25 października 2023

Program edukacyjny SMASHED

 

Minister Edukacji i Nauki po raz drugi objął honorowym patronatem realizację międzynarodowego programu SMASHED w szkołach ponadpodstawowych.

Celem Programu jest uświadomienie uczniom szkodliwości i skutków spożywania alkoholu.

Program SMASHED to interaktywny kurs, który w nowoczesnej formie przedstawia historię trojga nastolatków.

Korzystając z Programu, nauczyciel ma możliwość przeprowadzenia uczniów przez angażującą opowieść, która może być przyczyną do rozpoczęcia dyskusji o tym, jakie ryzyka wiążą się ze spożywaniem alkoholu i jak odmawiać zaproszenia do jego konsumpcji. Program umożliwia wprowadzenie tego tematu w formie, która – przez angażowanie młodych ludzi – może pozytywnie wpłynąć na ich postawy i zachowania.

W roku szkolnym 2022/2023 w programie SMASHED uczestniczyło ponad 12 000 uczniów z polskich szkół. Z ankiet przeprowadzonych po zakończeniu projektu wynika, że postawę asertywną w sytuacji nakłaniania do spożywania alkoholu zadeklarowało aż 79% uczniów.

 

Szczegółowe informacje o Programie są dostępne na stronach:

  1. Program SMASHED: https://online.smashedproject.org/poland/
  2. Strona z dodatkowymi materiałami dla nauczycieli: https://smashedpolska.pl/

 

Kontakt dla szkół w sprawie realizacji Programu:

kontakt@smashedpolska.pl,

tel. 509 928 496 lub 728 900 699 w godzinach 09:00 – 17:00.

ulotka informacyjna (pdf)

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.