Profilaktyka

1 października 2021

Zaproszenie do udziału w szkoleniu nt. szkodliwości radonu

Główny Inspektor Sanitarny zaprasza NAUCZYCIELI FIZYKI i CHEMII do udziału w bezpłatnych szkoleniach on-line na temat zagadnień związanych z obecnością radonu w budynkach szkolnych i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz oceną narażenia szkodliwego oddziaływania radonu na organizmy żywe. Szkolenia przeprowadzą przedstawiciele Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra. med. J. Nofera w Łodzi dla co […]

8 września 2021

Kampania edukacyjna pn. „Hazard nie daj się wciągnąć” edycja 2021/2022

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa na Dolnym Śląsku wznawia akcję edukacyjną pn. „Hazard nie daj się wciągnąć” polegającą na  działaniach informacyjno-edukacyjnych w obszarze nielegalnego urządzania i prowadzenia gier hazardowych, w tym w sieci Internet. Odbiorcy: Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych Nauczyciele Rodzice uczniów Potencjalni gracze   Cel: Budowanie świadomości społecznej o zagrożeniach wynikających z […]

6 listopada 2019

Działania profilaktyczne związane z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkołach

Szanowni Państwo Dyrektorzy, w trosce o poczucie bezpieczeństwa uczniów należy tworzyć w szkole skuteczne mechanizmy eliminowania zagrożeń, wprowadzać rozwiązania umożliwiające bezpieczne funkcjonowanie wszystkich uczniów. W celu zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w placówce, jak również uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami szkoły, co najmniej, raz w roku dyrektor dokonuje kontroli zapewnienia […]

31 maja 2019

Informacja dla dyrektorów szkół. Kontynuacja międzynarodowego programu badawczego ESPAD

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pracownia Badań i Inicjatyw Społecznych przystąpili w kwietniu br. do badania ankietowego na temat używania przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych. Badaniem zostaną objęci uczniowie urodzeni w 2001 r. i w 2003 r. w wylosowanych szkołach. Badanie ankietowe stanowi kontynuację międzynarodowego programu badawczego ESPAD […]

14 maja 2019

„Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu – postępy 2018”

Szanowni Państwo, aktualne wyniki badań wskazują, że nadwagę i otyłość ma co piąty uczeń. Podczas IV Narodowego Kongresu Żywieniowego „Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu – postępy 2018” zostały omówione zagadnienia istotne dla wskazanej problematyki. Przedstawiono zarówno badania naukowe, jak też praktyczne sposoby kształtowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz skutecznej realizacji profilaktyki […]

5 grudnia 2018

Opieka nad dzieckiem z cukrzycą

W dniu 26 listopada 2018 r. odbyło się szkolenie Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej dla wychowawców przedszkoli oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którego organizatorem było Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Celem projektu było zwiększenie wiedzy pracowników oświaty na temat cukrzycy oraz pomocy jakiej należy udzielić dziecku chorującemu […]

18 września 2018

Raporty wykonane w ramach Narodowego Programu Zdrowia przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej

Szanowni Państwo, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) zakończył realizację projektu związanego z punktem 17 NPZ 2016-2020 dotyczącym „Prowadzenia badań w obszarach celów operacyjnych 1-6, ukierunkowanych na wspólną analizę czynników ryzyka i czynników wspierających prawidłowy rozwój, w szczególności dzieci i młodzieży„. Raport I – Mapa czynników ryzyka i chroniących młodzież przed zachowaniami ryzykownym Raport II – Jak […]

7 września 2018

Program „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów Informujemy, że w miesiącach wrzesień, październik i listopad 2018 r. na terenie województwa dolnośląskiego będą prowadzone badania epidemiologiczne stanu zdrowia dzieci w wieku 6, 10 i 15 lat. Badania będą realizowane w ramach programu Ministerstwa Zdrowia „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej w latach 2016 – 2020”. Celem […]

7 marca 2018

Ogólnopolska kampania „Polska mówi aaa”

Szanowni Państwo Informujemy, że 20 lutego 2018 r. rozpoczęła się ogólnopolska kampania „Polska mówi aaa”. Kampania wspiera odchody Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej, który przypada na 20 marca 2018 r. Organizatorami kampanii są: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Naczelna Izba Lekarska oraz Fundacja Be Active Dentist. W swoim głównym założeniu kampania ma inspirować do aktywności na rzecz […]

5 września 2017

Podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii

Fundacja „Żyjmy Zdrowo”, realizując zadanie Ministerstwa Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016‐2020 (Cel Operacyjny 3 w zakresie punktu 2.11), zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie, którego celem jest podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii. Ze względu na powagę przedstawianych zagadnień i zasięg patologizacji […]

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.