Kontakt

27 lipca 2016

Kontakt

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
tel. 71 340 63 36

poczta@kuratorium.wroclaw.pl

Mając na uwadze wpływającą do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu korespondencję, przesyłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, informuje się, że korespondencja kierowana do organu administracji publicznej winna spełniać wymagania określone w art. 63 § 1 oraz § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.). Podania mogą być zatem wnoszone również za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
w tym na adres do doręczeń elektronicznych (platforma e-PUAP), jednakże i ta forma korespondencji wymaga wskazania co najmniej osoby wnoszącej (imienia i nazwiska), jej adresu i szczegółowego żądania, dotyczącego kwestii, których rozstrzygnięcie pozostaje w kompetencjach Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Informuje się również w tym miejscu, iż zasady składania do organu nadzoru pedagogicznego skarg
i wniosków zostały szczegółowo opisane na stronie BIP Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w zakładce Załatwianie spraw, Skargi i wnioski.

EPUAP: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (/ij56r1a7pg/SkrytkaESP)

Sekretariat Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
tel. 71 340 63 70

Wydział Nadzoru Kształcenia Ponadpodstawowego i Strategii Edukacyjnej 
tel. 71 340 63 39

Wydział Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego
tel. 71 340 66 15

Wydział Organizacyjny
tel. 71 340 63 48

Zespół ds. finansowo-księgowych
tel. 71 340 63 21

502097536 – informacja w sprawie dotacji

Oddział ds. obsługi archiwum
ul. Pątnowska 50
59-220 Legnica
Pokój 108
tel. 76 871 95 92
email: archiwum@kowroc.pl
tel. 882 163 647  w godzinach od 8.00 do 15.00

Delegatura w Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18, budynek nr  12
58-506 Jelenia Góra
tel. 75 616 15 00
email: jeleniagora@kowroc.pl
Delegatura w Legnicy 
ul. F. Skarbka 3
59-220 Legnica
(wejście od ulicy Bankowej)
tel. 76 713 50 56,
email: legnica@kowroc.pl
Delegatura w Wałbrzychu
Aleja Wyzwolenia 22-24
58-300 Wałbrzych
tel. 74 842 20 64
email: walbrzych@kowroc.pl
Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.