościach kształcenia i doskonalenia zawodowego.

 

Załączniki:

191119_Broschuere_Eures_TriRegio_CZ_web

191119_Broschuere_Eures_TriRegio_D_web

191119_Broschuere_Eures_TriRegio_PL_web

 

 

Więcej informacji: 

j.kaminski@kuratorium.wroclaw.pl

20 listopada 2019

Kurs e-learningowy dla dzieci z terenów wiejskich „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza na kurs e-learningowy dla dzieci z terenów wiejskich „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Kurs
w nowoczesnej formie przybliża najmłodszym mieszkańcom wsi obecne zagrożenia w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Podzielony jest na trzy części” „Maszyny i narzędzia”, „Zwierzęta” oraz „Siedlisko”. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz pod linkiem
https://prewencja.kurs.gov.pl/

Idź do góry