3 czerwca 2024

Projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich (SDW)”, „Accessible School for All” (ASA)

 

Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i UNICEF realizuje projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich (SDW)”, „Accessible School for All” (ASA).

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji nauczycieli specjalistów w zakresie udzielania wsparcia dzieciom i uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także integrowania zróżnicowanego środowiska w klasie/szkole,
z uwzględnieniem uczniów z doświadczeniem migracji.

Bezpłatne szkolenia oparte są na nowatorskiej koncepcji „uczenia się w działaniu” przeznaczone dla nauczycieli specjalistów. Zakres merytoryczny szkoleń dotyczy pracy uwzględniającej zróżnicowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. W projekcie bierze udział 216 szkół i placówek, spośród których 25 reprezentuje Dolny Śląsk. Do współpracy w projekcie zaproszono placówki doskonalenia nauczycieli. Przedstawiciel Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu będzie pełnił rolę regionalnego koordynatora sieci.

Równolegle w projekcie prowadzony jest komponent badawczy i ewaluacyjny, a wyniki otrzymane
w rezultacie tych działań mają służyć wytworzeniu praktyk sprawdzonych empirycznie (evidence based), wzmacniając w ten sposób system dostępnej i włączającej edukacji dla wszystkich.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem projektu:

link do opisu projektu – załącznik nr 1 (pdf)

link do grafiki projektu – załącznik nr 2 (pdf)

link do listy szkół i placówek biorących udział w projekcie – załącznik nr 3 (pdf)

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.