Wycieczki

21 marca 2024

ZGŁASZANIE WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH

Logujemy się na stronę:

kowroc.pl 

Instrukcja zgłaszania wycieczek zagranicznych:
1. Wygenerować kartę wycieczki z systemu i pobrać na pulpit.
2. Kierownik i opiekunowie składają podpisy na karcie wycieczki.
3. Dyrektor podpisuje kartę wycieczki.
*podpis dyrektora oznacza zatwierdzenie karty wycieki, która została uprzednio podpisana przez kierownika i opiekunów.
4. Kartę wycieczki należy zeskanować i wysłać do KO we Wrocławiu przez e-wysyłkę lub e-PUAP
5. W przypadku gdy szkoła potrzebuje potwierdzenie o zawiadomieniu Kuratorium Oświaty o wycieczce zagranicznej, należy kartę wycieczki wysłać przez e-PUAP i wygenerować UPP.

7 września 2018

Nowe rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystki.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Uprzejmie informuję, że od czerwca 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1055) w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystki.

Zgodnie z § 7 w/w rozporządzenia dyrektor szkoły jest zobowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki.

W związku z powyższym proszę o przesyłanie karty wycieczki (druk zgodny z załącznikiem do w/w rozporządzenia) w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy EDU: http://edu.kuratorium.wroclaw.pl/?m_top=2&m_cen=1.

Jednocześnie przypominam, iż Dyrektor szkoły nie załącza listy uczniów, o której mowa w § 6 ust. 3.

Od momentu wejścia w życie nowych przepisów, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu nie będzie przesyłało Państwu pisma o przyjęciu do wiadomości informacji o planowanym wyjeździe.

Z poważaniem,

Zbigniew Kuberski                                        
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego                     
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

9 maja 2018

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU – w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Rozporządzenie

10 października 2016

Odzyskiwanie zapomnianego hasła do elektronicznego zgłaszania wyjazdów zagranicznych

Odzyskiwanie zapomnianego hasła do elektronicznego zgłaszania wyjazdów zagranicznych

https://edu.kuratorium.wroclaw.pl/?m_top=2

2 sierpnia 2016

Komunikat dla Dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz organizatorów turystyki zagranicznej

Szanowni Państwo Dyrektorzy i organizatorzy wypoczynku,

w związku z możliwością wystąpienia zagrożeń zamachami terrorystycznymi w wielu krajach na świecie, w tym także w krajach europejskich, a także mając na względzie dążenie do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas organizowanych wyjazdów za granicę w formie wycieczek lub wypoczynku, poniżej przekazuję istotne informacje organizatorom oraz uczestnikom wyjazdów zagranicznych o zagrożeniach związanych z pobytem na terenie danego kraju, a także o zasadach zachowania i postępowania w przypadku zaistnienia takiego zagrożenia podczas pobytu za granicą.

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce „Wypoczynek” znajduje się wiele istotnych informacji dotyczących organizacji różnych form turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku, w tym również form organizowanych poza granicami kraju. Ministerstwo Spraw Zagranicznych na swojej stronie również zamieściło bardzo ważne i pomocne informacje dla Polaków wyjeżdżających za granicę, w tym ostrzeżenia dla podróżujących oraz odpowiednie wskazówki, jak zachować się w różnych niebezpiecznych sytuacjach, będąc za granicą, m.in. w: – zakładce „Ostrzeżenia dla podróżnych”;

  • poradniku pn. „Polak za granicą”;
  • zakładce „Bezpieczne Wakacje”.

Zaleca się, aby kierownicy wycieczek lub wypoczynku, jak również wychowawcy i opiekunowie dzieci i młodzieży wyjeżdżając za granicę, mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi). Informacje te: adres, numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych w poszczególnych krajach dostępne są na stronie internetowej MSZ.

Ponadto istnieje także możliwość skorzystania z indywidualnej formy rejestracji swojego wyjazdu za granicę poprzez serwis „Odyseusz”. Serwis ten dostępny jest poprzez stronę internetową Ministerstwa Spraw Zagranicznych: https://odyseusz.msz.gov.pl/. Rejestracja każdej osoby wyjeżdżającej za granicę w powyższym systemie, w tym również dzieci i młodzieży, sprawi, że placówka dyplomatyczna lub konsularna wiedzieć będzie o pobycie tych osób na terenie danego państwa, co pozwoli służbom konsularnym na nawiązanie z nimi – w razie konieczności – szybkiego kontaktu, umożliwi także udzielenie w razie potrzeby skutecznej pomocy. Rejestracja i korzystanie z portalu są dobrowolne i bezpłatne.

Mając na względzie przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas pobytu za granicą w zorganizowanych formach turystyki lub wypoczynku, zachęcam do korzystania z bieżących informacji i ostrzeżeń związanych zwłaszcza z wyjazdem do danego kraju.

Z poważaniem,

Zbigniew Kuberski

Dyrektor Wydziału Organizacyjnego

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.