Kwalifikacje nauczycieli

8 kwietnia 2024

Informacja w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli umożliwiających uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska nauczyciela

 

Możliwość prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli mają wyłącznie akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały zgodę kuratora oświaty – właściwego ze względu na siedzibę placówki na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (tekst jedn. Dz. U.
z 2023 r., poz. 2738).

Kursy kwalifikacyjne mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie wymienionym w § 21 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, tj. 

w zakresie:

– przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu;

– pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu;

– wychowania do życia w rodzinie;

– zarządzania oświatą.

Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego organizator kursu (akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli) wydaje jego uczestnikowi świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Nie jest możliwe prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli z innego zakresu niż wskazany powyżej i przez inne jednostki niż akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli.

Tylko kursy kwalifikacyjne prowadzone zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli umożliwiają nabycie kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska nauczyciela,
w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji

i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2023 r., poz. 2102).

Osoby, które są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji nauczycielskich z innego zakresu niż ten, który jest określony w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, mogą te kwalifikacje uzyskać wyłącznie w systemie szkolnictwa wyższego.

Poniżej link do aktualnego wykazu akredytowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty placówek doskonalenia nauczycieli.

 https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2024/01/wykaz-placowek-doskonalenia-nauczycieli-w-wojewodztwie-dolnoslaskim-posiadajacych_akredytacje_stan-na-21_marca-2024-r.-.pdf

25 stycznia 2024

Informacja dla osób podejmujących studia podyplomowe (kwalifikacyjne) przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela

 

Studia podyplomowe zgodnie z art. 160 i 163 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz.742 z późn. zm.) są formą kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Do prowadzenia studiów podyplomowych uprawnione są uczelnie (publiczne i niepubliczne), instytuty badawcze oraz instytuty Polskiej Akademii Nauk.

Regulacje prawne dotyczące kształcenia na studiach podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela zawarto  w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 890 z późn. zm.). Określają one  m. in. wymagania dotyczące uczestników studiów podyplomowych, czasu ich trwania (nie krócej niż 3 semestry), a także warunki prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na studiach podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela mogą być prowadzone w wymiarze wynikającym ze standardu kształcenia. Praktyki zawodowe nie mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 2003) uspójniono wymagania dotyczące kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z wymaganiami dotyczącymi kwalifikacji nauczycieli określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz. U. z 2023 r. poz. 2102).

Kształcenie na studiach podyplomowych przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela może być prowadzone w zakresie przygotowania:

 

 1. psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć dla nieposiadających tego przygotowania absolwentów:
  1. studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku studiów, których program określał efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujące treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczanego przedmiotu lub treści prowadzonych zajęć,
  2. studiów drugiego stopnia rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 na kierunku studiów, których program określał efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujące treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczanego przedmiotu lub treści prowadzonych zajęć,
  3. studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie języka regionalnego na kierunku studiów, których program określał efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujące treści nauczania określone w podstawie programowej tego języka;
 2. psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu dla nieposiadających tego przygotowania absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku studiów, których program określał efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujące treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie w zakresie nauczanego przedmiotu lub treści prowadzonych zajęć;
 3. merytorycznego, psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego dla absolwentów:
  1. studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku studiów, których program określał efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujące treści nauczania odpowiadające wymaganiom ogólnym określonym w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczanego przedmiotu lub treści prowadzonych zajęć w przypadku nauczyciela przedmiotu lub nauczyciela prowadzącego zajęcia,
  2. studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku studiów, których program nie określał efektów uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujących treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie w zakresie nauczanego przedmiotu lub treści prowadzonych zajęć – w przypadku nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych lub nauczyciela praktycznej nauki zawodu;
 4. merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęć dla posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć absolwentów:
  1. studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku studiów, których program określał efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujące treści nauczania odpowiadające wymaganiom ogólnym określonym w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczanego przedmiotu lub treści prowadzonych zajęć,
  2. studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku studiów, których program nie określał efektów uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujących treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie w zakresie nauczanego przedmiotu lub treści prowadzonych zajęć,
  3. studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia prowadzonych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131), rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. poz. 2110) albo rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 września 2003 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2003 r. nr 170 poz. 1655) na kierunku studiów, których program obejmował wymagania odpowiadające wymaganiom ogólnym określonym w podstawie programowej kształcenia ogólnego
  4. w zakresie nauczanego przedmiotu lub treści prowadzonych zajęć;
 5. pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia;
 6. psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego do nauczania języka obcego dla nieposiadających tego przygotowania absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku studiów, których program nie określał efektów uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujących treści nauczania określone w podstawie programowej języka obcego nowożytnego, a którzy legitymują się znajomością tego języka odpowiednią do wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) i potwierdzoną zgodnie z tymi przepisami lub ukończyli studia w państwie, w którym językiem urzędowym jest ten język – do nauczania języka obcego.
19 sierpnia 2022

Komunikat dla dyrektorów i nauczycieli w związku z oferowanymi przez różne podmioty kursami zawierającymi w nazwie określenie „kwalifikacyjne”.

Komunikat dla dyrektorów i nauczycieli w związku z oferowanymi na stronach internetowych różnych podmiotów kursami zawierającymi w nazwie określenie „kwalifikacyjne”.

 • Przez kurs kwalifikacyjny – należy rozumieć kurs kwalifikacyjny z zakresu określonego przedmiotu, prowadzonych zajęć lub przygotowania pedagogicznego, organizowany zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, którego ukończenie umożliwia nauczycielowi posiadającemu poziom wykształcenia wymagany od nauczycieli danego typu szkoły lub placówki uzyskanie kwalifikacji do nauczania przedmiotu, prowadzenia zajęć lub przygotowania pedagogicznego; (p.p.: 2 pkt 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1289)
 • Placówki doskonalenia posiadające akredytację mogą, za zgodą kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki, prowadzić:

1) kursy kwalifikacyjne, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, w zakresie:

   1. przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
   2. pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
   3. wychowania do życia w rodzinie;

2) kursy kwalifikacyjne z zakresu zarządzania oświatą, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 oraz w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

 • Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli nie mogą być prowadzone przez placówki doskonalenia posiadające wyłącznie wstępną akredytację oraz przez placówki doskonalenia, którym cofnięto akredytację na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy, o czym mowa w 21 ust. 2 rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Wyjątek stanowią jedynie publiczne placówki doskonalenia nauczycieli prowadzone przez właściwych ministrów, o których mowa w § 21 ust. 3 ww. rozporządzenia.
 • Brak jest podstaw prawnych na realizowanie jakichkolwiek innych kursów kwalifikacyjnych niż wyżej wymienione, który umożliwiłyby nauczycielowi uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289).
 • Podkreślić należy, że każdy uczestnik kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli po jego ukończeniu otrzymuje świadectwo (nie zaświadczenie), którego wzór określa załącznik do rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.