Wycieczki

7 września 2018

Nowe rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystki.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Uprzejmie informuję, że od czerwca 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1055) w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystki.

Zgodnie z § 7 w/w rozporządzenia dyrektor szkoły jest zobowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki.

W związku z powyższym proszę o przesyłanie karty wycieczki (druk zgodny z załącznikiem do w/w rozporządzenia) w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy EDU: http://edu.kuratorium.wroclaw.pl/?m_top=2&m_cen=1.

Jednocześnie przypominam, iż Dyrektor szkoły nie załącza listy uczniów, o której mowa w § 6 ust. 3.

Od momentu wejścia w życie nowych przepisów, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu nie będzie przesyłało Państwu pisma o przyjęciu do wiadomości informacji o planowanym wyjeździe.

Z poważaniem,

Zbigniew Kuberski                                        
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego                     
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

9 maja 2018

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU – w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Rozporządzenie

10 października 2016

Odzyskiwanie zapomnianego hasła do elektronicznego zgłaszania wyjazdów zagranicznych

Odzyskiwanie zapomnianego hasła do elektronicznego zgłaszania wyjazdów zagranicznych

https://edu.kuratorium.wroclaw.pl/?m_top=2

2 sierpnia 2016

Komunikat dla Dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz organizatorów turystyki zagranicznej

Szanowni Państwo Dyrektorzy i organizatorzy wypoczynku,

w związku z możliwością wystąpienia zagrożeń zamachami terrorystycznymi w wielu krajach na świecie, w tym także w krajach europejskich, a także mając na względzie dążenie do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas organizowanych wyjazdów za granicę w formie wycieczek lub wypoczynku, poniżej przekazuję istotne informacje organizatorom oraz uczestnikom wyjazdów zagranicznych o zagrożeniach związanych z pobytem na terenie danego kraju, a także o zasadach zachowania i postępowania w przypadku zaistnienia takiego zagrożenia podczas pobytu za granicą.

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce „Wypoczynek” znajduje się wiele istotnych informacji dotyczących organizacji różnych form turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku, w tym również form organizowanych poza granicami kraju. Ministerstwo Spraw Zagranicznych na swojej stronie również zamieściło bardzo ważne i pomocne informacje dla Polaków wyjeżdżających za granicę, w tym ostrzeżenia dla podróżujących oraz odpowiednie wskazówki, jak zachować się w różnych niebezpiecznych sytuacjach, będąc za granicą, m.in. w: – zakładce „Ostrzeżenia dla podróżnych”;

  • poradniku pn. „Polak za granicą”;
  • zakładce „Bezpieczne Wakacje”.

Zaleca się, aby kierownicy wycieczek lub wypoczynku, jak również wychowawcy i opiekunowie dzieci i młodzieży wyjeżdżając za granicę, mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi). Informacje te: adres, numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych w poszczególnych krajach dostępne są na stronie internetowej MSZ.

Ponadto istnieje także możliwość skorzystania z indywidualnej formy rejestracji swojego wyjazdu za granicę poprzez serwis „Odyseusz”. Serwis ten dostępny jest poprzez stronę internetową Ministerstwa Spraw Zagranicznych: https://odyseusz.msz.gov.pl/. Rejestracja każdej osoby wyjeżdżającej za granicę w powyższym systemie, w tym również dzieci i młodzieży, sprawi, że placówka dyplomatyczna lub konsularna wiedzieć będzie o pobycie tych osób na terenie danego państwa, co pozwoli służbom konsularnym na nawiązanie z nimi – w razie konieczności – szybkiego kontaktu, umożliwi także udzielenie w razie potrzeby skutecznej pomocy. Rejestracja i korzystanie z portalu są dobrowolne i bezpłatne.

Mając na względzie przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas pobytu za granicą w zorganizowanych formach turystyki lub wypoczynku, zachęcam do korzystania z bieżących informacji i ostrzeżeń związanych zwłaszcza z wyjazdem do danego kraju.

Z poważaniem,

Zbigniew Kuberski

Dyrektor Wydziału Organizacyjnego

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Idź do góry