Awans zawodowy nauczycieli

5 maja 2021

Procedura rozpatrywania wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

Procedura ( PDF, 1,81 MB)

17 czerwca 2020

UWAGA

UWAGA

W związku z pandemią koronawirusa, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, prosimy o składanie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego wyłącznie drogą pocztową na adres: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław.

8 maja 2019

Dokumenty, które należy złożyć w związku z ubieganiem się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Dotyczy nauczycieli, którzy swój staż rozpoczęli i nie zakończyli przed dniem 1 września 2018 r . oraz dyrektorów szkół.

Dokumenty, które należy złożyć oraz zalecana forma ich złożenia:

– dokumentacja powinna być złożona do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w zwykłej białej wiązanej teczce (miękka oprawa),

– strona tytułowa teczki powinna zawierać tylko imię i nazwisko wnioskodawcy,

– dokumenty powinny być ułożone w kolejności:

1) wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego,

2) poświadczona kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego,

3) zaświadczenie dyrektora szkoły / zaświadczenie pracodawcy (w przypadku dyrektora szkoły),

4) poświadczona kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego / sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy (w przypadku dyrektora szkoły),

5) poświadczona kopia karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu lub poświadczona kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu / poświadczona kopia karty oceny pracy z ostatnich 3 lat pracy (w przypadku dyrektora szkoły)

6) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,

7) opisy i analizy sposobu realizacji wybranych wymagań, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

dokumentacja nie powinna zawierać ozdobnych stron, przekładek, dokumentów oprawionych w kieszenie groszkowe, zbindowanych, w twardych oprawach itp.

16 listopada 2018

Wzór wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Wzór wniosku

1 sierpnia 2016

Wzór zaświadczenia – awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

Wzór zaświadczenia

1 sierpnia 2016

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI – SKŁADANIE WNIOSKÓW

UWAGA

W związku z pandemią koronawirusa, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, prosimy o składanie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego wyłącznie drogą pocztową na adres: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław.

1 sierpnia 2016

HONOROWY PROFESOR OŚWIATY

 Podstawy prawne:

 • art. 9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. – Dz. U. z  2019 r. poz. 2215),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz.U. Nr 163, poz. 1017).

Tytuł honorowego profesora oświaty może być nadany nauczycielowi dyplomowanemu, który posiada:

 • co najmniej 20 – letni okres pracy w zawodzie nauczyciela,
 • w tym co najmniej 10 – letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany,
 • znaczący i uznany dorobek zawodowy.

 

Wnioski do Kapituły o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty składa organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

 

Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty ocenia dorobek zawodowy kandydata, biorąc pod uwagę w szczególności (§ 6 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 04.09.2008r.):

 1. jakość pracy prowadzonej z uczniami, w tym:
  1. osiągnięcia dydaktyczne lub wychowawcze w pracy z uczniami, w tym osiągnięcia w pracy z uczniami niepełnosprawnymi lub z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,
  2. wyniki uczniów nauczyciela uzyskiwane ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  3. osiągnięcia uczniów nauczyciela uzyskiwane w konkursach, turniejach i olimpiadach;
 2. pozytywne oddziaływanie na nauczycieli, w tym:
  1. stwarzanie swoją postawą wzorca nauczyciela i wychowawcy,
  2. dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym,
  3. pełnienie funkcji doradczych lub eksperckich w systemie oświaty, systemie pomocy społecznej lub postępowaniach w sprawach nieletnich;
 1. wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata, w tym:
  1. wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami,
  2. umiejętność stawiania wymagań mobilizujących uczniów do pracy nad własnym rozwojem,
  3. wysoki poziom kultury języka.

Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane
z wykonywaniem zawodu nauczyciela (§ 6 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 04.09.2008r.), takie jak:

 1. opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli;
 2. uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki;
 3. znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli;
 4. publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.

 

Tytuł honorowego profesora oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

 

Nauczycielowi, który uzyskał tytuł honorowego profesora oświaty przysługuje jednorazowa gratyfikacja pieniężna w wysokości 6 – miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

 

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.