17 lutego 2022

Gala Nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2021 – zapraszamy online!

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej serdecznie zaprasza profilaktyków, wychowawców, nauczycieli, psychologów, pedagogów, samorządowców, rodziców i wszystkich, którym zależy na ochronie zdrowia psychicznego młodzieży, na ogólnopolską Galę Nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2021.

Gala odbędzie się w trybie online w dniu 24 lutego o godz. 10:00. W trakcie Gali poznamy laureata tegorocznej nagrody. Transmisję będzie można śledzić na kanale YouTube Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN).

Profilaktyka zachowań ryzykownych oraz problemów zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży to zadanie o ogromnej wadze społecznej, którego znaczenie wzrosło jeszcze w trakcie pandemii COVID-19. Jak pokazują m.in. badania IPZIN, przedłużająca się pandemia i związany z nią reżim sanitarny spowodowały znaczące pogorszenie dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży. Wobec tak trudnych wyzwań, jeszcze większej wagi nabiera praca ludzi, którzy profilaktykę uczynili swoją życiową misją. Rok temu po raz pierwszy zarząd IPZIN podjął inicjatywę stworzenia ogólnopolskiej nagrody dla Profilaktyka Roku 2020. Gala, na którą teraz zapraszamy, jest już drugą edycją. Celem inicjatywy jest docenienie pracy osób zaangażowanych w profilaktykę zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Chcemy przyczynić się do podniesienia rangi zawodu profilaktyka oraz podwyższenia statusu działań profilaktyczno-wychowawczych w systemie edukacji i w całym społeczeństwie. Ponadto, doceniając mistrzów profilaktyki, wskazujemy osoby, na których inni profilaktycy mogą się wzorować.

Inicjatywa ta wpisuje się w priorytety 1 i 4 MEiN na rok szkolny 2021/2022, które podkreślają znaczenie wychowania, profilaktyki i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów.

Link do transmisji:  https://youtu.be/I4KoV3v-Uxo

Inicjatywa nagrody “Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku narodziła się pod koniec pierwszego roku epidemii COVID-19, w grudniu 2020. Istniały w niektórych gminach lokalne inicjatywy samorządowe od lat nadające tytuł Profilaktyka Roku na swoim terenie. Ich cenną inicjatywę postanowiliśmy uzupełnić o niezależną, środowiskową nagrodę ogólnopolską.

Kandydatami mogą być osoby zajmujące się profilaktyką problemów dzieci i młodzieży w ramach różnych ról zawodowych i społecznych. W ocenie kandydatów brane są pod uwagę zarówno osiągnięcia w danym roku, jak i całokształt działalności profilaktycznej. Ponadto kandydaci muszą spełnić szereg kryteriów o charakterze profesjonalnym i osobowym.

O przyznaniu nagrody decyduje Kapituła, w której skład wchodzą osoby o dużym i różnorodnym doświadczeniu w dziedzinie profilaktyki. Środki na nagrodę finansową (10 000 zł netto dla laureata) zbierane są od indywidualnych, anonimowych darczyńców. Na decyzje kapituły nie mają wpływu żadne instytucje ani wpływowe osoby.

Kapituła wybiera laureata spośród kandydatów zgłoszonych w formularzu internetowym, do którego adres był podawany do wiadomości szeroko dzięki pomocy mediów internetowych PARPA, KBPN, ORE, a także przy okazji licznych konferencji ogólnopolskich i regionalnych realizowanych przez IPZIN we współpracy z MeiN i kuratoriami oświaty. Wszelkie informacje o nagrodzie „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2021, a także o regulaminie i składzie Kapituły można znaleźć na stronie www.ipzin.org

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie na Galę, z której streaming będzie odbywał się za pośrednictwem YouTube’a 24 lutego w godz. 10:00 – 12.00.

Kapituła Nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.