16 maja 2024

Bezpłatne szkolenie „Rynek pracy dostępny dla wszystkich”

Ośrodek Rozwoju Edukacji  w Warszawie zaprasza nauczycieli na szkolenie pn. „Rynek pracy dostępny dla wszystkich” realizowane w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, działanie 5.4. Tranzycja na rynek pracy, realizowane w latach 2023-2026. Szkolenie organizowane jest na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Termin:

 od 06.05.2024 r. do 31.08.2024

Forma:                

 • kurs online – część teoretyczna (3 godziny dydaktyczne),
 • szkolenie online – część warsztatowa (4 godziny dydaktyczne).

Ważne! Tylko ukończenie obu części szkolenia uprawnia do otrzymania certyfikatu ze strony szkolenia.ore.edu.pl.

Dla kogo jest szkolenie:

 • nauczyciele – wszystkich etapów edukacyjnych (szkoła podstawowa klasy I-III i IV-VIII, licea, technika, szkoły branżowe);
 • specjaliści z zakresu doradztwa zawodowego.

Na szkoleniu m.in.:

 • dowiesz się, jak efektywnie wspierać uczniów w procesach tranzycji prowadzących długofalowo do aktywności na rynku pracy,
 • wykorzystasz szkolną ocenę funkcjonalną jako narzędzie wspierające uczniów w rozwijaniu własnego potencjału, w szczególności kompetencji przydatnych na rynku pracy,
 • pogłębisz umiejętności analizowania zjawisk i trendów na rynku pracy w kontekście szans na aktywność zawodową osób ze zróżnicowanymi potrzebami i skutecznego doradztwa zawodowego dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami.

Rejestracja na część warsztatową szkolenia on-line –  https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/7122

Liczba miejsc jest ograniczona. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia w danym terminie jest zebranie grupy min. 15 osób.

Szkolenie online  wymagania:

 • komputer z działającą kamerą i mikrofonem,
 • wyrażenie zgody na nagranie wizerunku – szkolenia są nagrywane do celów dokumentacyjnych.

Po szkoleniu:

 • certyfikat ukończenia szkolenia – ze strony ore.edu.pl,
 • pakiet materiałów/gadżetów szkoleniowych – zostanie przesłany pocztą na podany przez Ciebie adres,
 • przewodnik metodyczny ze scenariuszami lekcji i kartami pracy – wersja papierowa (wysłany zostanie razem z pakietem szkoleniowym) i online,
 • 3 filmy edukacyjne oraz grę online dopasowaną do etapu edukacyjnego – do wykorzystania na zajęciach z uczniami.
Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.