Ordery, odznaczenia, nagrody

12 stycznia 2024

Komunikat w sprawie zmiany formularza „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” dot. wniosków o przyznanie orderów lub odznaczeń państwowych

 

KOMUNIKAT

dotyczy wyłącznie organów prowadzących szkoły lub placówki oraz dyrektorów szkół lub placówek, którzy złożyli w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu,
w terminie do dnia 22 grudnia 2023r.,
wnioski o przyznanie orderów lub odznaczeń państwowych
na Dzień Edukacji Narodowej 2024

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż z dniem 1 stycznia 2024 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 grudnia 2023 r., nastąpiło przekształcenie dotychczasowego Ministerstwa Edukacji i Nauki na  dwa odrębne resorty – Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Aktualny adres Ministerstwa Edukacji Narodowej to:

 1. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa.

W związku z powyższym zaistniała konieczność dokonania zmian w formularzu „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”, który stanowił załącznik do wniosków o przyznanie orderów lub odznaczeń państwowych, złożonych przez Państwa w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, w terminie do dnia
22 grudnia 2023r.

Konieczne jest zatem ponowne przesłanie poprawionego o nazwę i adres ministerstwa formularza „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”.

Dlatego też wersję papierową nowego formularza „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (wzór
w załączeniu)
, wypełnionego w punktach od 1 do 11 oraz 12.1., z podaniem również numeru PESEL, a także nową nazwą ministerstwa wraz z adresem oraz wpisaną datą 22 marca 2024r., bez pieczęci imiennej
i podpisu, należy przesłać, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2024r. na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu – pokój 2007, wraz z pismem przewodnim. Należy przygotować pismo przewodnie do każdego ze składanych formularzy. W przypadku formularzy przesłanych za pośrednictwem tradycyjnej poczty decyduje data stempla pocztowego.

W piśmie przewodnim należy w szczególności wskazać imię i nazwisko kandydata do orderu lub odznaczenia oraz nazwę stopnia wnioskowanego orderu lub odznaczenia. Przykładowe wzory pism przewodnich w załączeniu.

Niezłożenie aktualnego formularza we wskazanym terminie, skutkować będzie odrzuceniem wniosku
z przyczyn formalnych.

Jednocześnie przypominam, że wszelkie informacje na temat obecnego statusu wniosku o przyznanie orderu lub odznaczenia państwowego, znajdują się w systemie kowroc.pl, w którym dokonywaliście Państwo rejestracji wniosków. Wnioski są na bieżąco weryfikowane pod względem formalnym dlatego też proszę o śledzenie strony w celu poznania obecnego statusu wniosku.

Ponadto informuję, że formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobiezostał zaktualizowany
w systemie kowroc.pl i można go stamtąd pobrać i wydrukować.

Wzór aktualnego formularza „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” oraz wzory pism przewodnich znajdują się ponadto na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w dziale
Szkoły i Placówki/Sprawy Nauczycieli/ Ordery, odznaczenia, nagrody.

 

Dolnośląski Wicekurator Oświaty

Janusz Wrzal

 

Załączniki:

 1. Wzór formularza „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (docx)
 2. Wzór pisma przewodniego dot. Medalu za Długoletnią Służbę (doc)
 3. Wzór pisma przewodniego dot. Krzyża Zasługi (doc)

 

 

12 września 2022

UWAGA

Szanowni Państwo,

wszelkie informacje na temat obecnego statusu wniosku o przyznanie odznaczeń państwowych, Medalu Komisji Edukacji Narodowej, wniosków o przyznanie Nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu kowroc.pl, w której dokonywano rejestracji wniosków.

Strona jest na bieżąco aktualizowana. Proszę zatem o śledzenie strony w celu zweryfikowania, czy odznaczenie/nagroda zostały ostatecznie kandydatowi przyznane.

29 listopada 2021

Uwaga! Nowy system rejestracji wniosków

W związku z wprowadzeniem nowego formularza rejestracji wniosków o przyznanie orderów i odznaczeń państwowych, prosimy o zalogowanie się do nowego systemu:

https://kowroc.pl/ 

Żeby się zalogować należy kliknąć w link ustal nowe hasło lub zmień obecne, wpisując adres e-mail wprowadzony w Systemie Informacji Oświatowej.

Aktualny adres e-mail, który jest zarejestrowany w SIO, jest Państwa loginem.

1 lutego 2019

PROCEDURY PRZYJMOWANIA I SKŁADANIA WNIOSKÓW

Ordery i odznaczenia Państwowe

– Medal Komisji Edukacji Narodowej

Nagrody Ministra Edukacji  

– Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

30 października 2015

Odznaczeni i nagrodzeni

: Odznaczeni i nagrodzeni 2021 (2021-07-14)

Odznaczeni i nagrodzeni 2020 (2020-07-23)

: Odznaczeni i nagrodzeni 2019 (2019-03-29)

Odznaczeni i nagrodzeni 2018 (2018-03-27)

Odznaczeni i nagrodzeni 2017 (2017-09-30)

Odznaczeni i nagrodzeni 2016 (2016-09-30)

Odznaczeni i nagrodzeni 2015 (2014-06-08)

Odznaczeni i nagrodzeni 2014 (2014-06-06)

Odznaczeni i nagrodzeni 2013 (2012-10-23)

Odznaczeni i nagrodzeni 2012 (2012-10-23)

Odznaczeni i nagrodzeni 2011 (2012-10-22)

Odznaczeni i nagrodzeni 2010 (2012-10-21)

Odznaczeni i nagrodzeni 2009 (2012-10-20)

Odznaczeni i nagrodzeni 2008 (2012-10-19)

Odznaczeni i nagrodzeni 2007 (2012-10-18)

Odznaczeni i nagrodzeni 2006 (2012-10-17)

Odznaczeni i nagrodzeni 2005 (2012-10-16)

Odznaczeni i nagrodzeni 2004 (2012-10-15)

Odznaczeni i nagrodzeni 2003 (2012-10-14)

Odznaczeni i nagrodzeni 2002 (2012-10-13)

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.