Doskonalenie zawodowe

6 kwietnia 2022

Materiały szkoleniowe dla nauczycieli z kursu „Podstawy języka ukraińskiego dla nauczycieli – jak zrozumieć i nawiązać pierwsze kontakty” PCEiKK w Bolesławcu

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele,

zapraszamy do zapoznania się i korzystania z  materiałów szkoleniowych wypracowanych przez  Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu w trakcie trwającego w marcu 2022 roku kursu dla nauczycieli „Podstawy języka ukraińskiego dla nauczycieli – jak zrozumieć i nawiązać pierwsze kontakty”.

Załączniki:

 1. Prezentacja (ODP, 956 KB);
 2. Alfabet (ODT, 380 KB);
 3. Części ciała (ODT, 11KB);
 4. Dialogi (ODT, 19 KB);
 5. Dni tygodnia, pory roku, miesiące (ODT, 28 KB);
 6. Liczby (ODT, 24 KB);
 7. Miasto, kierunki (ODT, 8 KB);
 8. Podstawowe zwroty (ODT, 39 KB);
 9. Tryb rozkazujący, zwroty (ODT, 9 KB).
6 kwietnia 2022

Rekrutacja na bezpłatne, dwusemestralne  studia podyplomowe dla nauczycieli realizowane na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele,

trwa rekrutacja uczestników na trzy kierunki bezpłatnych, dwusemestralnych  studiów podyplomowych realizowanych w 2022 roku na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wymienione poniżej uczelnie do 31 grudnia 2022 roku podjęły się realizacji studiów podyplomowych na kierunkach:

 1. „Doradca rodzinny
 2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy;
 3. Uniwersytet Szczeciński;
 4. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 5. Akademia Zamojska;
 6. Uniwersytet Zielonogórski.

Studia umożliwiają uzyskanie kompetencji i doświadczenia dotyczącego wsparcia informacyjnego rodziny i dziecka w obszarze przysługujących im praw, wynikających z międzynarodowych konwencji, prowadzenia poradnictwa w zakresie: trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka/ucznia, wsparcia psychologicznego, dostępu do rehabilitacji, oceny potrzeb dziecka/ucznia/rodziny w procesie oceny funkcjonalnej, planowania pracy z dzieckiem/uczniem jego rodziną i środowiskiem.

 1. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych”
 2. Uniwersytet w Białymstoku;
 3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 4. Uniwersytet Śląski;
 5. Uniwersytet Gdański;
 6. Uniwersytet Warszawski;

Studia adresowane są do czynnych zawodowo nauczycieli, posiadających kwalifikacje, w tym przygotowanie pedagogiczne, do pracy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i umiejętności pracy z nimi. Na studiach tych nauczyciele będą mogli doskonalić swoje umiejętności
w zakresie skutecznego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  oraz rozwijać warsztat pracy, wzbogacony o atrakcyjne sposoby prowadzenia zajęć, w grupie o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

 • „Studia podyplomowe w zakresie metodyki i wspomagania komunikacji językowej”
 1. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze;
 2. Katolicki Uniwersytet Lubelski;
 3. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 4. Uniwersytet Łódzki;
 5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Studia pozwalają uzyskać praktyczne umiejętności udzielania skutecznego wsparcia dzieciom
i uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie, słyszenia, rozumienia, mówienia, czytania i pisania oraz kompetencji i sprawności językowych.

5 kwietnia 2022

Komunikat Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli-doradców metodycznych ubiegających się o przedłużenie powierzenia zadań doradcy na kolejny okres

Szanowni Państwo Doradcy Metodyczni,

w załączeniu: Komunikat Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

24 marca 2022

Bezpłatne, zdalne seminarium dla nauczycieli „Nowa Matura z historii”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele historii,

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu  zaprasza nauczycieli historii na bezpłatne, online seminarium „Nowa matura z historii 2023”, które odbędzie się 24 marca 2022 r.
o godz. 16.00 na platformie MS Teams.

To pierwsza część z cyklu zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego. Zapisy na stronie WCDN https://wcdn.wroc.pl/szkolenia/  kod kursu ESK29

Zajęcia poprowadzi pani Agata Lorens doradca metodyczny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Krośnie

Kontakt z organizatorem:

Ewa Skrzywanek  email e.skrzywanek@wcdn.wroc.pl  tel. 71 798 68 80 wew. 203

17 marca 2022

Oferta szkoleniowa dolnośląskich placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie wspomagania nauczycieli w ich pracy z uczniami-uchodźcami z Ukrainy.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele,

zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową publicznych dolnośląskich placówek doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych  w zakresie wspomagania nauczycieli w ich pracy z uczniami-uchodźcami z Ukrainy. Oferta placówek będzie aktualizowana.

Formy doskonalenia wspomagające nauczycieli w pracy z uczniami  uchodźcami  z Ukrainy (XLS, 62 KB).

Formy wsparcia dla nauczycieli i pedagogów pracujących z dziećmi- uchodźcami z Ukrainy organizowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne (XLS, 20 KB).

24 lutego 2022

Studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych – kształcenie asystentów dzieci ukraińskojęzycznych

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Przedszkoli i Szkół Podstawowych

województwa dolnośląskiego

Uniwersytet Wrocławski, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom dzieci pochodzących z rodzin ukraińskich migrantów, wyszedł z inicjatywą utworzenia w roku akademickim 2022/2023 3-semestralnych studiów podyplomowych dla nauczycieli przedszkoli i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, kształcących asystentów dzieci ukraińskojęzycznych. W związku z powyższym Uniwersytet Wrocławski zwraca się do Państwa z prośbą o wyrażenie swojej opinii poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania krótkiej ankiety, sondującej Państwa potrzeby. Poniżej znajduje się list skierowany do Państwa Dyrektorów oraz link do kwestionariusza ankiety.

Załącznik nr 1

List do Dyrektorów Przedszkoli i Szkół Podstawowych województwa dolnośląskiego (PDF, 361 KB)

Załącznik nr 2

link do kwestionariusza ankiety: https://forms.gle/gWq7GNAPUwWtqUTf6

28 grudnia 2021

Informacja o projektach i narzędziach edukacyjnych z zakresu finansów oferowanych przez Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele przedmiotów zawierających zagadnienia finansowe wszystkich typów szkół i placówek,

zapraszamy do zapoznania się z ofertą przykładowych projektów i narzędzi edukacyjnych  z zakresu finansów, które pozwolą na skuteczne i atrakcyjne zdobywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności finansowych. Inicjatywy edukacyjne członków Rady Edukacji  Finansowej w tym: Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych  w Warszawie, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby nauczycieli przedmiotów finansowych szkół i placówek.

 

Informacja o projektach i narzędziach edukacyjnych z zakresu finansów oferowanych przez ww. instytucje (pdf)

11 października 2021

Konferencja dla nauczycieli „Moc biografii. Jak korzystać z historii osobistych w edukacji?”

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele dolnośląskich szkół,

Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie zaprasza nauczycieli na konferencję  Moc biografii. Jak korzystać z historii osobistych w edukacji?”

Konferencja odbędzie się online w dniach 13-20 listopada 2021.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja.

Program kursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Muzeum POLIN.

Muzeum Historii Żydów Polskich – wspólna instytucja kultury.

 

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.