Awans zawodowy nauczycieli

23 czerwca 2023

Wzór wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Wzór wniosku(40 KB, doc)

23 czerwca 2023

Wzór zaświadczenia – awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego (wg dotychczasowych przepisów)

Wzór zaświadczenia(35 KB,doc)

2 września 2022

WDRAŻANIE NOWEGO SYSTEMU AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH

Uzyskiwanie stopnia nauczyciela mianowanego od dnia 1 września 2022 r.

 1. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2022 r. oraz nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli):
 • nauczyciele zatrudniani w szkole począwszy od 1 września 2022 r.,
 • nauczyciele zatrudnieni w szkole przed 1 września 2022 r., którzy do 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego,
 • nauczyciele zatrudnieni w szkole przed 1 września 2022 r., którzy do 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego lecz do 31 sierpnia 2027 r. nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów:

 • posiada status nauczyciela początkującego (nie jest to stopień awansu zawodowego);
 • odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy lub w wymiarze skróconym do 2 lat i 9 miesięcy;
 • w okresie odbywania przygotowania do zawodu ma przydzielonego mentora;
 • w drugim oraz ostatnim roku przygotowania do zawodu jego praca podlega ocenie zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny pracy nauczycieli, które przewiduje dokonywanie oceny pracy według określonych w nim szczegółowych kryteriów. Uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy w ostatnim roku przygotowania do zawodu jest jednym z warunków nadania stopnia nauczyciela mianowanego. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie odbywania przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela, dyrektor szkoły dokona oceny pracy nauczyciela za okres dotychczas odbytego przygotowania do zawodu nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy;
 • w ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciel prowadzi zajęcia w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły. Komisja wydaje opinię o przeprowadzonych zajęciach. Uzyskanie pozytywnej opinii jest jednym z warunków nadania stopnia nauczyciela mianowanego;
 • tak jak obecnie przystępuje do egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Rozwiązanie przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów, którzy pracowali w szkole przed 1 września 2022 r. – nauczycielom, którzy do 31 sierpnia 2027 r. nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych, oraz nauczycielom, którzy do 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego, do okresu odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela wlicza się okres dotychczasowego zatrudnienia nauczyciela w szkole w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, z wyłączeniem okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwających nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego, z tym że w przypadku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze:

– 3 lata i 9 miesięcy – okres wliczany do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela nie może być dłuższy niż 3 lata,

– 2 lata i 9 miesięcy – okres wliczany do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela nie może być dłuższy niż 2 lata.

 

 1. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r. oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200))

– nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego lecz do tego dnia nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych:

 • odbywa staż na stopień nauczyciela mianowanego, w trakcie którego ma przydzielonego opiekuna stażu;
 • opracowuje plan rozwoju zawodowego na okres stażu oraz sprawozdanie z jego realizacji, po otrzymaniu którego dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela;
 • może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Rozwiązania przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych:

 • w przypadku nauczycieli, którzy przed dniem 1 września 2021 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego, wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego, skraca się o rok;
 • w przypadku nauczycieli, którzy na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287) odbyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy, i którzy nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego przed dniem 1 września 2022 r., staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 9 miesięcy.

 

Uzyskiwanie stopnia nauczyciela dyplomowanego od dnia 1 września 2022 r.

 1. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów nowych (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2022 r. oraz nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

– nauczyciele, którzy przed dniem 1 września 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

 

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów:

 • aby uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego musi przepracować w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego co najmniej 5 lat i 9 miesięcy lub w określonych przypadkach 4 lata i 9 miesięcy (nie odbywa stażu);
 • w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego występuje do dyrektora szkoły z wnioskiem o dokonanie oceny pracy. Uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy jest jednym z warunków nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Ocena dokonywana jest zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie oceny pracy nauczycieli, które przewiduje dokonywanie tej oceny według szczegółowych kryteriów. Ocena pracy na wniosek nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego dokonywana jest za okres ostatnich 3 lat pracy przed dokonaniem tej oceny. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub przeniesienia do innej szkoły nauczyciela mianowanego, dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela za okres dotychczasowej pracy w tej szkole, po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego, w terminie nie dłuższym niż 21 dni odpowiednio od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub przeniesienia do innej szkoły;

Rozwiązania przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów – skrócenie w okresie przejściowym okresu pracy wymaganego do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego – nauczycielom, którzy stopień nauczyciela mianowanego uzyskali lub uzyskają według przepisów dotychczasowych i do dnia 1 września 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, okres pracy w szkole skraca się o:

1)    2 lata – jeżeli:

 1. a) odbyli staż na stopień nauczyciela mianowanego w dotychczasowym wymiarze albo
 2. b) uzyskali przed dniem 1 września 2022 r. stopień nauczyciela mianowanego z mocy prawa na podstawie art. 9a ust. 4 lub 5 ustawy – Karta Nauczyciela, albo
 3. c) uzyskali stopień nauczyciela mianowanego będąc nauczycielem urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego;

2)    rok – jeżeli odbyli staż na stopień nauczyciela mianowanego w wymiarze skróconym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (ustawa ta skróciła wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego o rok, a w przypadku jednej grupy o rok i 9 miesięcy) albo uzyskali stopień nauczyciela mianowanego będąc nauczycielem urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego;

 

 1. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów dotychczasowych (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r. oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200))

– nauczyciele, którzy przed dniem 1 września 2022 r. rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego lecz do tego dnia nie uzyskali tego stopnia

 

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów dotychczasowych:

 • odbywa staż na stopień nauczyciela dyplomowanego zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 1 września 2022 r.;
 • po zakończeniu stażu opracowuje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, po otrzymaniu którego dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela.

 

Ostatnim rokiem szkolnym, w którym można było rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego był rok szkolny 2021/2022. Od dnia 1 września 2022 r. nie ma już możliwości rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

25 maja 2022

UWAGA

Wnioski o wszczęcie postepowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego można składać w Kancelarii Ogólnej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, piętro II, pok. 2009 lub przesyłać pocztą na adres: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50 – 153 Wrocław.

W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, zalecamy  składanie wniosków drogą pocztową na ww. adres.

25 maja 2022

Dokumenty, które należy złożyć w związku z ubieganiem się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (wg dotychczasowych przepisów)

Dokumenty, które należy złożyć oraz zalecana forma ich złożenia:

– dokumentacja powinna być złożona do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w zwykłej białej wiązanej teczce (miękka oprawa),

– dokumenty powinny być ułożone w kolejności:

1) wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego,

2) poświadczona kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego,

3) zaświadczenie dyrektora szkoły / zaświadczenie pracodawcy (w przypadku dyrektora szkoły),

4) poświadczona kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego / sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy (w przypadku dyrektora szkoły),

5) poświadczona kopia karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu lub poświadczona kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu / poświadczona kopia karty oceny pracy z ostatnich 3 lat pracy (w przypadku dyrektora szkoły)

6) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,

7) opisy i analizy sposobu realizacji wybranych wymagań, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

dokumentacja nie powinna zawierać ozdobnych stron, przekładek, dokumentów oprawionych w kieszenie groszkowe, zbindowanych, w twardych oprawach itp.

Wyjaśnienia

Z uwagi na pytania dotyczące wątpliwości związanych z interpretacją zapisu § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. poz. 1574), informujemy że:

Zgodnie z przepisami § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, nauczyciel prezentuje sposób realizacji wybranego przez siebie zadania określonego w § 8 ust. 3, którego opis i analiza nie była dołączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Natomiast w § 9 ust. 2 pkt 1 stanowi, że do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego dołącza się opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 1 – 3 i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4. Należy przy tym zauważyć, że wymagania ujęte w § 8 ust. 3 pkt 4 odnoszą się do realizacji co najmniej dwóch określonych zadań. W związku z powyższym, prezentacja, o której mowa w § 12 ust. 3 pkt 1 dotyczy jednego z zadań ujętych w § 8 ust. 3 pkt  4.

 

5 maja 2022

Procedura rozpatrywania wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

Procedura ( PDF, 1,81 MB)

1 maja 2022

HONOROWY PROFESOR OŚWIATY

 Podstawy prawne:

 • art. 9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. – Dz. U. z  2021 r. poz. 1762 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz.U. Nr 163, poz. 1017).

Tytuł honorowego profesora oświaty może być nadany nauczycielowi dyplomowanemu, który posiada:

 • co najmniej 20 – letni okres pracy w zawodzie nauczyciela,
 • w tym co najmniej 10 – letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany,
 • znaczący i uznany dorobek zawodowy.

 

Wnioski do Kapituły o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty składa organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

 

Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty ocenia dorobek zawodowy kandydata, biorąc pod uwagę w szczególności (§ 6 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 04.09.2008r.):

 1. jakość pracy prowadzonej z uczniami, w tym:
  1. osiągnięcia dydaktyczne lub wychowawcze w pracy z uczniami, w tym osiągnięcia w pracy z uczniami niepełnosprawnymi lub z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,
  2. wyniki uczniów nauczyciela uzyskiwane ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  3. osiągnięcia uczniów nauczyciela uzyskiwane w konkursach, turniejach i olimpiadach;
 2. pozytywne oddziaływanie na nauczycieli, w tym:
  1. stwarzanie swoją postawą wzorca nauczyciela i wychowawcy,
  2. dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym,
  3. pełnienie funkcji doradczych lub eksperckich w systemie oświaty, systemie pomocy społecznej lub postępowaniach w sprawach nieletnich;
 1. wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata, w tym:
  1. wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami,
  2. umiejętność stawiania wymagań mobilizujących uczniów do pracy nad własnym rozwojem,
  3. wysoki poziom kultury języka.

Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane
z wykonywaniem zawodu nauczyciela (§ 6 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 04.09.2008r.), takie jak:

 1. opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli;
 2. uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki;
 3. znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli;
 4. publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.

 

Tytuł honorowego profesora oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

 

Nauczycielowi, który uzyskał tytuł honorowego profesora oświaty przysługuje jednorazowa gratyfikacja pieniężna w wysokości 6 – miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

 

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.