egzamin ósmoklasisty

30 października 2018

Próbny egzamin ósmoklasisty

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół podstawowych,

Informujemy, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne w grudniu br. udostępnią na swoich stronach internetowych  materiały do przeprowadzenia w szkole próbnego egzaminu ósmoklasisty. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbny egzamin ósmoklasisty w terminie od 18 do 20 grudnia br.

Szczegółowe informacje i komunikaty o ww. działaniach  są dostępne są na stronie internetowej CKE pod adresem: https://cke.gov.pl/images/KOMUNIKATY/20181022%20Pr%C3%B3bny%20egzamin%20osmoklasisty.pdf , a także na stronie internetowej MEN : https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/probny-egzamin-osmoklasisty-informacje-cke.html

Ponadto informujemy, że w całym kraju w wybranych szkołach podstawowych przeprowadzona zostanie diagnoza umiejętności ósmoklasistów.

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne od 1 września 2017 r. udostępniły również na swoich stronach materiały informacyjne o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od roku 2018/2019. Są to informatory z poszczególnych przedmiotów, zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami i szczegółowym omówieniem: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/, a od grudnia 2017 r. udostępniono przykładowe arkusze wraz z zasadami oceniania i przykładowymi ocenionymi rozwiązaniami uczniowskimi: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017

W imieniu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych informujemy, że pracownicy ww. instytucji deklarują pełną otwartość i gotowość współpracy z dyrektorami szkół podstawowych w zakresie organizowanych przez szkoły działań informacyjnych na temat egzaminów ósmoklasisty np. konferencji dla  Rad Rodziców.

 

21 grudnia 2017

Egzamin ósmoklasisty

Szanowni Państwo

dyrektorzy i nauczyciele dolnośląskich szkół,

informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna na stronie: www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/ opublikowała przykładowe arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego od roku szkolnego 2018/2019.

Wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany w egzaminie ósmoklasisty zakładają m.in. zwiększenie wagi zadań otwartych z języka polskiego, tworzą zdającym możliwość dokonania wyboru napisania pracy o charakterze retorycznym (np. rozprawki) lub twórczym (np. opowiadania), oraz zwiększają znaczenie zadań praktycznych z egzaminu z matematyki. Zmianom ulegnie również egzamin z języków obcych, który nie będzie miał dwóch poziomów trudności i podobnie jak egzaminy z języka polskiego i matematyki, w większym stopniu odnosić się będzie do zadań otwartych.

Powyższe, w zasadniczy sposób wpływają na potrzebę dokonania zmian w organizacji pracy szkół mającej na celu efektywne przygotowanie młodzieży do podjęcia trudu zmierzenia się z egzaminem oraz umożliwienie zdającym odniesienia sukcesu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dyrektorów szkół, nauczycieli i przyszłych zdających, serdecznie zachęcam do odwiedzenia strony i zapoznania się z zamieszczonymi tam materiałami.

 Link do informacji CKE: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20171211%20Info%20o%20arkuszach%20pokazowych.pdf

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.