8 stycznia 2024

Ochrona praw dzieci – materiały edukacyjne Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
w związku z realizacją zadań dotyczących ochrony praw dzieci, które cierpiały na skutek czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz potrzebą wsparcia działań profilaktycznych Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1820), publikujemy informacje nt. propozycji materiałów, komunikatów, numerów telefonów wraz z linkami stron do przeprowadzenia w szkołach i placówkach zajęć ze starszymi dziećmi i młodzieżą w ramach profilaktyki wykorzystania seksualnego.
Kierując się dobrem osób, które noszą w sobie tak traumatyczne przeżycia, ważne są systemowe
działania profilaktyczne i prewencyjne w szkołach i placówkach opiekuńczo wychowawczych będące
potwierdzeniem wyrażonego w w/w ustawie przekonanie, że „żadne działania skierowane przeciwko
wolności seksualnej i obyczajności dzieci mimo upływu lat nie mogą być chronione tajemnicą ani nie
mogą ulec zapomnieniu – dla ochrony czci, praw i godności osób poszkodowanych”.
Proponowane poniżej materiały edukacyjne powstały w wyniku realizacji konkursu plastycznego
„Bezpieczny Internet w komiksie” dla studentów akademii sztuk pięknych oraz uczniów szkół
plastycznych, zorganizowanego w ramach „Dnia Bezpiecznego Internetu”. Celem konkursu było
uświadomienie młodym ludziom zagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem z sieci, zwłaszcza
odnośnie bezpieczeństwa osobistego-ochrony przed wykorzystaniem seksualnym.
link do nagrodzonych prac:
https://pkdp.gov.pl/podsumowanie-i-edycji-ogolnopolskiego-konkursu-dla-studentow-akademii-sztukpieknych-i-uczniow-szkol-plastycznych-pt-bezpieczny-internet-w-komiksie/
link do komiksu: https://pkdp.gov.pl/wp-content/uploads/2023/06/Komiks-wersja-do-druku.pdf
Podczas zajęć z uczniami przydatne będą informacje, gdzie szukać pomocy i wsparcia w trudnych
sytuacjach:
116 111 Telefon Zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę https://116111.pl/
800 12 12 12 Telefon Zaufania dla Dzieci Rzecznika Praw Dziecka
https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/
800 119 119 Telefon Zaufania TPD dla dzieci i młodzieży https://800119119.pl/
800-12-00-02 „Niebieska Linia” Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie
Strona serwisu Życie warte jest rozmowy: https://zwjr.pl/dlaczego-tutaj-jestes
Polecane lektury:
„Bezpieczeństwa online placówek oświatowych”, wydanego przez Ministerstwo Cyfryzacji:
https://cyberprofilaktyka.pl/publikacje/ost_Standard_bezpieczenstwa_online_placowek_oswiatowych.pdf
„Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów” wydane przez NASK
i FDDS https://www.saferinternet.pl/images/artykuly/projekty-dukacyjne/Kompendium_www.pdf

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.