Granty kuratora

12 września 2018

Tematyka szkoleń, organizowanych w ramach grantów Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, w 2018 roku.

 

TEMAT SZKOLENIA PODMIOT ODPOWEDZIALNY ZA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA
 „Dolnośląska Sieć Wspierania Uzdolnień szansą na rozwój ucznia – wspieranie uzdolnień a doradztwo zawodowe”. Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
we Wrocławiu Skarbowców 8a,
53-025 Wrocław   tel. 508 691 150
 „Nauczanie – uczenie się problemowe – wspieranie kreatywności i zainteresowań badawczych uczniów na II etapie edukacyjnym – zajęcia laboratoryjne”. Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

we Wrocławiu Skarbowców 8a,
53-025 Wrocław  tel. 508 691 150

 „Nauczanie – uczenie się problemowe – wspieranie kreatywności i zainteresowań badawczych uczniów na II etapie edukacyjnym – zajęcia terenowe”. Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
we Wrocławiu Skarbowców 8a,
53-025 Wrocław  tel. 508 691 150
 „Jak skutecznie organizować wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
we Wrocławiu Skarbowców 8a,
53-025 Wrocław  tel. 508 691 150
 „Planowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej a zmiany w systemie edukacji”. Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała, Agata Szywała,, ul. Łukasińskiego 2/3,
58-100 Świdnica tel. 74 852 24 73
 „Zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera) – teoria i praktyka”. Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o.,
ul. Uniwersytecka 1,
50-145 Wrocław tel.71 342 27 74
„Rozwój kompetencji uczniów w edukacji matematycznej w 8-letniej szkole podstawowej – jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces na egzaminie”, Pomiot odpowiedzialny za przeprowadzenie szkolenia zostanie wskazany na początku października 2018 roku.
„Rozwój kompetencji uczniów w edukacji humanistycznej w 8-letniej szkole podstawowej – jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces na egzaminie”, Pomiot odpowiedzialny za przeprowadzenie szkolenia zostanie wskazany na początku października 2018 roku.
„Rozwój kompetencji uczniów w 8-letniej szkole podstawowej – jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces na egzaminie z języka obcego nowożytnego Pomiot odpowiedzialny za przeprowadzenie szkolenia zostanie wskazany na początku października 2018 roku.
11 kwietnia 2018

Granty 2018

Ogłoszenie postępowania na usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli z terenu województwa dolnośląskiego w podziale na 3 zadania.(2018-09-06)

Ogłoszenie postępowania na usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli z terenu województwa dolnośląskiego w podziale na 3 zadania

Ogłoszenie postępowania na usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli z terenu województwa dolnośląskiego w podziale na 3 zadania

Ogłoszenie postępowania na usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia różnych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli z terenu województwa dolnośląskiego w podziale na 2 zadania

Ogłoszenie postępowania na usługę przygotowania i przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia w formie warsztatu Edukacja włączająca – komunikowanie się z uczniem słabosłyszącym lub niesłyszącym, realizowanego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Ogłoszenie postępowania na usługę polegającą na zorganizowaniu nad morzem (województwo pomorskie lub zachodniopomorskie) kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami, w okresie wakacji 2018 roku, w podziale na 6 zadań.

Ogłoszenie postępowania na usługę przygotowania i przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia w formie warsztatu „Edukacja włączająca -komunikowanie się z uczniem słabosłyszącym lub niesłyszącym”, realizowanego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Ogłoszenie postępowania na usługę przygotowania i przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia „Przez kresy do niepodległości -warsztaty historyczne” realizowanego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Ogłoszenie postępowania na usługę przygotowania i przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia w formie warsztatu dotyczącego współpracy nauczyciela z rodzicami w oparciu o ogólnopolski program: „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz. I -„Budowanie relacji dorosły -dziecko”, realizowanego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Ogłoszenie postępowania na usługę przygotowania i przeprowadzenia szkolenia „Dolnośląska Sieć Wspierania Uzdolnień szansą na rozwój ucznia – wspieranie uzdolnień a doradztwo zawodowe”, realizowanego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

 

18 września 2017

WYKAZ GRANTÓW DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY 2017 r.

Lp. Temat grantu Wykonawca
1.  

Wpływ indywidualizacji pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych na efektywność procesu nauczania i uczenia się.

 

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Skarbowców 8a

53-025 Wrocław

 

2. Tańcowały dwa Michały, czyli dwa roczniki w jednej klasie – rozwiązania metodyczne i programowe. Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o.

ul. Uniwersytecka 1

50-145 Wrocław

3. Dolnośląska Sieć Wspierania Uzdolnień szansą rozwoju ucznia. Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o.

ul. Uniwersytecka 1

50-145 Wrocław

4. Współpraca nauczyciela z rodzicami w oparciu o ogólnopolski program: „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie

ul. Kościuszki 27

56-100 Wołów

5. Szachy – gra wspierająca rozwój ucznia. Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Skarbowców 8a

53-025 Wrocław

6. Uwzględnienie nowoczesnych metod i form pracy profilaktycznej w aspekcie uzależnień, samobójstw i depresji. Promowanie zdrowego stylu życia – podnoszenie kondycji psychicznej i fizycznej. Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała, Agata Szywała

ul. Łukasińskiego 2/3

58-100 Świdnica

7.  

Podniesienie umiejętności i kompetencji w zakresie nauczania programowania w edukacji formalnej na wszystkich poziomach edukacyjnych.

 

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Skarbowców 8a

53-025 Wrocław

12 czerwca 2017

Granty Kuratora

22 września 2016

Informacja o rekrutacji

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących szkoleń realizowanych w ramach grantów Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, w tym rekrutacji na szkolenia, należy kontaktować się bezpośrednio z organizatorami szkoleń (wykaz na stronie KO).

5 września 2016

Wykaz grantów

WYKAZ GRANTÓW DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY – 2016 r.

Lp. Temat grantu Wykonawca
1. „Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (ASP, ADHD, ADD, autyzm) oraz z klasą, w której ten uczeń funkcjonuje – wskazania do pracy nauczycieli.” Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o.

ul. Uniwersytecka 1, 50-145 Wrocław

2. „Zasady organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w szkołach/placówkach.”
Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała S.C.

ul. Łukasińskiego 2/3, 58-100 Świdnica

3. „Funkcjonowanie zespołów orzekających – aspekt formalny i merytoryczny dotyczący wydawania opinii, orzeczeń i innych dokumentów.” Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o.

ul. Uniwersytecka 1, 50-145 Wrocław

4. „Nietolerancja i dyskryminacja w życiu szkolnym. Przejawy, zapobieganie oraz rozwiązywanie sytuacji problemowych.” Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o.

ul. Uniwersytecka 1, 50-145 Wrocław

5. „Dolnośląska Sieć Wspierania Uzdolnień szansą rozwoju ucznia.” Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław

6. „Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela.” Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o.

ul. Uniwersytecka 1, 50-145 Wrocław

7. „Jak bezpiecznie korzystać z technologii komunikacyjnej?” Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław

8. „Jak uczyć matematyki na każdym etapie edukacyjnym?” Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

9. „Nauczanie przedmiotów przyrodniczych w oparciu o eksperyment.” Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław

10. „Wykorzystanie Dolnośląskiej Platformy Edukacyjnej w pracy szkoły.” Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław

11. „Tożsamość Dolnoślązaków budowana na ocalonej od zapomnienia przeszłości.” Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław

12. „Szachy – gra wspierająca rozwój ucznia.” Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław

13. „Wsparcie ośrodków doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych
i poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie wspomagania szkół
i placówek w prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia doradców metodycznych, nauczycieli bibliotekarzy i pracowników merytorycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.”
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie

ul. Kościuszki 27, 56-100 Wołów

14. „Współpraca nauczyciela z rodzicami w oparciu o ogólnopolski program: Szkoła dla rodziców i wychowawców .” Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała S.C.

ul. Łukasińskiego 2/3, 58-100 Świdnica

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.