Podręczniki

6 lutego 2019

Zapotrzebowanie na podręczniki dla uczniów z dysfunkcją wzroku

Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy Szkół Branżowych I stopnia, Liceów Ogólnokształcących, Techników oraz Trzyletnich Szkół Specjalnych Przysposabiających do Pracy dla absolwentów gimnazjów.

Uprzejmie informuję, że Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, zbiera zapotrzebowania na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych.

Na rok szkolny 2019/2020 przewidziany jest druk podręczników do następujących klas:

         I – III branżowych szkół  I  stopnia dla absolwentów gimnazjum,

         I – III liceów ogólnokształcących dla absolwentów gimnazjum,

         I – IV techników dla absolwentów gimnazjum,

         I – III  trzyletnich szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

 

Aby otrzymać nieodpłatnie zaadaptowane podręczniki w wersji wydrukowanej należy przesłać zapotrzebowanie w terminie do dnia 18 lutego 2019 r.

 

Na stronie

https://www.ore.edu.pl/2019/02/zapotrzebowanie-na-druk-podrecznikow-dla-uczniow-niewidomych-i-slabowidzacych-rok-szkolny-2018-2019/

zamieszczona jest szczegółowa informacja wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia zapotrzebowania.

                                                                                                                                   

 

Mariola Kolan                                                                                                                                                                      z-ca dyrektora

Wydziału Kształcenia Podstawowego i Specjalnego
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

 

23 sierpnia 2017

Dotacja celowa na podręczniki

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

przypominamy o konieczności złożenia do organu prowadzącego informacji niezbędnych do uruchomienia dotacji celowej na zakup podręczników. Ważne jest, aby uczniowie z początkiem roku szkolnego, zgodnie z określonym w szkole planem zajęć, mogli korzystać z ustalonych i zakupionych przez szkołę podręczników / materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

W roku 2017/2018 prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników/ materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, przysługuje już uczniom wszystkich klas szkoły podstawowej jak również uczniom klasy II i III dotychczasowego gimnazjum.

W związku z reformą systemu oświaty, w tym zmianą podstawy programowej kształcenia ogólnego, w roku 2017/2018 dotacja celowa przysługuje na zakup podręczników/ materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla klas: I, IV i VII szkoły podstawowej. Wykaz dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników do tych klas, zgodnych z nową podstawą programową, jest dostępny na stronie Ministerstwa: https://podręczniki.men.gov.pl

Zgodnie z dotychczasowym harmonogramem udzielania dotacji, na rok szkolny 2017/2018 przysługuje ona również na zakup podręczników/materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej oraz klasy III dotychczasowego gimnazjum.

Uczniowie pozostałych klas szkoły podstawowej, tj. klasy II, III, V oraz uczniowie klas II gimnazjum będą korzystać z podręczników/ materiałów edukacyjnych zakupionych dla uczniów tych klas w poprzednich latach, zostaną zakupione w ramach dotacji celowej, materiały ćwiczeniowe.

Wszelkie informacje na temat dotacji celowej, w tym teksty rozporządzeń oraz wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa:
https:// men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/program-darmowy/podrecznik/dotacja-celowa-na-podreczniki

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.