Akredytacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

29 czerwca 2021

Akredytacja kształcenia ustawicznego – ważna informacja

Kto może uzyskać akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie kursu, o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5) ustawy Prawo oświatowe

 

Zgodnie z art. 118 w zw. z art. 117 ust. 2b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie kursu umożliwiającego uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5) ustawy Prawo oświatowe, nie mogą uzyskać podmioty, o których mowa w art. 170 ust. 2 ustawy, prowadzące działalność na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) i instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1100).

W świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego akredytację na wskazany w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy kurs, prowadzony w oparciu o program nauczania opracowany na podstawie odrębnych przepisów, może uzyskać jedynie placówka kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, które prowadziło kształcenie w formie lub formach pozaszkolnych przez okres co najmniej 3 lat.

 

Uwaga:

 1. Wniesiona opłata akredytacyjna nie podlega zwrotowi od dnia złożenia wniosku.
 2. Wniosek powinien uwzględniać jeden kurs.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania akredytacji przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty znajdują się na stronie www.kuratorium.wroclaw.pl w zakładce akredytacja/załatwianie spraw/Akredytacja placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne/komunikat w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 4. Informacje w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego można uzyskać pod numerem telefonu: 71 340 63 24
13 listopada 2019

• Wykaz placówek i ośrodków w województwie dolnośląskim prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych posiadających akredytację – archiwum (z dniem 1 września 2021 r. wygasła akredytacja placówek/ośrodków/podmiotów wymienionych w poniższym wykazie).

• Wykaz placówek i ośrodków w województwie dolnośląskim prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych posiadających akredytację na podstawie art. 68b ustawy o systemie oświaty. Stan na 28 października 2020 r. – archiwum (z dniem 01 września 2021 r. wygasła akredytacja placówek/ośrodków/podmiotów wymienionych w tym wykazie).

 

12 września 2019

Komunikat – terminy zakończenia i rozpoczynania kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Komunikat – terminy zakończenia i rozpoczynania kwalifikacyjnych kursów zawodowych

 

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w oparciu o:

a/ rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz. 184 z późn. zm.) – „kwalifikacje jednoliterowe”, mogą być prowadzone nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r.,

b/ rozporządzenie MEN z 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2017 r. poz. 860 z późn. zm.) – „kwalifikacje dwuliterowe”, mogą być prowadzone nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.,

c/ rozporządzenie MEN z 16 maja 2019 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 991) – „kwalifikacje trzyliterowe”, mogą się rozpoczynać nie wcześniej 1 września 2020 r.

6 września 2019

Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ. U. z 2019 r., poz. 1692)

Załącznik

11 sierpnia 2016

Przewodnik procedur akredytacji placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Przewodnik

11 sierpnia 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 227, poz. 2247 z późn. zm.).

Rozporządzenie

11 sierpnia 2016

Zasady przyznawania akredytacji placówkom i ośrodkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Zasady

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.