Zasiłki losowe na cele edukacyjne

23 maja 2024

Rządowy programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutycznoedukacyjnych w latach 2022–2024

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że dzieciom i uczniom z rodzin poszkodowanych wskutek występowania negatywnych zjawisk atmosferycznych, w tym występujących powodzi, przysługuje wsparcie w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022–2024 (Załącznik do uchwały nr 65/2022 Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022–2024.).

W przypadku zaistnienia uwarunkowań określonych w programie i rozporządzeniu (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024 (Dz. U. poz. 850)), istnieje możliwość skorzystania ze środków finansowych przewidzianych w 2024 r. na pomoc dzieciom i uczniom (w tym na zasiłki losowe w kwocie 1 000 zł).

W związku z powyższym, w zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie zbiorczej informacji, uwzględniającej liczbę dzieci i uczniów, którym należy udzielić wsparcia w ramach ww. programu z zastrzeżeniem, że pomoc w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego oraz w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych nie może być udzielana łącznie, a maksymalna kwota pomocy przeznaczona dla jednego dziecka lub ucznia wynosi 2 540 zł (Załącznik do uchwały nr 65/2022 Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. – część IV, pkt 5.).

Dane z gminy należy przesyłać, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o liczbie dzieci i uczniów potrzebujących pomocy, do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu – najpóźniej do 25 września 2024 r., w załączonej tabeli Excel, na elektroniczną skrzynkę podawczą KO oraz w wersji edytowalnej na adres poczty elektronicznej: rstodulski@kowroc.pl.

Załącznik do pisma wzór informacji o zapotrzebowaniu – 2024 (xlsx)

17 maja 2022

Informacja w sprawie przesyłania danych dotyczących zasiłku losowego na cele edukacyjne, wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024

Zał. 1. Pismo przewodnie

Zał 2. Tabela dla gmin – zasiłki losowe 2022 r.

24 września 2018

Pismo w sprawie przesyłania danych dotyczących zasiłku losowego na cele edukacyjne, wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r.

Pismo przewodnie

Tabela

5 września 2017

Pismo do gmin w sprawie przesyłania danych do Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.

Pismo przewodnie

Tabela

29 sierpnia 2017

Informacja o Rządowym programie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.

INFORMACJA

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.