Kwalifikacje nauczycieli

30 marca 2023

Informacja dotycząca uzyskiwania kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach podyplomowych

 

W związku z zapytaniami i wątpliwościami kierowanymi do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu dotyczącymi uzyskiwania kwalifikacji nauczycielskich na studiach podyplomowych zwracamy uwagę, że występowanie w  nazwie studiów podyplomowych przedmiotu nauczanego w szkole nie jest jednoznaczne z tym, że studia te nadają kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu.

Wybierając studia podyplomowe należy pamiętać, że od roku  akademickiego 2019/2020, tj. od dnia 1 października 2019 r., dla kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tj. dla studiów oraz studiów podyplomowych) obowiązuje nowy standard kształcenia – rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., z późn. zm.). Standard przewiduje w szczególności odbycie przez uczestników studiów podyplomowych zajęć dydaktycznych oraz praktyk zawodowych, wg ściśle określonych zasad. W programie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela uczelnia ma obowiązek uwzględnić cały standard kształcenia.

Z przywołanego powyżej rozporządzenia, wynika w szczególności, że organizowane przez uczelnię studia podyplomowe dla nauczycieli w więcej niż jednym zakresie, obejmujące kilka przedmiotów jednocześnie, nie mogą być uznane za nadające kwalifikacje do nauczania tych przedmiotów.

Na przykład kwalifikacji nie nadaje ukończenie studiów podyplomowych, które w nazwie i zakresie odnoszą się do nauczania dwóch przedmiotów, np.: „Nauczanie biologii i geografii”, „Nauczanie historii i geografii”, „Nauczanie historii i fizyki”. Stanowisko takie potwierdza również Ministerstwo Edukacji i Nauki, które w piśmie do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty jako uzasadnienie takiego stwierdzenia przywołuje ust. 2.7 pkt 4 załącznika nr 1 do wskazanego rozporządzenia. Przepis ten stanowi, że kształcenie na studiach podyplomowych przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela może być prowadzone w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęć dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć, posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

W związku z zapytaniami dotyczącymi realizacji studiów podyplomowych w formie on-line informujemy, że nie jest możliwe aby organizowane obecnie studia podyplomowe, których ukończenie ma zapewnić nabycie kwalifikacji nauczycielskich były w całości prowadzone w takiej formie. Wymiar zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość musi w pełni uwzględniać zapisy  rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Obecnie, z wyłączeniem lat 2020/2021 oraz 2021/2022, w których obowiązywały regulacje wprowadzone w związku z epidemią Covid, każda uczelnia prowadząc kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela (na studiach oraz studiach podyplomowych) może wykorzystywać metody i techniki kształcenia na odległość w ściśle określony w standardzie sposób. W przywołanym wyżej piśmie MEiN, wskazano, że:

 • w przypadku kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu, nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczyciela praktycznej nauki zawodu, nauczyciela prowadzącego zajęcia i nauczyciela psychologa – w grupach zajęć B-F (tj. w grupach zajęć objętych standardem kształcenia nauczycieli) liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 25 % sumy liczby punktów ECTS określonej dla tych grup zajęć. Praktyki zawodowe nie mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Część I. Sposób organizacji kształcenia, ust. 3.7. załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia, który dotyczy kształcenia na studiach oraz na studiach podyplomowych);
 • w przypadku kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej oraz kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 25 % liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów. Praktyki zawodowe nie mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Część I. Sposób organizacji kształcenia, ust. 3.4. załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia, który dotyczy kształcenia na jednolitych studiach magisterskich na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”; Części I. Sposób organizacji kształcenia, ust. 3.4. załącznika nr 3 do ww. rozporządzenia, który dotyczy kształcenia na jednolitych studiach magisterskich na kierunku „pedagogika specjalna” oraz na studiach pierwszego i drugiego stopnia na innych kierunkach, a także na studiach podyplomowych).

Każda uczelnia, która obecnie organizuje studia podyplomowe, które nadają kwalifikacje do nauczania w szkole musi wskazane powyżej warunki spełniać.

19 sierpnia 2022

Komunikat dla dyrektorów i nauczycieli w związku z oferowanymi przez różne podmioty kursami zawierającymi w nazwie określenie „kwalifikacyjne”.

Komunikat dla dyrektorów i nauczycieli w związku z oferowanymi na stronach internetowych różnych podmiotów kursami zawierającymi w nazwie określenie „kwalifikacyjne”.

 • Przez kurs kwalifikacyjny – należy rozumieć kurs kwalifikacyjny z zakresu określonego przedmiotu, prowadzonych zajęć lub przygotowania pedagogicznego, organizowany zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, którego ukończenie umożliwia nauczycielowi posiadającemu poziom wykształcenia wymagany od nauczycieli danego typu szkoły lub placówki uzyskanie kwalifikacji do nauczania przedmiotu, prowadzenia zajęć lub przygotowania pedagogicznego; (p.p.: 2 pkt 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1289)
 • Placówki doskonalenia posiadające akredytację mogą, za zgodą kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki, prowadzić:

1) kursy kwalifikacyjne, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, w zakresie:

   1. przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
   2. pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
   3. wychowania do życia w rodzinie;

2) kursy kwalifikacyjne z zakresu zarządzania oświatą, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 oraz w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

 • Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli nie mogą być prowadzone przez placówki doskonalenia posiadające wyłącznie wstępną akredytację oraz przez placówki doskonalenia, którym cofnięto akredytację na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy, o czym mowa w 21 ust. 2 rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Wyjątek stanowią jedynie publiczne placówki doskonalenia nauczycieli prowadzone przez właściwych ministrów, o których mowa w § 21 ust. 3 ww. rozporządzenia.
 • Brak jest podstaw prawnych na realizowanie jakichkolwiek innych kursów kwalifikacyjnych niż wyżej wymienione, który umożliwiłyby nauczycielowi uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289).
 • Podkreślić należy, że każdy uczestnik kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli po jego ukończeniu otrzymuje świadectwo (nie zaświadczenie), którego wzór określa załącznik do rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.