Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli

29 listopada 2018

Komunikat w sprawie wstępnej akredytacji i akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim

 Komunikat:

w sprawie wstępnej akredytacji i akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim.

 Podstawa prawna:

 • 184, 185 i 186 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.
  poz. 996 z późn. zm.),
 • 320 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029),
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r., (tekst jednolity:
  U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
 • Regulamin Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 8.11.2017 r.

 

Zasady ogólne.

 

 1. Organy lub osoby zamierzające założyć placówkę doskonalenia nauczycieli zobowiązane
  są do uzyskania wstępnej akredytacji
  , zgodnie z zapisami art. 185 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
  11 października 2018 w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (zwanego dalej rozporządzeniem).

 

 1. Organy lub osoby prowadzące placówki doskonalenia nauczycieli, które nie uzyskały akredytacji na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. zobowiązane są do uzyskania akredytacji, zgodnie z zapisami art. 320 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 11 października 2018 w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli,
  w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

 1. Placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały akredytację na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 15 (ustawa z dnia 7 września 1991 r. – tekst jednolity: Dz. U.
  z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.), w brzmieniu dotychczasowym, zachowują tę akredytację
  do dnia 31 sierpnia 2020 r.
  Przepisy art. 184 ust. 8 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.

 

 1. Przyznawanie wstępnej akredytacji.

 

O wstępną akredytację mogą ubiegać się organy prowadzące zamierzające założyć publiczną lub niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli, których siedziba będzie znajdowała się na terenie województwa dolnośląskiego.

 

 1. Wstępną akredytację może otrzymać nowo tworzona placówka, która:
 • prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa, tj.: jej statut jest zgodny z przepisami prawa,
 • zatrudnia wykwalifikowaną kadrę,
 • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli w pomieszczeniach, w których są prowadzone formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

 

 1. Wzory dokumentów, które należy przedłożyć do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
  o przyznanie wstępnej akredytacji:
 • wniosek wraz z załącznikami o przyznanie wstępnej akredytacji – załącznik nr 1,
 • wykaz kadry przewidzianej do zatrudnienia w placówce – załącznik nr 2.

 

 1. Dowód wniesienia opłaty, zgodnie z 5 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (wysokość opłaty zamieszczona jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, w zakładce „Załatwianie spraw”, „Akredytacja”).

                                  

 • Przyznawanie akredytacji działającym placówkom doskonalenia nauczycieli.

 

 1. O akredytację mogą ubiegać się publiczne lub niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli, których siedziba znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego, z wyjątkiem:
 • publicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, zakładanych
  i prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 • placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, zakładanych i prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • publicznych placówek doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają
  w szkołach rolniczych, zakładanych i prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
 • publicznych placówek doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych i o zasięgu ogólnokrajowym w zakresie nauczania w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

 

 1. Wniosek o przyznanie akredytacji wraz z załącznikami, wskazanymi w 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli, składa
  do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

 

 1. Wzory dokumentów, które należy przedłożyć do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
  o przyznanie akredytacji:
 • wniosek wraz z załącznikami o przyznanie akredytacji – załącznik nr 3,
 • wykaz kadry zatrudnionej w placówce – załącznik nr 4.

 

 1. Dowód wniesienia opłaty, zgodnie z 4 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (wysokość opłaty zamieszczona jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, w zakładce „Załatwianie spraw”, „Akredytacja”).

                                  

Uwaga !

W terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r. akredytację lub wstępną akredytację może uzyskać również niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli niespełniająca warunku, o którym mowa w § 3 pkt 6 lit. c rozporządzenia, tj. cyt. „dyrektor placówki doskonalenia ukończył studia lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli”.

 

Akredytację przyznaje się na okres 5 lat.

Przed upływem okresu, o którym mowa wyżej, kurator oświaty przeprowadza kolejną ocenę działalności danej placówki w zakresie określonym w art. 184 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, o czym mowa w art. 184 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

 

Zał. nr 1 wniosek – wstępna akredytacja, 27.11.2018 r.

Zał. nr 2 – wykaz kadry , wstępna akredytacja 27.11.2018 r.

Zał. nr 3 wniosek – akredytacja 27.11.2018 r

Zał. nr 4 – wykaz kadry , akredytacja 27.11.2018 r.

 

7 listopada 2018

Komunikat – nowe rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

W dniu 7 listopada 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029).

 

Załącznik nr 1 – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029).

Idź do góry