6 października 2016

Opieka nad dzieckiem z cukrzycą

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Kuratorium Oświaty realizuje projekt Dziecko z cukrzycą w szkole szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic szkolnych, którego celem jest zwiększenie wiedzy pracowników oświaty na temat cukrzycy oraz pomocy jakiej należy udzielić dziecku choremu na cukrzycę. Od 2015 r. ogólnopolskie szkolenie Dziecko z cukrzycą w szkole dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic szkolnych zostało ujęte w harmonogramie realizacji zadań wynikających z Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła.

Szkolenie odbędzie się w 10 listopada 2016 r. o godzinie 10.00 w Sali Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, pl. Powstańców Warszawy 1.

 

Program szkolenia

10.00 powitanie uczestników i zaproszonych gości

10.10 – 11.30 wykład prof. dr hab.  Anny Noczyńskiej kierownika Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu  Medycznego  im. Piastów Śląskich  we Wrocławiu

 • podstawowe wiadomości o cukrzycy u dzieci i młodzieży;
 • metody i zasady leczenia – insulinoterapia, dieta, aktywność fizyczna;
 • powikłania cukrzycy – przyczyny, rozpoznanie, postępowanie;
 • problemy psychologiczne dziecka chorego na cukrzycę oraz metody wspierania;
 • zasady współpracy z rodziną dziecka i pracownikami ochrony zdrowia.

11.30 – 11.45 przerwa kawowa

11.45 – 13.30 wykład cz. II, dyskusja, pytania uczestników

13.30 – rozdanie certyfikatów

Koordynatorem szkolenia jest Departament Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia.

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.