Ogłoszenia różne

2 grudnia 2019

Rekrutacja nauczycieli do pracy za granicą – 2020/2021

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

ogłasza rekrutację nauczycieli: polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2020/2021 w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji.

Poszukujemy nauczycieli polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki, fizyki.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka lub przesłać w formie papierowej na adres:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Kielecka 43, 02-530 Warszawa

 

Szczegóły na stronie www.orpeg.pl Telefon: 22 853 87 06

Rozpatrywane będą wyłącznie pełne aplikacje, zgodnie z zasadami rekrutacji nauczycieli

http://www.orpeg.pl/index.php/czytelnia/kierowanie-nauczycieli

Wymagania

O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający:

 1. kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu,

2. znajomość języka rosyjskiego i/lub obowiązującego w kraju skierowania,

 1. co najmniej dobrą ostatnią ocenę pracy lub, w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy, ostatnią pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w związku z awansem  zawodowym nauczycieli,
 2. warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie www.orpeg.pl w zakładce: kierowanie nauczycieli.

Obowiązki

Nauczyciele współpracują z lokalnym środowiskiem, prowadzą dodatkowo kursy języka polskiego dla dorosłych, pomagają w redagowaniu artykułów do polskojęzycznych czasopism, w przygotowaniu audycji radiowych i telewizyjnych w języku polskim, organizują uroczystości patriotyczne i okolicznościowe dla ludności pochodzenia polskiego. Praca nauczycieli kierowanych za granicę nie ogranicza się do zajęć dydaktycznych. Organizują drużyny harcerskie, zuchowe, zespoły folklorystyczne. Zadaniem nauczycieli jest nie tylko nauczanie języka polskiego i promocja polskiej kultury, ale także pomaganie rodakom w kultywowaniu polskich tradycji oraz przybliżanie obrazu współczesnej Polski.

Informacje dodatkowe

1) oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,

2) oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów zostaną odrzucone,

3) w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie
na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,

4) kopie złożonych dokumentów aplikacyjnych należy potwierdzić własnoręcznie za zgodność
z oryginałem.

5) ORPEG nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych. Oferty złożone po terminie
oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

 

 ZAŁĄCZNIKI:

2020- Ogłoszenie o rekrutacji-na 2020-21

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O SKIEROWANIE DO PRACY

ZA GRANICĄ PRZEZ OŚRODEK ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ

 W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  w zakresie działania Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą za pomocą adresu e-mail iod@orpeg.pl lub pisemnie na adres wskazany wyżej.
 3. Administrator danych osobowych – Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczącego sprawdzenia danych w rejestrach.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5.  W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
  na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
  w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu
  do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia,
  a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające
  z obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
  na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo
  do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie – wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.
 4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 6. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
28 listopada 2019

Możliwości rynku pracy i edukacji zawodowej na pograniczu polsko-czesko-niemieckim.

Organizacje tworzące Partnerstwo EURES-TriRegio zapraszają do zapoznania się z informacjami o możliwościach rynku pracy i edukacji zawodowej w regionie pogranicza polsko – niemiecko – czeskiego. Region ten obejmuje po stronie niemieckiej: miasta Drezno i Chemnitz, powiaty Mittelsachsen, Zwickau, Erzgebirgskreis, Vogtlandkreis, Budziszyn, Miśnia, Görlitz, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge; po stronie polskiej: subregiony jeleniogórski i wałbrzyski w województwie dolnośląskim; po stronie czeskiej: kraje Karlowy Wary, Ústí nad Labem, Liberec i Hradec Králové. W centrum działań Partnerstwa znajduje się między innymi zapewnienie mieszkańcom pogranicza szerokiego dostępu do informacji o możliwościach kształcenia i doskonalenia zawodowego.

 

Załączniki:

191119_Broschuere_Eures_TriRegio_CZ_web

191119_Broschuere_Eures_TriRegio_D_web

191119_Broschuere_Eures_TriRegio_PL_web

 

 

Więcej informacji: 

j.kaminski@kuratorium.wroclaw.pl

20 listopada 2019

Kurs e-learningowy dla dzieci z terenów wiejskich „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza na kurs e-learningowy dla dzieci z terenów wiejskich „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Kurs
w nowoczesnej formie przybliża najmłodszym mieszkańcom wsi obecne zagrożenia w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Podzielony jest na trzy części” „Maszyny i narzędzia”, „Zwierzęta” oraz „Siedlisko”. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz pod linkiem
https://prewencja.kurs.gov.pl/

14 listopada 2019

Praktyki zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.

11 uczniów Technikum Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu w zawodzie technik hotelarstwa odbywa 4 tygodniowe (03.11 – 30.11.2019) zagraniczne praktyki zawodowe w hotelach: Roco Lago Rojo; Roco Flamingo oraz Benalmadena Palace w miejscowości Torremolinos (Hiszpania). Te mobilności zawodowe są elementem składowym projektu: „Eins, due, tres …” przygotowanego przez nauczycielki szkoły w ramach programu Erasmus+.

 

Więcej informacji: 

http://www.zspimkzl.pl/zspimkzl/index.php

13 listopada 2019

BEZPIECZNY JUNIOR

Szanowni Państwo,                                                                                                                        

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z Wydziałem Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu w dniu 15 października 2019 roku rozpoczął realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego pn. „Bezpieczny Junior”.

Celem działań jest podniesienie wśród społeczności szkolnej oraz rodziców dzieci i młodzieży poziomu wiedzy o konsekwencjach i zagrożeniach wynikających z używania substancji psychoaktywnych. Jedną  z form realizacji projektu będą warsztaty dedykowane rodzicom uczniów
i pedagogom placówek oświatowych przy wykorzystaniu NARKOTYKOWEJ WALIZKI EDUKACYJNEJ. Walizka narkotykowa to podstawowe narzędzie, w jakie powinien być wyposażony policyjny profilaktyk w edukacji dorosłych. Obecnie realna świadomość rodziców w Polsce na temat stale rozwijającego się zagrożenia, jakim są zmieniające się substancje psychoaktywne jest na niskim poziomie. Strzępki informacji wyniesione z otoczenia, przekaz rówieśniczy to nie rzadko jedyne źródła informacji o narkomanii. Brak takich informacji i szkoleń w prostej linii prowadzi do zwiększonego zagrożenia, a tym samym braku ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia został ogłoszony konkurs fotograficzny na MEM profilaktyczny. Przedmiotem konkursu jest stworzenie „MEM-u”, który swoją stroną graficzni treścią zwróci uwagę młodych ludzi na problem zażywania dopalaczy. Konkurs dedykowany jest uczniom szkół ponadpodstawowych woj. dolnośląskiego.

W załączeniu:

1) Koncepcja Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego pn. „Bezpieczny Junior”.

2) Regulamin konkursu fotograficznego na MEM profilaktyczny pn. „DOPALACZE-WYPALACZE”.

13 listopada 2019

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z zakresu wspierania uzdolnień „Łamigłówki zDolnej główki”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z zakresu wspierania uzdolnień „Łamigłówki zDolnej główki” – 13 i 14 listopada 2019 r.

Informacje o konferencji

dodn

13 listopada 2019

Zaproszenie do udziału w Projekcie UNESCO – UNEVOC – BILT.

Europejskie Międzynarodowe Centrum Edukacji Zawodowej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Bonn (UNESCO – UNEVOC:  International Centre for Technical and Vocational Education and Training),  jedna z siedmiu instytucji UNESCO działających w dziedzinie edukacji, zaprasza polskie szkoły do udziału w projekcie BILT.

Projekt BILT – Łączenie Innowacji i Edukacji w Kształceniu Zawodowym  (Bridging Innovation and Learning in TVET) za swój główny cel stawia łączenie doświadczeń w przedmiotowym obszarze pomiędzy Europą, Azją i Afryką. Projekt jest koordynowany przez BIBB – Bundesinstitut für Berufsbildung, Robert-Schuman-Platz 3,  53175 Bonn.

Więcej informacji:

https://unevoc.unesco.org/go.php

13 listopada 2019

Zaproszenie do udziału w Tygodniu Filmu Niemieckiego.

Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w Tygodniu Filmu Niemieckiego. Filmy będą prezentowane w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21:

 • uczniowie szkół ponadpodstawowych 11.2019 (poniedziałek) o godz. 9: 00 – film „Lotte w Bauhausie” („Lotte am Bauhaus”) w reżyserii Gregora Schnitzlera w języku niemieckim z polskimi napisami;
 • dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie szkół podstawowych 11.2019 (środa) o godz. 10:00 – film „Pettson i Findus – Wielka wyprowadzka” („Pettersson und Findus – Findus zieht um!”) w reżyserii Ali Samadi Ahadi z polskim dubbingiem.

Rezerwacja biletów: Joanna.Mateusiak@diplo.de

Kresy - polskie ziemie wschodnie w XX wieku - II edycja ogólnopolska proj. edu.
12 listopada 2019

„Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku” – II edycja ogólnopolska projektu edukacyjnego

Szanowni Państwo,

 Instytut Pamięci Narodowej realizuje w bieżącym roku szkolnym II edycję ogólnopolską projektu edukacyjnego

„Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”.

Celem projektu jest popularyzowanie wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej wśród młodzieży. Jednym z najważniejszych aspektów tego projektu jest uwrażliwianie uczestników na los Polaków mieszkających za naszą obecną wschodnią granicą, kształtowanie świadomości, że nadal są oni cząstką naszej Ojczyzny.

 Uczestnikom projektu proponuje się udział w dwóch sesjach naukowo-edukacyjnych i dwóch spotkaniach warsztatowych, w czasie, których będą odbywać się wykłady lub pokazy filmów.

 Najważniejszą częścią projektu jest konkurs wiedzy. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej na wybrany przez siebie temat – na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/79740,Projekt-edukacyjny-Kresy-polskie-ziemie-wschodnie-w-XX-wieku-II-edycja-ogolnopol.html

 

Kresy - polskie ziemie wschodnie w XX wieku - II edycja ogólnopolska proj. edu.

12 listopada 2019

Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców”

Szanowni Państwo,

Centrum Rozwoju Lokalnego organizuje, objętą honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej ogólnopolską akcję edukacyjną “Dzieci uczą rodziców”.

Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych czy promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem lekcji. W ramach akcji każdego miesiąca zgłoszone placówki będą otrzymywać drogą elektroniczną materiały do przeprowadzenia lekcji z najmłodszymi (konspekt zajęć + prezentację multimedialną).

Regulamin akcji dostępny jest na platformie rejestracyjnej www.edu.crl.org.pl.

 

kontakt:

e-mail: edu@crl.org.pl

tel. 535 033 090

Osoba koordynująca: Dawid Wiejata

Idź do góry