14 lipca 2017

Rozstrzygnięcie XIII edycji konkursu „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”

Szanowni Państwo,

Wojewódzka Komisja Konkursowa dokonała analizy formalnej i merytorycznej nadesłanych sprawozdań
w ramach XIII edycji Dolnośląskiego Konkursu „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo” w roku szkolnym 2016/2017 oceniając realizację autorskiego Szkolnego Programu „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”.

159 dolnośląskich szkół zgłosiło swój udział w konkursie, a jego wynikiem było nadesłanie 66 sprawozdań z realizacji programu.

Tematyka konkursu obejmowała następujące obszary:

 • współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę,
 • edukacja społeczno-prawna,
 • profilaktyka zachowań agresywnych, w tym cyberprzemoc,
 • profilaktyka zachowań antydyskryminacyjnych.

Wojewódzka Komisja Konkursowa wyróżniła 13 spośród 66 uczestników konkursu i zwróciła się
do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o przyznanie certyfikatu „Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo” następującym placówkom.

 

L. p.

Nazwa szkoły lub placówki

 

1. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Unii Europejskiej, ul. Bohaterów Getta 22, 57-300 Kłodzko
2. Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach, ul. Szkolna 3 , 55-330 Miękinia
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Chrobrego ul. Armii Krajowej 8, 58-500 Jelenia Góra
4. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Klasami Integracyjnymi w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 4, 59-300 Lubin
5. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz
6. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach, Siedlce 29, 59-300 Lubin
7. Szkoła Podstawowa w Ciechowie ul. Średzka 1, 55-300 Środa Śląska
8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Radkowie, ul. Jagiellońska 5, 57-420 Radków
9. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Legnicy, ul. Lotnicza 26, 59-220 Legnica
10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M.Konopnickiej w Jaworze, ul. Paderewskiego 6, 59-400 Jawor
11. Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach, Jerzmanki 43, 59-900 Zgorzelec
12. Szkoła Podstawowa w Starych Bogaczowicach,
ul. Główna 172 A ,58-312 Stare Bogaczowice
13. Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Księdza Jana Twardowskiego, ul. Przedwiośnie 47/49, 51-211 Wrocław

Miejsce i czas uroczystości oficjalnego ogłoszenia wyników i wręczenia certyfikatów „Szkoły Dbającej
o Bezpieczeństwo” podane zostaną w terminie późniejszym.

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.