Granty kuratora

12 września 2018

Tematyka szkoleń, organizowanych w ramach grantów Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, w 2018 roku.

 

TEMAT SZKOLENIA PODMIOT ODPOWEDZIALNY ZA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA
 „Dolnośląska Sieć Wspierania Uzdolnień szansą na rozwój ucznia – wspieranie uzdolnień a doradztwo zawodowe”. Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
we Wrocławiu Skarbowców 8a,
53-025 Wrocław   tel. 508 691 150
 „Nauczanie – uczenie się problemowe – wspieranie kreatywności i zainteresowań badawczych uczniów na II etapie edukacyjnym – zajęcia laboratoryjne”. Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

we Wrocławiu Skarbowców 8a,
53-025 Wrocław  tel. 508 691 150

 „Nauczanie – uczenie się problemowe – wspieranie kreatywności i zainteresowań badawczych uczniów na II etapie edukacyjnym – zajęcia terenowe”. Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
we Wrocławiu Skarbowców 8a,
53-025 Wrocław  tel. 508 691 150
 „Jak skutecznie organizować wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
we Wrocławiu Skarbowców 8a,
53-025 Wrocław  tel. 508 691 150
 „Planowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej a zmiany w systemie edukacji”. Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała, Agata Szywała,, ul. Łukasińskiego 2/3,
58-100 Świdnica tel. 74 852 24 73
 „Zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera) – teoria i praktyka”. Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o.,
ul. Uniwersytecka 1,
50-145 Wrocław tel.71 342 27 74
„Rozwój kompetencji uczniów w edukacji matematycznej w 8-letniej szkole podstawowej – jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces na egzaminie”, Pomiot odpowiedzialny za przeprowadzenie szkolenia zostanie wskazany na początku października 2018 roku.
„Rozwój kompetencji uczniów w edukacji humanistycznej w 8-letniej szkole podstawowej – jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces na egzaminie”, Pomiot odpowiedzialny za przeprowadzenie szkolenia zostanie wskazany na początku października 2018 roku.
„Rozwój kompetencji uczniów w 8-letniej szkole podstawowej – jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces na egzaminie z języka obcego nowożytnego Pomiot odpowiedzialny za przeprowadzenie szkolenia zostanie wskazany na początku października 2018 roku.
11 kwietnia 2018

Granty 2018

Ogłoszenie postępowania na usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli z terenu województwa dolnośląskiego w podziale na 3 zadania.(2018-09-06)

Ogłoszenie postępowania na usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli z terenu województwa dolnośląskiego w podziale na 3 zadania

Ogłoszenie postępowania na usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli z terenu województwa dolnośląskiego w podziale na 3 zadania

Ogłoszenie postępowania na usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia różnych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli z terenu województwa dolnośląskiego w podziale na 2 zadania

Ogłoszenie postępowania na usługę przygotowania i przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia w formie warsztatu Edukacja włączająca – komunikowanie się z uczniem słabosłyszącym lub niesłyszącym, realizowanego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Ogłoszenie postępowania na usługę polegającą na zorganizowaniu nad morzem (województwo pomorskie lub zachodniopomorskie) kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami, w okresie wakacji 2018 roku, w podziale na 6 zadań.

Ogłoszenie postępowania na usługę przygotowania i przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia w formie warsztatu „Edukacja włączająca -komunikowanie się z uczniem słabosłyszącym lub niesłyszącym”, realizowanego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Ogłoszenie postępowania na usługę przygotowania i przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia „Przez kresy do niepodległości -warsztaty historyczne” realizowanego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Ogłoszenie postępowania na usługę przygotowania i przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia w formie warsztatu dotyczącego współpracy nauczyciela z rodzicami w oparciu o ogólnopolski program: „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz. I -„Budowanie relacji dorosły -dziecko”, realizowanego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Ogłoszenie postępowania na usługę przygotowania i przeprowadzenia szkolenia „Dolnośląska Sieć Wspierania Uzdolnień szansą na rozwój ucznia – wspieranie uzdolnień a doradztwo zawodowe”, realizowanego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

 

18 września 2017

WYKAZ GRANTÓW DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY 2017 r.

Lp. Temat grantu Wykonawca
1.  

Wpływ indywidualizacji pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych na efektywność procesu nauczania i uczenia się.

 

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Skarbowców 8a

53-025 Wrocław

 

2. Tańcowały dwa Michały, czyli dwa roczniki w jednej klasie – rozwiązania metodyczne i programowe. Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o.

ul. Uniwersytecka 1

50-145 Wrocław

3. Dolnośląska Sieć Wspierania Uzdolnień szansą rozwoju ucznia. Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o.

ul. Uniwersytecka 1

50-145 Wrocław

4. Współpraca nauczyciela z rodzicami w oparciu o ogólnopolski program: „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie

ul. Kościuszki 27

56-100 Wołów

5. Szachy – gra wspierająca rozwój ucznia. Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Skarbowców 8a

53-025 Wrocław

6. Uwzględnienie nowoczesnych metod i form pracy profilaktycznej w aspekcie uzależnień, samobójstw i depresji. Promowanie zdrowego stylu życia – podnoszenie kondycji psychicznej i fizycznej. Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała, Agata Szywała

ul. Łukasińskiego 2/3

58-100 Świdnica

7.  

Podniesienie umiejętności i kompetencji w zakresie nauczania programowania w edukacji formalnej na wszystkich poziomach edukacyjnych.

 

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Skarbowców 8a

53-025 Wrocław

12 czerwca 2017

Granty Kuratora

22 września 2016

Informacja o rekrutacji

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących szkoleń realizowanych w ramach grantów Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, w tym rekrutacji na szkolenia, należy kontaktować się bezpośrednio z organizatorami szkoleń (wykaz na stronie KO).

5 września 2016

Wykaz grantów

WYKAZ GRANTÓW DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY – 2016 r.

Lp. Temat grantu Wykonawca
1. „Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (ASP, ADHD, ADD, autyzm) oraz z klasą, w której ten uczeń funkcjonuje – wskazania do pracy nauczycieli.” Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o.

ul. Uniwersytecka 1, 50-145 Wrocław

2. „Zasady organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w szkołach/placówkach.”
Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała S.C.

ul. Łukasińskiego 2/3, 58-100 Świdnica

3. „Funkcjonowanie zespołów orzekających – aspekt formalny i merytoryczny dotyczący wydawania opinii, orzeczeń i innych dokumentów.” Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o.

ul. Uniwersytecka 1, 50-145 Wrocław

4. „Nietolerancja i dyskryminacja w życiu szkolnym. Przejawy, zapobieganie oraz rozwiązywanie sytuacji problemowych.” Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o.

ul. Uniwersytecka 1, 50-145 Wrocław

5. „Dolnośląska Sieć Wspierania Uzdolnień szansą rozwoju ucznia.” Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław

6. „Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela.” Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o.

ul. Uniwersytecka 1, 50-145 Wrocław

7. „Jak bezpiecznie korzystać z technologii komunikacyjnej?” Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław

8. „Jak uczyć matematyki na każdym etapie edukacyjnym?” Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

9. „Nauczanie przedmiotów przyrodniczych w oparciu o eksperyment.” Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław

10. „Wykorzystanie Dolnośląskiej Platformy Edukacyjnej w pracy szkoły.” Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław

11. „Tożsamość Dolnoślązaków budowana na ocalonej od zapomnienia przeszłości.” Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław

12. „Szachy – gra wspierająca rozwój ucznia.” Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław

13. „Wsparcie ośrodków doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych
i poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie wspomagania szkół
i placówek w prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia doradców metodycznych, nauczycieli bibliotekarzy i pracowników merytorycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.”
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie

ul. Kościuszki 27, 56-100 Wołów

14. „Współpraca nauczyciela z rodzicami w oparciu o ogólnopolski program: Szkoła dla rodziców i wychowawców .” Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała S.C.

ul. Łukasińskiego 2/3, 58-100 Świdnica

 

Idź do góry