5 września 2017

Podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii

Fundacja „Żyjmy Zdrowo”, realizując zadanie Ministerstwa Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016‐2020 (Cel Operacyjny 3

w zakresie punktu 2.11), zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie, którego celem jest podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną

przez oglądanie pornografii. Ze względu na powagę przedstawianych zagadnień i zasięg patologizacji dzieci i młodzieży, szkolenie adresowane jest dla różnych  grup zawodowych:

nauczycieli (również psychologów i pedagogów szkolnych), pracowników socjalnych i asystentów rodzinnych, pracowników służb mundurowych, głównie policji, służb miejskich oraz

prokuratorów,  lekarzy.

Dzięki szkoleniu Uczestnicy:

‐otrzymają wiedzę z zakresu seksualności człowieka, edukacji seksualnej, pornografii oraz nośników jej rozpowszechniania wśród dzieci i młodzieży,

‐ podniosą kompetencje w zakresie edukacji seksualnej i rozmowy z odbiorcą, poprawią jakość komunikatów skierowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,

‐ poszerzą zrozumienie zagrożeń i poznają nośniki pornografii używane przez dzieci i młodzież,

‐ nauczą się rozpoznawać symptomy uzależnienia od pornografii i problemy związane z problematyką nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży w zróżnicowaniu na ww. grupy zawodowe               (w szkoleniach zostanie uwzględniona specyfika pracy poszczególnych grup zawodowych),

‐ wypracują narzędzia profilaktyki antyuzależnieniowej wobec pornografii oraz sposoby przeciwdziałania i radzenia sobie z tym zagrożeniem społecznym,

‐ zwiększą swoją skuteczność w radzeniu sobie z problematyką uzależnienia od pornografii u dzieci i młodzieży,

‐ zdobędą umiejętności efektywnego i praktycznego przekazywania wiedzy we własnym środowisku zawodowym, stając się liderami środowiskowymi w dziedzinie wiedzy i profilaktyki antyuzależnieniowej,

‐ otrzymają certyfikat (zaświadczenie) ukończenia szkolenia w zakresie radzenia sobie z zagrożeniami wynikającymi z oglądania pornografii przez dzieci i młodzież.

Szkolenie dla nauczycieli we Wrocławiu odbędzie się  dniach 20-22.10.2017 r.(piątek w godz. 11.00 – 18.00, sobota: 9.00 – 17.00 i niedziela: 9.00 – 14.00). Prowadzone jest w formie interaktywnego warsztatu wykorzystującego ćwiczenia, gry i prezentacje multimedialne. Jest przygotowane z niezwykłą starannością przez fachowców z dziedziny seksuologii, psychiatrii, psychologii i terapii uzależnień.

Szkolenie jest bezpłatne. Organizator zapewnia noclegi i catering dla uczestników.szkoleniewe wrocławiu planowa

W związku z rozpoczęciem szkoleń we wrześniu 2017 roku i procesem logistycznym prosimy o zgłaszanie uczestników na adres: katarzyna.rybak@zyjmyzdrowo.org.pl.

Ze względu na zasięg projektu i ograniczoną liczbą miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce szkoleń dla poszczególnych grup zawodowych dołączone zostanie do terminarza

w kolejnym e‐mailu. Zapraszamy na to ważne społecznie i interesujące szkolenie.

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.