Bezpieczna i przyjazna szkoła

14 lipca 2017

Rozstrzygnięcie XIII edycji konkursu „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”

Szanowni Państwo, Wojewódzka Komisja Konkursowa dokonała analizy formalnej i merytorycznej nadesłanych sprawozdań w ramach XIII edycji Dolnośląskiego Konkursu „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo” w roku szkolnym 2016/2017 oceniając realizację autorskiego Szkolnego Programu „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”. 159 dolnośląskich szkół zgłosiło swój udział w konkursie, a jego wynikiem było nadesłanie 66 sprawozdań z realizacji programu. Tematyka konkursu […]

3 listopada 2016

Program Chronimy Dzieci

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli , Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w ramach zadania publicznego zleconego przez MEN realizuje program Chronimy Dzieci. Jest to certyfikowanie placówek oświatowych spełniających standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Przedszkola i szkoły z całej Polski mogą dołączyć do programu Chronimy Dzieci w dowolnym momencie oraz skorzystać z bezpłatnej oferty edukacyjnej z […]

17 października 2016

Rozstrzygnięcie konkursu-Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz

Szanowni Państwo Informujemy, że rozstrzygnięto konkurs plastyczny pod nazwą „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz” organizowanego w ramach programu rządowego na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w województwie dolnośląskim. Komisja konkursowa oceniła nadesłane prace według kryteriów określonych w regulaminie konkursu plastycznego. Do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu nadesłano 79 […]

6 października 2016

Opieka nad dzieckiem z cukrzycą

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Kuratorium Oświaty realizuje projekt Dziecko z cukrzycą w szkole – szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic szkolnych, którego celem jest zwiększenie wiedzy pracowników oświaty na temat cukrzycy oraz pomocy jakiej należy udzielić dziecku choremu na cukrzycę. Od 2015 r. ogólnopolskie szkolenie Dziecko z cukrzycą w szkole dla nauczycieli […]

13 września 2016

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach Rządowego Programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs na realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach dla dzieci w ramach Rządowego Programu w na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie dolnośląskim w 2016 roku. Wykaz szkół, którym udzielono wsparcia finansowego w załączeniu. […]

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.