Akredytacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

29 czerwca 2021

Akredytacja kształcenia ustawicznego – ważna informacja

Kto może uzyskać akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie kursu, o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5) ustawy Prawo oświatowe

 

Zgodnie z art. 118 w zw. z art. 117 ust. 2b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie kursu umożliwiającego uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5) ustawy Prawo oświatowe, nie mogą uzyskać podmioty, o których mowa w art. 170 ust. 2 ustawy, prowadzące działalność na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) i instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1100).

W świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego akredytację na wskazany w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy kurs, prowadzony w oparciu o program nauczania opracowany na podstawie odrębnych przepisów, może uzyskać jedynie placówka kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, które prowadziło kształcenie w formie lub formach pozaszkolnych przez okres co najmniej 3 lat.

 

Uwaga:

  1. Wniesiona opłata akredytacyjna nie podlega zwrotowi od dnia złożenia wniosku.
  2. Wniosek powinien uwzględniać jeden kurs.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania akredytacji przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty znajdują się na stronie www.kuratorium.wroclaw.pl w zakładce akredytacja/załatwianie spraw/Akredytacja placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne/komunikat w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
  4. Informacje w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego można uzyskać pod numerem telefonu: 71 340 63 24
13 listopada 2019

• Wykaz placówek i ośrodków w województwie dolnośląskim prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych posiadających akredytację – archiwum (z dniem 31 sierpnia 2021 r. wygasła akredytacja placówek/ośrodków/podmiotów wymienionych w poniższym wykazie).

• Wykaz placówek i ośrodków w województwie dolnośląskim prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych posiadających akredytację na podstawie art. 68b ustawy o systemie oświaty. Stan na 28 października 2020 r. – archiwum (z dniem 31 sierpnia 2021 r. wygasła akredytacja placówek/ośrodków/podmiotów wymienionych w tym wykazie).

 

13 listopada 2019

Komunikat w sprawie wydawania zaświadczeń uczestnikom kursów kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652) nie określa wzorów zaświadczeń, które można wydawać uczestnikom kursów, o których mowa w art. 117 ust 1a pkt 5 ustawy Prawo oświatowe. Jednocześnie przepisy rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych nie odnoszą się do podmiotów, o których mowa w art. 170 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe tj. prowadzących działalność oświatową nieobejmujących prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, lub innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 11, w art. 170 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców oraz podmiotów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zatem, osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową, o której mowa w wymienionym powyżej art. 170 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, które już uzyskały i które uzyskają akredytację nie mogą wystawiać zaświadczenia o ukończeniu kursu, o którym mowa w art. 117 ust 1a pkt 5 ustawy Prawo oświatowe, zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 uchylonego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz. 216), ani też na podstawie uchylonego załącznika nr 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186 z późn. zm.), czy załącznika nr 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Wyjątek stanowi zaświadczenie wydawane uczestnikom kwalifikacyjnych kursów zawodowych wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Zatem osoba prowadząca placówkę opracowuje własny wzór zaświadczenia, z zastrzeżeniem, że nie może ono być pokryte giloszem, ponieważ wzór taki przewidziany jest dla świadectw szkolnych oraz zaświadczeń i dyplomów o ukończeniu kursów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

12 września 2019

Komunikat – terminy zakończenia i rozpoczynania kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Komunikat – terminy zakończenia i rozpoczynania kwalifikacyjnych kursów zawodowych

 

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w oparciu o:

a/ rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz. 184 z późn. zm.) – „kwalifikacje jednoliterowe”, mogą być prowadzone nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r.,

b/ rozporządzenie MEN z 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2017 r. poz. 860 z późn. zm.) – „kwalifikacje dwuliterowe”, mogą być prowadzone nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.,

c/ rozporządzenie MEN z 16 maja 2019 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 991) – „kwalifikacje trzyliterowe”, mogą się rozpoczynać nie wcześniej 1 września 2020 r.

6 września 2019

Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ. U. z 2019 r., poz. 1692)

Załącznik

11 sierpnia 2016

Przewodnik procedur akredytacji placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Przewodnik

11 sierpnia 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 227, poz. 2247 z późn. zm.).

Rozporządzenie

Idź do góry