17 listopada 2023

Wyniki etapu wojewódzkiego konkurs dla nauczycieli pn. „Sprawiedliwi z Markowej”

Dnia 14 listopada 2023 r. Wojewódzka Komisja Konkursowa wyłoniła finalistów konkursu dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych pn. „Sprawiedliwi z Markowej”.

Organizatorem konkursu jest Minister Edukacji i Nauki oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu przez nauczyciela scenariusza 45-minutowej lekcji poświęconej rodzinie Ulmów oraz zjawisku polskiej pomocy Żydom i relacji polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej a także miejsca Żydów w historii miejscowości lub regionu, w którym pracuje nauczyciel.

Do etapu centralnego Konkursu zakwalifikowało się trzech nauczycieli:

 1. pani dr Dorota Felcenloben – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ciepłowodach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciepłowodach, ul. Szkolna 2, 57-211 Ciepłowody;
 2. ks. dr Damian Fleszer – nauczyciel Dolnośląskiej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym „Orlik” w Kudowie-Zdroju, ul. Bukowina 1, 57-350 Kudowa-Zdrój;
 3. pani Agnieszka Stencel – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach, ul. Żarowska 45, 58-130 Żarów.

Laureatom gratulujemy.

Na poziomie centralnym, Kapituła Konkursu, w terminie do 30 stycznia 2024 r., przekaże Ministrowi Edukacji i Nauki oraz Prezesowi IPN listę laureatów i nauczycieli, których projekty edukacyjne zostały wyróżnione. Lista nagrodzonych zostanie ogłoszona na stronach internetowych MEiN, kuratoriów oświaty oraz IPN.

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.