Stypendia Prezesa Rady Ministrów

9 listopada 2017

Wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na wojewódzką uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów, które odbędą się w dniach:

30 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w sali Centrum AGORA we Wrocławiu,
ul. Serbskiej 5 a dla uczniów szkół z rejonu wrocławskiego i legnickiego,
1 grudnia 2017 r. o godz. 11.00 w sali Teatru Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie – Zdroju, ul. Tadeusza Kościuszki 19 dla uczniów szkół z rejonu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego.

Miło nam jest poinformować, że na gali stypendialnej w Szczawnie – Zdroju swą obecność potwierdziła Pani Minister Edukacji Narodowej- Anna Zalewska.

Serdecznie zapraszamy!

20 października 2017

Uroczysta gala wręczenia dyplomów stypendialnych Prezesa Rady Ministrów

Szanowni Państwo,

16 października 2017 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie  odbyła się  uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017.

O stypendium Prezesa Rady Ministrów mogli ubiegać się uczniowie, którzy otrzymali promocję
z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej  w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki,
a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Pani Premier Beata Szydło pogratulowała sukcesu wszystkim stypendystom oraz nauczycielom, rodzicom jako tym, którzy wspierają młodych ludzi na ich ścieżce rozwoju.
Życzę, by Wasze pasje nadal się rozwijały. Byście nigdy ich nie zaniechali, bo Wasza ciekawość świata i to, że jesteście tak kreatywni i potraficie mierzyć się z wyzwaniami, jest tym, co macie najcenniejsze, ale i my mamy najcenniejsze – dodając,  iż „Polska młodzież jest wspaniała. Potrafi konkurować

w różnych dziedzinach i jest doskonale przygotowania. Ale chcemy, żeby byli jeszcze lepsi, żeby swoje talenty wykorzystywali tutaj w Polsce”.

Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło oraz Pani Minister Anna Zalewska wręczyły 70 przedstawicielom stypendystów dyplomy stypendialne Prezesa Rady Ministrów. Nasze województwo reprezentowało 5 uczniów dolnośląskich szkół: z Wrocławia, Świdnicy, Legnicy, Karpacza i Kamiennej Góry.

W uroczystości uczestniczył Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk.

Galę wręczenia dyplomów Prezesa Rady Ministrów stypendialnych uświetniły pokazy muzyczne.

PRMPRM

PRM

28 listopada 2016

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendysty

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Informujemy, że uroczyste wręczenie dyplomów i gratulacji stypendystom Prezesa Rady Ministrów odbędzie się:

29 listopada 2016 r. o godz. 11. 00  w Liceum Zespole Szkół Nr 14 ul. Brücknera 10 we Wrocławiu

30 listopada 2016 r. o godz. 11. 00 w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju.

Uroczystość wręczenie dyplomów i gratulacji stypendystom Ministra Edukacji Narodowej odbędzie w późniejszym czasie, po otrzymaniu informacji i listy stypendystów z MEN.

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.