1 października 2021

Zaproszenie do udziału w szkoleniu nt. szkodliwości radonu

Główny Inspektor Sanitarny zaprasza NAUCZYCIELI FIZYKI i CHEMII do udziału w bezpłatnych szkoleniach on-line na temat zagadnień związanych z obecnością radonu w budynkach szkolnych i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz oceną narażenia szkodliwego oddziaływania radonu na organizmy żywe.

Szkolenia przeprowadzą przedstawiciele Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra. med. J. Nofera w Łodzi dla co najmniej 1000 osób.

Szkolenie obejmuje: wykłady – 90 minut oraz panel dyskusyjny – 60 minut.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione:

1) obowiązujące regulacje prawne dotyczące aspektów związanych z radonem;

2) sposoby docierania radonu do budynku szkoły,

3) cel, znaczenie i możliwości przeprowadzania pomiarów radonu w budynkach, lokalach i pomieszczeniach, przeznaczonych na pobyt ludzi,

4) zagrożenia zdrowotne wynikające z występowaniem radonu o wartościach przekraczających średnioroczny poziom odniesienia – 300 Bq/m3,

5) sposoby  minimalizacji zagrożeń prostymi i nisko kosztowymi metodami obniżania stężenia radonu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń, tj. harmonogram oraz procedura zgłoszeniowa są dostępne na stronach Instytutu Medycyny Pracy:

http://www.imp.lodz.pl/home_pl/news0/&a=32821

https://szkola.imp.lodz.pl/index.php/szkolenia-radon/

oraz na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

https://www.gov.pl/web/gis/krajowy-plandzialania-w-przypadku-narazenia-na-radon

 

Więcej informacji:                        

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.