Awans zawodowy nauczycieli

5 maja 2021

Procedura rozpatrywania wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

Procedura ( PDF, 1,81 MB)

17 czerwca 2020

UWAGA

UWAGA

W związku z pandemią koronawirusa, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, prosimy o składanie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego wyłącznie drogą pocztową na adres: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław.

8 maja 2019

Dokumenty, które należy złożyć w związku z ubieganiem się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Dotyczy nauczycieli, którzy swój staż rozpoczęli i nie zakończyli przed dniem 1 września 2018 r . oraz dyrektorów szkół.

Dokumenty, które należy złożyć oraz zalecana forma ich złożenia:

– dokumentacja powinna być złożona do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w zwykłej białej wiązanej teczce (miękka oprawa),

– strona tytułowa teczki powinna zawierać tylko imię i nazwisko wnioskodawcy,

– dokumenty powinny być ułożone w kolejności:

1) wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego,

2) poświadczona kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego,

3) zaświadczenie dyrektora szkoły / zaświadczenie pracodawcy (w przypadku dyrektora szkoły),

4) poświadczona kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego / sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy (w przypadku dyrektora szkoły),

5) poświadczona kopia karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu lub poświadczona kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu / poświadczona kopia karty oceny pracy z ostatnich 3 lat pracy (w przypadku dyrektora szkoły)

6) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,

7) opisy i analizy sposobu realizacji wybranych wymagań, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

dokumentacja nie powinna zawierać ozdobnych stron, przekładek, dokumentów oprawionych w kieszenie groszkowe, zbindowanych, w twardych oprawach itp.

16 listopada 2018

Wzór wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Wzór wniosku

1 sierpnia 2016

Wzór zaświadczenia – awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

Wzór zaświadczenia

1 sierpnia 2016

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI – SKŁADANIE WNIOSKÓW

UWAGA

W związku z pandemią koronawirusa, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, prosimy o składanie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego wyłącznie drogą pocztową na adres: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław.

1 sierpnia 2016

HONOROWY PROFESOR OŚWIATY

 Podstawy prawne:

 • art. 9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. – Dz. U. z  2019 r. poz. 2215),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz.U. Nr 163, poz. 1017).

Tytuł honorowego profesora oświaty może być nadany nauczycielowi dyplomowanemu, który posiada:

 • co najmniej 20 – letni okres pracy w zawodzie nauczyciela,
 • w tym co najmniej 10 – letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany,
 • znaczący i uznany dorobek zawodowy.

 

Wnioski do Kapituły o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty składa organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

 

Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty ocenia dorobek zawodowy kandydata, biorąc pod uwagę w szczególności (§ 6 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 04.09.2008r.):

 1. jakość pracy prowadzonej z uczniami, w tym:
  1. osiągnięcia dydaktyczne lub wychowawcze w pracy z uczniami, w tym osiągnięcia w pracy z uczniami niepełnosprawnymi lub z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,
  2. wyniki uczniów nauczyciela uzyskiwane ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  3. osiągnięcia uczniów nauczyciela uzyskiwane w konkursach, turniejach i olimpiadach;
 2. pozytywne oddziaływanie na nauczycieli, w tym:
  1. stwarzanie swoją postawą wzorca nauczyciela i wychowawcy,
  2. dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym,
  3. pełnienie funkcji doradczych lub eksperckich w systemie oświaty, systemie pomocy społecznej lub postępowaniach w sprawach nieletnich;
 1. wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata, w tym:
  1. wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami,
  2. umiejętność stawiania wymagań mobilizujących uczniów do pracy nad własnym rozwojem,
  3. wysoki poziom kultury języka.

Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane
z wykonywaniem zawodu nauczyciela (§ 6 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 04.09.2008r.), takie jak:

 1. opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli;
 2. uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki;
 3. znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli;
 4. publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.

 

Tytuł honorowego profesora oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

 

Nauczycielowi, który uzyskał tytuł honorowego profesora oświaty przysługuje jednorazowa gratyfikacja pieniężna w wysokości 6 – miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

 

 

Idź do góry