Ogłoszenia różne

8 listopada 2018

Edukacja Globalna w edukacji wczesnoszkolnej

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” rozpoczął realizację projektu badawczo-szkoleniowego poświęconego miejscu edukacji globalnej w edukacji wczesnoszkolnej. Badanie jest elementem projektu pn. „Źródła skutecznej edukacji globalnej”, którego celem jest upowszechnienie edukacji globalnej na pierwszym etapie kształcenia.

Jednym z działań projektu jest internetowe badanie ankietowe nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Autorzy badania chcą dowiedzieć się m.in.  czy treści edukacji globalnej są obecne w edukacji szkolnej, co ułatwia, a co utrudnia wprowadzanie tematów dotyczących globalnych współzależności, jakiego rodzaju wsparcia w zakresie edukacji globalnej oczekują nauczyciele.

Ankieta dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej dostępna jest pod adresem:  https://edukacjaglobalna.webankieta.pl/. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 15 min.

26 października 2018

Opieka nad dzieckiem z cukrzycą

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Kuratorium Oświaty realizuje projekt Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej dla wychowawców przedszkoli, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic szkolnych, którego celem jest zwiększenie wiedzy pracowników oświaty na temat cukrzycy i wsparcia jakiego należy udzielić dziecku choremu na cukrzycę, pozostającemu pod opieką szkoły, jak również aspektów psychologicznych i społecznych rozwoju dziecka przewlekle chorego.

Od 2015 r. ogólnopolskie szkolenie Dziecko z cukrzycą w szkole dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic szkolnych zostało ujęte w harmonogramie realizacji zadań wynikających z Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła.

Szkolenie odbędzie się w 26 listopada 2018 r. o godzinie 10.00 w Sali Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, pl. Powstańców Warszawy 1.

Program szkolenia:

10.00 powitanie uczestników, wykład prof. dr hab.  Anny Noczyńskiej kierownika Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu  Medycznego                  im. Piastów Śląskich  we Wrocławiu

  • podstawowe wiadomości o cukrzycy u dzieci i młodzieży;
  • metody i zasady leczenia – insulinoterapia, dieta, aktywność fizyczna, samokontrola;
  • powikłania cukrzycy – przyczyny, rozpoznanie, postępowanie;
  • funkcjonowanie dziecka w przedszkolu i szkole, bezpieczne warunki pobytu;
  • zasady współpracy z rodzicami.

11.30 – 11.45 przerwa kawowa

11.45 – 13.30 wykład cz. II, dyskusja, pytania uczestników

13.30 – rozdanie certyfikatów

Koordynatorem szkolenia jest Departament Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń osób chętnych do udziału w szkoleniu w terminie do 20 listopada 2018 r. do godz. 1200. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie znajduje się pod adresem: https://goo.gl/forms/IZVxPa1P0Y7z8SeC3

 

25 października 2018

Zaproszenie na otwarcie wystawy poświęconej twórczości oraz działalności publicznej Harry’ego hr. Kesslera.

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta UWr oraz Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu zapraszają 6 listopada 2018 r. o godz. 14:00 do Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego na dyskusję połączoną z otwarciem wystawy, poświęconą życiu, twórczości oraz działalności publicznej Harry’ego hr. Kesslera. Na początku listopada 1918 roku Harry hr. Kessler na zlecenie niemieckiego rządu uczestniczył w uwolnieniu Józefa Piłsudskiego z więzienia w Magdeburgu. Po odrodzeniu państwa polskiego był pierwszym zagranicznym przedstawicielem obcego kraju w Warszawie w randze posła.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego bardzo proszę o wcześniejsze potwierdzenie przybycia (dotyczy zwłaszcza grup szkolnych) na adres mailowy: Joanna.Mateusiak@diplo.de

Załączniki:

Zaproszenie-Kessler-Endfassung

 

Więcej informacji:

Joanna.Mateusiak@diplo.de

j.kaminski@kuratorium.wroclaw.pl

23 października 2018

IX posiedzenie Komitetu do spraw Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.

W dniach 15-16 października 2018 roku odbyło się w Poczdamie IX posiedzenie  Komitetu do spraw Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.

Przedstawiciele Kuratorium Oświaty we Wrocławiu uczestniczą w pracach Komitetu od momentu jego powstania i pierwszego posiedzenia, które odbyło się w roku 2009 w Neustrelitz (Mecklenburg-Vorpommern). W ramach Komitetu Edukacji pracują trzy merytoryczne zespoły robocze polskich i niemieckich ekspertów obejmujące następujące obszary: 1 – Kształcenie ogólne; 2 – Kształcenie zawodowe; 3 – Szkolnictwo wyższe. Tematykę i przebieg obrad, wiodące zagadnienia oraz uczestników IX posiedzenia Komitetu przedstawiają załączniki.

 

Załączniki:

Program posiedzenia Komitetu ds edukacji 10.10.18

Lista uczestników PL 10.10.18

TO IX. Sitzung 15_161018 final_101018

Teilnehmernliste -dt. Seite final_Dol_101018

 

Więcej informacji:

j.kaminski@kuratorium.wroclaw.pl

22 października 2018

Rekrutacja do Dziecięcej Rady Programowej

Europejskie Centrum Bajki prowadzi nabór do Dziecięcej Rady Programowej. Komisja wybierająca wyłoni na zasadach rekrutacji 12-osobowy zespół dzieci z całej Polski w wieku 7-14 lat. Tegoroczny nabór przewidziano na 15 listopada. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego, 28-133 Pacanów lub e-mail oferta@pacanow.eu. Osoba do kontaktu: Beata Krokosz tel. 413765088 wew. 23.

22 października 2018

Ogólnopolski program „ABC Zdrowego Żywienia”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół podstawowych

Informujemy, że Carrefour Polska wspólnie ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stworzył podręcznik metodyczny programu ABC Zdrowego Żywienia przeznaczony dla dzieci z klas II i III szkół podstawowych. Podręcznik ma za zadanie dostarczenie dzieciom wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania i pomoc w kształtowaniu umiejętności dokonywania przez nie racjonalnych wyborów żywieniowych. Podręcznik dostępny jest pod adresem: http://abczywienia.pl/materialy/.

Trzecia edycja ogólnopolskiego programu „ABC Zdrowego Żywienia”, którego celem jest podniesienie świadomości żywieniowej Polaków, otrzymała honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia.

16 października 2018

Program edukacyjny „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych


Informujemy, że „Tauron Dystrybucja S.A.” w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży prowadzi program edukacyjny pn. „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”, który adresowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych. Program zakłada edukację dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej i urządzeń elektrycznych, bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania w pobliżu urządzeń elektrycznych, przedstawienie praw i zasad fizyki związanych z elektrycznością oraz przygotowanie do świadomego i oszczędnego wykorzystania energii elektrycznej. Multimedialna platforma edukacyjna programu znajduje się pod adresem: edukacja.bezpieczniki.tauron.pl. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej prezentacji.

Prezentacja

 

Logo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
15 października 2018

Komunikat w sprawie zakazu prowadzenia działalności politycznej w szkołach i placówkach

Szanowni Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

w związku z docierającymi do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu informacjami o próbach wykorzystywania społeczności szkolnej do działań o charakterze politycznym przypominam Państwu, że szkoła powinna być miejscem apolitycznym.

Zgodnie z art. 108 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) zabroniona jest agitacja wyborcza na terenie szkół wobec uczniów. Z zakazu agitacji wyborczej wobec uczniów na terenie szkół wypływa również zakaz umieszczania materiałów wyborczych na ogrodzeniach.

Ponadto przypominam, iż zgodnie z § 3 tego artykułu za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej polegającej na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawnego oraz zasadach organizacji wyborów.  Zajęcia takie  powinny się jednak odbywać tylko w formach przewidzianych i dopuszczonych podstawą programową kształcenia ogólnego w sposób niefaworyzujący żadnego ugrupowania ani opcji politycznej. Zarzut agitacji wyborczej dotyczy m.in. działań związanych z wyborami, prowadzonych głównie w okresie kampanii wyborczej, np. przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Nie zwalnia to oczywiście szkół z obowiązku dochowania apolityczności również w pozostałych okresach. Przez apolityczność rozumieć należy zachowanie dystansu do wszelkich omawianych zagadnień, skupianie się na mechanizmach demokracji bez komentowania zjawisk bieżących i bez wartościowania ich uczestników. Celem edukacji pozostaje przygotowanie wychowanków i uczniów do samodzielnego podejmowania decyzji, a nie formowanie ich poglądów. Każda próba wpływania na ich poglądy przez nauczycieli jest nadużyciem.

Należy także pamiętać, że zgodnie z art.  86 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2017.0.59) – w szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. Zakaz działalności partii  i organizacji politycznych w szkole jest zakazem bezwzględnym.

Dolnośląski Kurator Oświaty

Roman Kowalczyk

12 października 2018

Konferencja „O edukacji inaczej” organizowana przez Zakład Botaniki Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Szanowni Państwo,

Zakład Botaniki Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, przy wsparciu merytorycznym Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, organizuje III konferencję z cyklu „O edukacji inaczej”, której celem jest  zwrócenie uwagi na znaczenie osób uczestniczących w procesie uczenia. Temat przewodni konferencji – z troską o nauczyciela.

Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 r. w Centrum Edukacyjno-Rozwojowym Pałac Wrocław Pawłowice Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje na stronie: www.oedukacjiinaczej.pl

 

 

 

 

12 października 2018

“BohaterON – włącz historię”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół dolnośląskich

Informujemy, że Fundacja Rosa i Fundacja Sensoria – organizatorzy ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! – zapraszają oddziały przedszkolne, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do udziału w projekcie BohaterON w Twojej Szkole. Akcja realizowana pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju.

Tegoroczna, trzecia odsłona akcji polega na wysyłaniu kartek do Powstańców Warszawskich, edukacji tematycznej w szkołach oraz działań pomocowych skierowanych do Powstańców Warszawskich. Zachęcamy do udziału!

Więcej o kampanii na: www.bohateron.pl

Informacje dla szkół dostępne na: www.bohateronwtwojejszkole.pl

logo BohaterON !

Idź do góry