12 kwietnia 2023

Zasady udzielania zgody przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na organizowanie kursu na kierownika wypoczynku i kursu na wychowawcę wypoczynku.

Zasady udzielania zgody przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na organizowanie kursu na kierownika wypoczynku i kursu na wychowawcę wypoczynku.

Podstawa prawna:

 1. Art. 92q i nast. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452 z późn. zm.) – zwane dalej rozporządzeniem.

 

Zasady ogólne wynikające z przepisów prawa.

 1. Dolnośląski Kurator Oświaty wyraża zgodę na prowadzenie kursów na kierownika wypoczynku i/lub kursów na wychowawcę wypoczynku dla podmiotów takich jak: osoby prawne, osoby fizyczne oraz instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.), prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową.

Ww. kursy mogą być prowadzone tylko na terenie województwa dolnośląskiego.

2. Organizator kursu zwracający się o wyrażenie zgody przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kursu na kierownika wypoczynku i/lub kursu na wychowawcę wypoczynku jest zobowiązany do złożenia wniosku nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursów na adres: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław – wzór wniosku stanowi załącznik nr 1.

3. Wniosek o udzielenie zgody zawiera:

a. nazwę lub imię i nazwisko organizatora kursu;

b. adres siedziby lub adres zamieszkania organizatora kursu;

c. rodzaj planowanych kursów;

d. liczbę planowanych kursów, z wyszczególnieniem liczby kursów na kierownika wypoczynku i kursów na wychowawcę wypoczynku;

e. adres miejsca prowadzenia kursów;

f. planowane terminy przeprowadzenia kursów;

g. planowany harmonogram kursów zawierający wykaz dni, w których mają się odbywać zajęcia, oraz czas trwania poszczególnych zajęć;

h. informację o bazie dydaktycznej umożliwiającej realizację kursów;

i. datę i podpis organizatora kursu.

4. Do wniosku dołącza się:

a. wykaz kadry prowadzącej zajęcia zawierający imię, nazwisko i rodzaj prowadzonych zajęć, którego wzór stanowi załącznik nr 2;

b. poświadczone przez wnioskodawcę kopie dokumentów potwierdzających posiadane przez kadrę przygotowanie, o których mowa w § 9 rozporządzenia;

c. programy kursów zgodne z programami określonymi odpowiednio w załączniku nr 7 lub w załączniku nr 8 do rozporządzenia;

d. poświadczoną przez wnioskodawcę kopię dokumentu określającego status prawny organizatora kursów np.: kserokopię dokumentu potwierdzającego osobowość prawną np. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej lub kserokopię dowodu osobistego (wydruk z KRS-u nie wymaga poświadczenia przez wnioskodawcę);

5. Zgoda jest wydawana organizatorowi kursu, który zapewni:

a. bazę dydaktyczną umożliwiającą realizację programu kursów;

b. kadrę posiadającą przygotowanie zapewniające realizację programu kursu;

c. program kursu zgodny z programem określonym odpowiednio w załączniku nr 7 lub w załączniku nr 8 do rozporządzenia;

6. Zgoda jest wydawana na czas określony, nie dłuższy jednak niż rok.

7. Organizator kursów nie później niż w terminie 30 dni od upływu okresu, na jaki została wydana zgoda na prowadzenie kursów, jest zobowiązany przekazać Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty informację o liczbie wydanych zaświadczeń oraz liczbie osób, które nie zdały egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności uczestnika kursu.

8. Kursy na kierownika wypoczynku i/lub kursy na wychowawcę wypoczynku prowadzone przez:

a. publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli;

b. publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego;

nie wymagają zgody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

9. Nadzór pedagogiczny nad prowadzeniem kursów na kierownika wypoczynku i kursów na wychowawcę sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

Załączniki:

 

 1. załącznik nr 1 wzór wniosku (DOC, 51 KB) – wyrażenie zgody na prowadzenie kursu na kierownika wypoczynku lub/i kursu na wychowawcę
 2. załącznik nr 2 wzór wykazu kadry (DCO, 34 KB)   prowadzącej zajęcia zawierający imię, nazwisko i rodzaj prowadzonych zajęć.

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.